2
Habaru kisinam mawɗam
Ko nii Alla waɗi Iisa no ɓuri maleykaaɓe fuu manngu, ndenne eɗen kaani wattude hakkillooji meeɗen sanne he ko nanɗen ɗum ngam to en celu laawol goonga. *Tawreeta, haala Alla ka maleykaaɓe njottini to maamiraaɓe meeɗen kaan tabbitii. Neɗɗo fuu mo teddinaay ka naa jedduɗo ka, heɓi kiite ɗe haani. Noy ndaɗirten se en njeebake iri kisinam mawɗam ɗam ? Kisinam ɗam, Iisa Joomiraawo meeɗen arti haali dow majjam, nden hettinaniiɓe mo ɓeen duu njottini ɗam to meeɗen. Alla he hoore mum har alamaaji, golle mawɗe e kaayɗe feere-fereeje holli ko tabbat haalaaji maɓɓe ɗii no goonga. O holli ɗum nder yeddande goonɗinɓe *Ruuhu Ceniiɗo no o muuyiri.
Habaru ɗowoowo himɓe har kisinam
Duuniyaaru heyru warooru, ndu ngonɗen eɗen kaala dow mum nduu, Alla hokkaay maleyka fuu baawɗe laamaade ndu. Amma nder dewtere gom winndaama, wi'aa :
Noy ɓii-aadama foti faa ndekaa hakkillo maa dow mum ?
Ko jaasi tagaaɗo faa kakkiloɗaa he mum ?
A leynii mo wakkatiyel seɗɗa ley maleykaaɓe.
A melliri mo darja he teddungal,
a watti huune fuu ley mardi makko.* 2.6-8 Jabuura 8.5-7
Walaa fuu ko ɓii-aadama walaa baawɗe dow mum ngam Alla watti huune fuu nder mardi makko. Amma hannden eɗen ngi'ana ko'e meeɗen kujje kepporɗe ɓii-aadama ngam hanaa dow huune fuu ɓe ngoodi baawɗe. Ko ngi'uɗen woni Iisa mo leesinaa ley maleykaaɓe nder wakkatiyel seɗɗa, kam nii joonin mellaa darja e teddungal ngam sabbu torra maayde ka o yari. Ndenne, nder moƴƴere Alla o maayi ngam ɓiɓɓe aadama fuu.
10 Alla taguɗo huune fuu ngam huune fuu teddina ɗum, no hiɗi ɗuuɗal ɓiɓɓe mum naata nder teddungal mum. Iisa duu woni wuddu kisinam himɓe, ngam majjum no haani Alla humna mo har torra. 11 Lamnoowo e lamnaaɓe fuu baaba gooto. Iisa duu woni lamnoowo himɓe he hakkeeji mum'en, ngam majjum waɗi Iisa semtataa inndirde ɓe banndiraaɓe mum, wakkati 12 o wi'unoo Alla :
Mi haalanan banndiraaɓe am innde maa,
mi manete hakkune hawriine maɓɓe. 2.12 Jabuura 22.23
13 O wi'i mo kaden :
Mi dekan hoolaare am dow maa.
Ndaa miin nii, miin he sukaaɓe ɓe kokkuɗaa kam, aan Alla. 2.13 Esaaya 8.17-18
14 Ngam sukaaɓe ɓeen no ɓiɓɓe aadama, jom'en tewu he ƴiiƴam, ko tawa he maɓɓe fuu no tawa he makko. O wa'ii he maɓɓe ngam har maayde makko o jaalo Seyɗan jogiiɗo baawɗe maayde. 15 O soptina himɓe, ɓe mbuurnam mum'en fuu kulkulal maayde waɗi ɗum'en maccuɓe. 16 O waraay ngam wallude maleykaaɓe, amma ngam meeɗen, enen jippotooɓe he *Ibrahim waɗi o wari. 17 Ngam majjum waɗi nder huune fuu omo haani wa'ude he meeɗen ngam o laatoo mawɗo *cakkanooɓe Alla keewɗo yurmeene he hoolaare nder golle Alla ngam tabbintinde jaafol hakkeeji duuniyaaru fuu. 18 Joonin omo waawa hisinde cii'aaɗo fuu ngam kanko e hoore makko, o yari iri torra fuu wakkati o sii'anoo.

*2:8 2.6-8 Jabuura 8.5-7

2:12 2.12 Jabuura 22.23

2:13 2.13 Esaaya 8.17-18