12
Dekol gite dow Almasiihu
Enen wonɓe no tummbi caka goonɗinɓe re'ataa, holluɓe noy goonɗinol mum'en foti eɗen kaani woppude donngal fuu goongal no haɗa en yahde yeeso. Accen waɗude hakke fuu gonɗe no jiiɓa en, tittinkinoɗen illa fuɗɗorde nder ko ƴameɗen, faa njottoɗen he timmoode majjum. En ndeku gite meeɗen dow Iisa, omtanɗo en laawol goonɗinde Alla, balloowo en goonɗinol meeɗen huuɓa cap. Ngam belɗum ɓerne nde o heɓata, waɗi o suusi maayde dow *leggal bardugal. O wannaaka semteene nde o yarata ngam maayde makko dow maggal. Joonin, omo jooɗii nyaamo jooɗorgal Laamu Alla.
Miccitee no Iisa munyiri nganyaandi ndi waɗooɓe hakke kolli mo, heɓa to tampiri helu ɓerɗe mooɗon. Habdo mooɗon he hakke, heewtaaki to ndufoton ƴiiƴam ginan. On njeggitii haala cemmbinɗinooka, iri haala ka baaba haalanta ɓiyum, no wi'a :
Ɓiyam, taa yawa eeltol Joomiraawo,
taa nanu naawɗum, se o felii ma.
Ngam mo Joomiraawo hiɗi eltata,
o fela mo o daari hano ɓiyum.* 12.6 Banndi 3.11-12
Munyee eltol ngool, ingol moƴƴina mbuurnam mooɗon, ingol holla ko Alla no ada on hano ɓiɓɓe mum. Ɓiɗɗo oye woni mo baaba mum eltataa ? Ɓiɗɗo fuu no eltee. Nde nii Alla eltaay on, ndenne hanaa kanko jeyii on, on kanaa ɓiɓɓe Alla. Wooɗi duu, eɗen ngoodi baabiraaɓe nder duuniyaaru, eltooɓe en, en teddinii ɓe, sako *Baaba meeɗen gonɗo dow eltoowo en ngam keɓen mbuurnam faa abada. 10 Baabiraaɓe meeɗen no elta en, ngarten no ɓe ngiɗi ngam wakkati seɗɗa. Amma Alla no elta en ngam ɓeydaari meeɗen, ngarten seniiɓe hano makko.
11 Wakkati eltol, belɗum walaa, sey nii naawɗum. Amma gaɗa mum, ingol rimana jaɓuɓe eltee ɓeen jam e dartinaaku.
12 Ngam majjum cemmbinɗinee juuɗe mooɗon tampuɗe, cemmbinɗinee koppi mooɗon comuɗi. 13 Moƴƴinanee koyɗe mooɗon laabi dartiiɗi, 12.13 Banndi 4.26 ngam to koyɗe mooɗon laƴooje larɗu amma ɗe nyawta.
Buurol mbuurnam ceniiɗam
14 Tittinkinee, ngaɗee keddi baawɗe mooɗon, njooɗodoɗon himɓe he jam. Ngarton seniiɓe, ngam nde hanaa jonnde seniine walaa gi'oowo Joomiraawo. 15 Kakkilee, to neɗɗo mooɗon fuu saloo moƴƴere nde Alla waɗani ɗum. To neɗɗo mooɗon fuu laatoo wabbere bonde, raaɓa heewɓe hakkune mooɗon. 16 Kinnee to baa gooto mooɗon laatoo jaahili, mo wannaaka he ko Alla wi'i ɗum hano Isuwa, connuɗo mawniraaku mum ngam le'al. 17 Oɗon anndi gaɗa mum, o yehii to baabiiko ngam barkina mo, amma baabiiko salii. O tefi fuu no o waɗata ngam baabiiko heɓa moƴƴere gom hokka mo, amma meere. Baa nii ko o woyi walaa ko ɗum nafi.
18 Onon, wakkati ɓadiɗon Alla, on ngaraay fuu to waamnde gom nde mbaawɗon meemude, ir waamnde *Sinayi, to hiite huɓɓaa, to niɓɓi, to ɓalinde waɗi. 19 On nanaay daane luwal, on nanaay haala fuu. Ɓiɓɓe *Isra'el nanunooɓe ɗum duu ndaraaki kettinani haala fuu kaden. 20 Ɓe mbaawaay hettinaade tilsinoore Alla wi'ude : Yonki fuu meemi waamnde ndee, baa se laatii ndabba non, no faɗɗetee kaaƴe, waree. 12.20 Burtaaki 19.12-13 21 Ko ɓe ngi'ata ɗum no hulƴini, ngam *Muusa e hoore mum wi'i ko kam huli sanne faa kam no diwna.§ 12.21 Wi'itaade Tawreeta 9.19
22 Amma onon, on ngari waamnde *Siyon, huɓeere Alla duumiiɗo, kayre woni *Ursaliima keso, huɓeere wonnde dow, to maleykaaɓe ujunaaji ujunaaji kawriti nder welwelo. 23 On ngari nder hawriine goonɗinɓe Alla aranɓe, ɓe inɗe mum'en mbinndaa toon dow. On ngari to Alla kiitotooɗo himɓe fuu. On ngari to himɓe dartiiɓe, ɓe Alla waɗi huuɓuɓe. 24 On ngari to Iisa gartirɗo potal hakkune himɓe he Alla ley amaana keso. Iisa mo ƴiiƴam mum rufaa, ƴiiƴam makko no waajoo en sanne ɓurde ƴiiƴam *Haabiila dufaaɗam.
25 Ndenne, tinnee to caloɗon hettinaade Alla gonɗo no haala. Ngam nder duuniyaaru, *Muusa haalani ɓiɓɓe *Isra'el amma ɓe calake hettinaade mo. Kamɓe duu ɓe kisaay tikkere Alla. Enen, illa dow Alla haaldi he meeɗen nde nii en tottitake mo, sikka fuu walaa en kisataa. 26 Ndenno daane Alla yinngii leydi, amma hannden o waɗani en fodoore gom, o wi'i : Mi yinngan leydi ndii, kaden hanaa kayri tan, mi yinngan kammu nguu duu.* 12.26 Agay 2.6 27 Konngol kaden ngool no holla ko tagaa fuu no yinngetee, moytee heɓa kujje ɗe njinngataako ɗeen nduumo. 28 Ngam majjum nde nii en keɓi laamu ngu yinngataako, kulen Alla, njetten mo, teddinen mo nder leesinaaku ngu o hiɗi. 29 Ngam nde goonga, Alla meeɗen no hiite nyaamoowe. 12.29 Wi'itaade Tawreeta 4.24

*12:6 12.6 Banndi 3.11-12

12:13 12.13 Banndi 4.26

12:20 12.20 Burtaaki 19.12-13

§12:21 12.21 Wi'itaade Tawreeta 9.19

*12:26 12.26 Agay 2.6

12:29 12.29 Wi'itaade Tawreeta 4.24