Ɗerol Yakuuba
Habaru dow ɗerol ngool
Yakuuba he hoore mum woni binnduɗo ɗerol ngool. Heewɓe nder jom'en annde luggiɗiɗɗe, no mbi'a ko Yakuuba oo no Yakuuba minyo Iisa *Almasiihu (Matta 13.55 ; Markus 6.3). Kanko ardinoo hawriine goonɗinɓe arannde wonnde nder *Ursaliima. O winndii ɗerol ngool yahde he cuuɗi baaba sappo e ɗiɗi cankitiiɗi nokku fuu (Yakuuba 1.1).
Daliila gaɗɗo Yakuuba winndi ngol woni hollude no goonɗinɗo Iisa haani jooɗoraade. Yeeso Alla walaa goonɗinɗo ɓurɗo banndum (Yakuuba 2.1-13), gollal goonɗinɗo hollata goonɗinol mum (Yakuuba 2.14-17).
Ko winndaa nder ɗerol ngool :
Cannooje (1.1)
Filla goonɗinol e hikmaaku (1.2-8)
Talkaaku e keɓal (1.9-11)
Torra e uppol (1.12-18)
Hettinaade haala Alla e tokkol makka (1.19-27)
Pooɗol noppi dow ɓurdinde oo naa ooto (2.1-13)
Ceŋodirol goonɗinol e gollal lobbal (2.14-26)
Dawrande ɗemngal mum (3.1-18)
Giɗo duuniyaaru, ganyo Alla (4.1–5.6)
Nafakka munyal e du'aa'u (5.7-20)
1
Cannooje
Miin Yakuuba, golloowo wakkiliiɗo he Alla he Iisa *Almasiihu Joomiraawo meeɗen, winndani on ɗerol ngool, onon cuuɗi baaba sappo e ɗiɗi cankitiiɗi nokku fuu. Miɗo sanna on.
Filla goonɗinol he hikmaaku
Banndiraaɓe am, nde nii torraaji feere-fereeji keewtake on, njaɓiree ɗi welwelo manngo. Ngam oɗon anndi, nde nii goonɗinol mooɗon daartake nder torraaji ɗiin, ɗi ngaɗan on tittinkiniiɓe. Amma, sey nde tittinkinaaku mooɗon ɓenndi, ko laatoɗon huuɓuɓe kap, ɓe huune fuu ŋakkanaay.
Ndenne, nde nii goɗɗo nder mooɗon ŋakki hikmaaku, joomum eela Alla, hokka ɗum ngu. Ngam Alla woni geɗo kokkoowo, mo ƴamtataa. Amma sey nii joomum eeliraa goonɗinol, tawee sikkaay. Ngam cikkuɗo fuu no nanndi he benkeƴƴe, ɗe henndu soggata no hiɗiri. Neɗɗo fuu ga'uɗo nii, to miilo kam no heɓan goɗɗum he Joomiraawo. Ngam neɗɗo oo, ɓerne mum senndake. O anndaa fuu ko o hiɗi. O walaa hoolaare hoore makko nder ko o watta fuu.
Talkaaku e keɓal
Banndiraawo goonɗinɗo fuu, no haani nde nii no talka, nana belɗum, ngam yeeso Alla joomum no tedduɗo. 10 Goonɗinɗo diikuɗo duu, no haani nana belɗum, ngam Alla ɓurdinaay mo ɓeeto.
Diikuɗo, pinndi nder ngesa non,
balɗe seɗɗa sooto.
11 Nde nyawli, naange ɗaylina aawitirdi ndiin, pinndi mayri sooto saama, wodde mayri fuu majjaa. Nii diikuɗo saamirta, maaya, golleeji mum ɗi tokkitii fuu mbona.
Torra e uppol
12 Belɗo hoore woni munyuɗo wakkati naati nder cii'aaki. Ngam nde o tittinkinake, Alla melliran mo mbuurnam nduumiiɗam, ɗam o fodani hiɗuɓe mo. 13 Nde neɗɗo no woodi anniya waɗude ko boni, to joomum wi'u Alla uppi ɗum, waɗa bone oo. Ngam Alla uppataa neɗɗo waɗa bone. Neɗɗo fuu duu waawaa uppi Alla waɗa bone.
14 Amma neɗɗo fuu suuno mum bonngo uppata ɗum, fooɗa ɗum waɗa ko wooɗaa. 15 Gaɗa majjum, aawdiiri suuno bonngo, nde fuɗi rimataana hakke. Wakkati hakke mawni faa ɓenndi, kam duu rimataana maayde. 16 Banndiraaɓe am horsuɓe, to majjinee ko'e mooɗon. 17 Moƴƴere e kujje lobbe fuu ɗe kokketeɗen, dow ƴuwanta en. Ɗum fuu, ɗum ƴuwataana to Alla *Baabiraawo, taguɗo ko woni no yayna nder kammu fuu. Alla waylataako, o sottataa, o niɓɓataa. 18 Kanko muuyi, waɗi en ɓiɓɓe makko. Har haala makko goongaha, o waɗi en rimitaaɓe, ngam laatoɗen artuɓe nder ko o tagi fuu.
Hettinaade haala Alla he tokkol makka
19 Banndiraaɓe am horsuɓe, paamee ko no haani neɗɗo mooɗon fuu horkita nowru mum hettinoo, amma to ɗuuɗu hunnduko. To yaawu ɓernude, 20 ngam ɓernuɗo wattaa ko dartii yeeso Alla. 21 Ndenne mboppee huune fuu ko tunninta on he ko wattata borondi nder ɓerɗe mooɗon. Leynee ko'e mon njaɓɓoɗon haala ka Alla aawi nder ɓerɗe mooɗon, ngam ika waawi hisinde yonkiiji mooɗon.
22 To ndaree he kettinaaki tan, amma ngaɗee ko haala Alla wi'i on. Nde hanaa non on njammbake ko'e mon. 23 Kettintooɗo ka tan, dey waɗaay ko ka wi'i, wa'aana ƴeewuɗo yeeso mum nder danndorgal, 24 ngam hi'a no wa'i. Amma wakkati seɗɗa gaɗa mum o yeggita no ngo wa'i.
25 Amma neɗɗo fuu watti hakkillo janngi tilsinooje kuuɓɗe, dimɗinooje,* 1.25 Ɗo « tilsinooje kuuɓɗe, dimɗinooje » ɗee ngoni Habaru lobbo. feŋi he majje, hettinanii ɗe, yeggitaay ɗe, waɗi ko ɗum wi'i nder majje, Alla no welnan neɗɗo oo nder ko waɗata fuu.
26 Neɗɗo fuu adi hoore mum no wakkiliiɗo he Alla goonga e goonga, ko waawaa dawrani ɗemngal mum, majji. Wakkilaaku mum duu no meere. 27 To Alla *Baabiraawo meeɗen, wakkilaaku goonga e goonga woni : Wallude rewɓe ɓe goriraaɓe mum'en maayi, alatuumi'en nder mettal ɓerɗe mum'en he faddaade hoore mum he tuuni duuniyaaru fuu.

*1:25 1.25 Ɗo « tilsinooje kuuɓɗe, dimɗinooje » ɗee ngoni Habaru lobbo.