3
Mbuurnam ɗam kaanduɗen waɗude
Miccintin goonɗinɓe fuu, ko iɓe kaani leesinde ko'e maɓɓe yeeso laamiiɓe, he dawrooɓe fuu. Iɓe kaani waɗude ko ndarna fuu, ɓe ciryoo waɗude ko wooɗi fuu. To ɓe mbonnu innde neɗɗo fuu amma ɓe laatoo tefooɓe potal, feewɓe ɓerɗe, ɓe kolla himɓe fuu leesinaaku. Ngam enen duu, waɗiino wakkati mo mbuurnoɗen nder murtol, nder bahimaare, e nder boofi. En laatakeno maccuɓe belɗum duuniyaaru, ko weli ɓerɗe men tan ngaɗannoɗen. En mbuuriino nder borondi e kiram, eɗen ngaɗa ko'e men wanyaaɓe, eɗen mbanyodira. Amma wakkati Alla Kisinoowo meeɗen wanngini moƴƴere mum e hidde mum, o hisinii en. Hanaa ngam en ngaɗi golleeji lobbi, amma ngam o yurmake en. O hisinirii en lootaaki kokkuki en laawol rimteede. O heyɗintinii en har *Ruuhu Ceniiɗo mo o loowiri en pet har Iisa *Almasiihu Kisinoowo meeɗen. Ndenne, nder moƴƴere makko o adi en dartiiɓe, o hokki en laawol ronude mbuurnam nduumiiɗam ɗam ngattuɗen gokka he mum. Sikka fuu walaa, haala kaa no hoolnii.
Miɗo hiɗi tiiɗa sanne he makka, heɓa goonɗinɓe Alla fuu ndurwa waɗude golle lobbe. Kanƴum woni ko wooɗi, ko nafata ɓiɓɓe aadama fuu. Amma woɗɗa haalaaji meereeji, woɗɗa geddi jaayni, he pooɗodirol dow karfeeje *Tawreeta he dow inɗe maamiraaɓe ngam walaa fuu ko ɗum nafata. 10 Nde goɗɗo waɗi ko senndata himɓe, cappanee mo nde worre faa nde ɗiɗi, nde nii o jaɓaay, mboɗɗoɗaa mo. 11 Aɗa waawi tabbintinde ko ir neɗɗo oo yoofi laawol, omo tittinkinoo nder gaɗol gacce, ndenne kanko hiitani hoore makko.
Baynodirol
12 Nde mi lilii Artema naa Tikikus to maaɗa, yaawɗaa war tawaa kam nder Nikopolis, ngam ɗon ngiɗumi dabbude. 13 Waɗu keddi baawɗe maa ngam wallude Jenas, pansatooɗo himɓe nder kiite, he Apolos, to ɓe keppu baafuy dow laawol maɓɓe. 14 Himɓe meeɗen duu no kaani tefa waɗude golle lobbe ngam fiirtude haajuuji mawɗi. Se ɓe ngaɗii non, mbuurnam maɓɓe laatataako meere.
15 Wonduɓe he am fuu no canne, sannu higiraaɓe men goonɗinɓe Iisa.
Moƴƴere Alla wonda he mooɗon, on fuu.