Ɗerol yahde he
Ibrankooɓe
Habaru dow ɗerol ngool
Walaa tabbitinɗo binnduɗo ɗerol ngool. Ngol winndaama duu nder wakkati mo goonɗinɓe tinna no torree, ko watta ɓe mboppa goonɗinol maɓɓe. Ngol winndaama yahde he hawriine goonɗinɓe Iisa *Almasiihu gom naatune nder torraaji feere-fereeji. *Yahudankooɓe duu ɓuri heewde nder hawriine goonɗinɓe ndee.
Daliila gaɗɗo ngol winndaa woni semmbinɗinde goonɗinɓe nder goonɗinol mum'en. Goonɗinɓe ɓee keɗake gartol Iisa *Almasiihu amma o wartaay faa woɓɓe maɓɓe coƴƴi nder bowka mum'en (Ibrankooɓe 6.1-6).
Binnduɗo ɗerol ngool hollii ɓe ko Iisa *Almasiihu woni Kisinoowo mo Alla lilowi. O hollii ɓe duu kujje tati. Arannde nii o hollii ɓe ko Iisa *Almasiihu no *Ɓii-Alla, omo ɓuri annabiiɓe e maleykaaɓe, omo ɓuri annabi *Muusa duu (Ibrankooɓe 3). O hollii ɓe kaden ko Iisa *Almasiihu no ɓuri mawɗo *cakkanooɓe Alla (Ibrankooɓe 4.14–5.10). O humni sadakaaji fuu ngam meeɗen (Ibrankooɓe 8–9), ngam majjum waɗi, iɓe kaani daraade dow goonɗinol maɓɓe, ɓe nyemmina darinooɓe dow goonɗinol mum'en (Ibrankooɓe 11).
Ko winndaa nder ɗerol ngool
Iisa, laawol ngol Alla haaldiri himɓe (1.1-4)
Iisa ɓuri maleykaaɓe fuu (1.5–2.18)
Iisa ɓuri annabiiɓe fuu (3.1–4.13)
Golle cakkanol Alla ɗe Iisa waɗi no ɓuri ɗe Haaruuna (4.14–7.28)
Amaana keso no ɓuri kinngo (8.1–10.18)
Goonɗinol goonga e goonga (10.19–12.29)
Baynodirol (13.1-25)
1
Iisa, laawol ngol Alla haaldiri himɓe
Illa fil'ajal, kile keewɗe Alla haaldi maamiraaɓe meeɗen har annabiiɓe mum he har laabi iri-iriiji. Amma nder wakkati cakitiiɗo oo, o haaldirii en har Ɓiyiiko, mo o suɓii, o waɗi donoowo huune fuu. Kanko duu o tagiri huune fuu. Kanko laatii annuura mawɗo kolloowo teddungal Alla. Omo nii no Alla wa'i goonga e goonga. Har haala makko ngooduka baawɗe, omo dawrana huune fuu. Gaɗa ko o laatii laawol laaɓinol himɓe yahde he hakkeeji mum'en, o ƴencinaa, o jooɗowi nyaamo Alla Jom baawɗe e teddungal. Nii waɗi ko Iisa ɓuri maleykaaɓe fuu manngu hano no innde nde o hokkaa ndee ɓurdi inɗe maɓɓe.
Ɓiɗɗo ɓurɗo maleykaaɓe
Iisa ɓuri maleykaaɓe fuu manngu ngam walaa maleykaajo mo Alla wi'anii :
Aan a Ɓiyam.
Ɓaawo hannden, miin woni *Baaba maa.* 1.5 Jabuura 2.7
Naa kaden walaa maleykaajo mo o wi'anii kam laatoto *Baaba mum, maleykaajo oon duu laatoto Ɓiyiiko. 1.5 2 Samuwiila 7.14
Wakkati o lilannoo Afo makko oo nder duuniyaaru, o wi'i :
Maleykaaɓe makko fuu cujidana mo. 1.6 Wi'itaade Tawreeta 32.43
Dow maleykaaɓe ɓeen o wi'i :
Kam no lila ɓe hano keni.
Omo waɗa ɓe ngollana mo hano ɗemle hiite.§ 1.7 Jabuura 104.4
Amma dow Ɓiyiiko, o wi'i :
Aan a Alla hano am,
laamu maa duuman faa abada abadin !
Sawru potal woni sawru ndu laamortoɗaa.
Aɗa hiɗi dartinaaku,
aɗa wanyi oonyaare.
Ngam majjum waɗi, o wi'i :
Miin, Alla Joomiraawo suɓii ma,
wujii ma nebbam,
hokki ma belɗum ɓerne ɓurde wonndiraaɓe ma fuu.* 1.8-9 Jabuura 45.7-8
10 No winndaa duu, wi'aa :
Illa fuɗɗorde, aan Joomiraawo,
joƴƴini beɗi leydi,
e juuɗe maa tagirɗaa beɗi kammu.
11  Kanƴi, ɗi timman. Amma aan kay, a heddoto.
Ɗi fuu ɗi kiɗɗan hano no koltal hiɗɗirta.
12  A sowiran ɗi no alkubbaare sowirtee,
ɗi mbattitirtee hano no koltal wattitirtee.
Amma aan kay, a wattitittaa,
mbuurnam maa duu walaa timmoode. 1.10-12 Jabuura 102.26-28
13 Baa nde worre, Alla wi'aay maleyka oo naa ooto :
War, njooɗaa nyaamo am,
faa mi sorna wayɓe maa ley teppere maa. 1.13 Jabuura 110.1
14 Maleykaaɓe nee kanaa ruuhuuji gollanooji Alla non naa ? Hanaa kamɓe lilaa mballowa ronooɓe kisinam naa ?

*1:5 1.5 Jabuura 2.7

1:5 1.5 2 Samuwiila 7.14

1:6 1.6 Wi'itaade Tawreeta 32.43

§1:7 1.7 Jabuura 104.4

*1:9 1.8-9 Jabuura 45.7-8

1:12 1.10-12 Jabuura 102.26-28

1:13 1.13 Jabuura 110.1