13
Habaru waajuuji cakitiiɗi
Tintinkinee nder hiɗodirde ngam on banndiraaɓe. To njeebee jippinol weerɓe, ngam woɓɓe nder rafi anndal mbernii maleykaaɓe. Miccitee he uddaaɓe hano on fuu uddidaa. Miccitee he torraaɓe hano on fuu torridaa. Neɗɗo mooɗon fuu teddina dewngal. Worɓe he rewɓe wonɓe nder dewngal, tilay neɗɗo mooɗon fuu daroo he banndum. Ngam Alla no hiitoto piijooɓe nder dewngal he ɓe ngalaa nder dewngal fuu. Kakkitee ko'e mooɗon he hidde seedere. Ceyoroɗon ko ngooduɗon, ngam Alla wi'ii :
Abada mi woppataa ma.
Abada mi yeebataako ma !* 13.5 Wi'itaade Tawreeta 31.6
Ngam majjum waɗi eɗen mbaawi mbi'i he ɓerne worre :
Joomiraawo woni ballo am,
mi hulataa.
Ɗume neɗɗo waawani kam ? 13.6 Jabuura 118.6
Miccitee ardiiɓe aranɓe, waajiiɓe dow haala Alla. Miccitee noy ɓe njooɗori nder mbuurnam maɓɓe, ndaaree no ɓe timminiri mbuurnam maɓɓe, nyemminon goonɗinol maɓɓe.
Iisa *Almasiihu, no wontirnoo keeŋa, non o woniri hannden, non duu o jooɗorto faa abada abadin. To njaɓee waaju fereejo gom, waaju mo tokkaay laawol goonɗinol meeɗen hooƴa hakkillooji mooɗon. Ko ɓuri wodde, woni moƴƴere Alla semmbinɗina ɓerɗe mooɗon. Amma tokkol tilsinooje dow nyaamdu, tilsinooje non ɗe nafataa tokkuɓe ɗum'en.
10 Enen, eɗen ngoodi sakkirde, amma *cakkanooɓe Alla gollooɓe nder *hukumuuru ceniinu ngalaa laawol nyaamude huune fuu ko sakkaa dow mayre. 11 Mawɗo *cakkanooɓe Alla no nadda ƴiiƴam ko hirsaa sakkanaa Alla ley nokkuure ɓurne nokku fuu senaade ngam moytol hakkeeji, amma tewu ko hirsaa sakkaa yaasin hoɗorde ndeen wuletee. 12 Ngam majjum waɗi Iisa duu maayi gaɗa wuro, ƴiiƴam mum rufi ngam har majjam o laaɓina himɓe he hakkeeji mum'en. 13 Ndenne enen duu, en mburto, tawowen mo gaɗa wuro, njaɓen cemtineɗen no o semtiniraa. 14 En ngalaa huɓeere duumotoone nder duuniyaaru nduu, amma eɗen tefa huɓeere duumotoone waroore gom. 15 *Sadaka meeɗen mo ngaɗanten Alla woni tinnoɗen eɗen teddinan mo nder haalude he nder jardaaki ko Iisa *Almasiihu woni kisinoowo meeɗen. 16 To njeebee waɗude ko wooɗi. Cenndee ko njogiɗon, kokkaron ɓeeto. Ɗum woni *sadaka belɗo Alla.
17 Ɗowtanoɗon ardiiɓe mooɗon. Leesinee ko'e mooɗon, ngaɗon ko ɓe mbi'i on, ngam kamɓe ndoomi on. Alla duu ƴamtan ɓe noy ɓe anndiri on. Tokkee ko ɓe mbi'i, accon ɓe ngolla, golle maɓɓe nder belɗum ɓerne, hanaa nder mettal ɓerne. Ngam nde ɓe ngaɗirii ngal mettal ɓerne, ɗum nafataa on.
18 Miɗen eela on du'aa'u. Min tabbintinii ko ɓerɗe amin no laaɓi. Miɗen ngiɗi waɗude ko haani nder huune fuu. 19 Miɗo eela on faa noy walaa ndu'anoɗon kam, Alla hokka kam laawol wartoyde to mooɗon law.
Baynodirol
20 Alla jom jam, ummintini Iisa he maayde, Joomiraawo meeɗen laatiiɗo duroowo baali mawɗo, dufuɗo ƴiiƴam mum, watti amaana keso duumotooɗo hakkune himɓe he Alla. 21 Alla hokka on baawɗe waɗude ko wooɗi no ɗum wa'i fuu, ngam ngaɗon muuyɗe makko. O wartira on ko welnanta mo ɓerne ngam Iisa *Almasiihu. Teddungal laatanoo Iisa *Almasiihu faa abada.
Aamiin !
22 Banndiraaɓe, ko mbinndanmi on ɗum juutaa sanne, mi eeli on kettinee waajuuji cemmbinɗinooji ɗii. 23 Miɗo haalana on ko banndii'en Timote yoofaama. Nde o warilawi to am, mi wardan he makko to mooɗon. 24 Miɗen njewta ardiiɓe mooɗon he hiɗuɓe Alla wonduɓe he mooɗon fuu. Banndiraaɓe meeɗen ƴuwɓe leydi Italiya duu no njewta on.
25 Moƴƴere Alla wonda he mooɗon, on fuu !

*13:5 13.5 Wi'itaade Tawreeta 31.6

13:6 13.6 Jabuura 118.6