Ɗerol Pol yahde he
Filemon
Habaru dow ɗerol ngool
Pol lilaaɗo Iisa *Almasiihu, wakkati wonnoo nder kasu *Rooma winndani Filemon tawaaɗo Koloosi ɗerol ngool (Koloosi 4.9). O winndii ngol dow Onesimus, maccuɗo Filemon. Onesimus wujji Filemon, doggi, dilli wuro mum.
Daliila gaɗɗo Pol winndii ɗerol ngool yahde he Filemon he hawriine goonɗinɓe wonɓe Koloosi woni : Wartirde potal hakkune Filemon he maccuɗo mum.
Ko Pol winndi hollii Filemon woni maccuɗo goonɗinɗo he goonɗinɗo mo hanaa maccuɗo fuu no potu. Ndenne, to o daaru Onesimus hano no maccuɗo makko, o jaɓɓoro mo no boniri. Amma o daara mo hano o banndiiko tuubuɗo goonɗini Iisa *Almasiihu.
Ko winndaa nder ɗerol ngool
Cannooje (1-3)
Hidde Filemon e semmbe goonɗinol mum (4-7)
Njaɓɓaaki ki Onesimus haani (8-22)
Baynodirol (23-25)
1
Cannooje
Ɗerol ngool ƴuwi to amin, miin Pol, uddaaɗo ngam waaju *Habaru lobbo dow Iisa *Almasiihu e banndii'en Timote. Miɗen canne, aan Filemon, giɗaaɗo amin, he gollidoowo amin. Miɗen canna banndii'en debbo Apiya e Arkipus ballo men nder durwo. Miɗen canna duu goonɗinɓe fuu warooɓe no kawra nder ɓaade maaɗa. Alla *Baabiraawo e Iisa *Almasiihu Joomiraawo men kokka on jam e moƴƴere.
Hidde Filemon e semmbe goonɗinol mum
Nder du'aa'u am fuu, miɗo yetta Alla ngam maaɗa. Miɗo yetta mo ngam mi nanii no ngiɗirɗaa banndiraaɓe meeɗen goonɗinɓe he no ngoonɗinirɗaa Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen. Du'aa'u am woni kawtal gonngal hakkune meeɗen nder goonɗinol Iisa *Almasiihu walle kumna barke ɗe ngooduɗen nder makko. Banndam, mi nani belɗum sanne, ɓerne am fukkake ngam aɗa holla goonɗinɓe Iisa hidde, aɗa semmbinɗina ɓe.
Njaɓɓaaki ki Onesimus haani
*Almasiihu hokki kam laawol haalande ma gaɗa ko haani waɗeede, amma ngam hidde wonnde hakkune meeɗen, mi suɓake mi eele, miin Pol nayeejo, uddaaɗo ngam Iisa *Almasiihu. 10 Mi winndani ma ɗerol ngool ngam Onesimus,* 1.10 Maana Onesimus woni « nafa » naa « haantude goɗɗum ». mo daliila am tuubii, goonɗini Alla. Hannden o laatake hano ɓiyam. 11 Ndenno o nafataano ma, amma hannden, en fuu ɗiɗo o nafata. 12 Miɗo hiɗi mo faa noy walaa, amma mi waɗan o warta to maa. 13 Nde nii mi heɓiino no ngiɗirmi non, nden mi jogoto mo ɗo to am nder kasu to paddaami ngam sabbu *Habaru lobbo, habaru dow Iisa *Almasiihu. 14 Amma mi hiɗaa waɗude goɗɗum tawa mi saawiraay ma. Nde a jaɓi mballaa kam nde a jaɓaay duu, ɗum tilsaay.
15 Moy anndi, tawte ɗum fodoore makko, o dogge wakkati seɗɗa nden o warta ko o seedataa he maaɗa kaden faa abada abadin. 16 To miilu joonin ko o maccuɗo maaɗa tan. Hannden omo ɓuri maccuɗo, o bannda goonɗinɗo, mo mbaawɗaa hiɗi. Miɗo horsini mo, aan duu aɗa haani horsinde mo sanne ɓurde kam. Ngiɗaa mo ngam o maccuɗo maaɗa, ngiɗaa mo duu ngam o bannda goonɗinɗo Iisa *Almasiihu.
17 Ndenne, mi eeli ma ngam sabbu ko hawti en, jaɓɓa mo hano no njaɓɓortoɗaa kam. 18 Se o waɗii ma gacce gom, naa se aɗa tokka mo goɗɗum, accu miin yoɓete. 19 Miin Pol, miin he hoore am haali wi'i mi yoɓete. Amma to yeggitin ko miɗo tokke nyamaane nde mbuurnam maaɗa fuu a waawaa yoɓi kam ngam daliila am ngoonɗinɗaa *Almasiihu. 20 Too, banndam, mi eelii ma ngam barke Joomiraawo, njaɓɓoɗaa mo no mbi'irmaami. 21 Miɗo hoolii ma, waɗi mbinndanmaami. Miɗo anndi duu ko aɗa ɓuri semmbe ko ƴamumaami ɗum.
22 Non miin duu, ciryonoɗaa kam weerirde ngam mi tammi ko Alla njaaboto du'aa'uuji mooɗon, o waɗa mi yoofee.
Baynodirol
23 Epafaras, uddaama kam duu ɗo ngam no waaju habaru Iisa *Almasiihu. Omo sanne, 24 kanko he Markus, Aristarkus, Demas e Luka wonɓe ɗo no ngollida he am.
25 Moƴƴere Iisa *Almasiihu, Joomiraawo meeɗen wonda he mooɗon.

*1:10 1.10 Maana Onesimus woni « nafa » naa « haantude goɗɗum ».