Linjiila mo Matta winndi
Habaru dow Linjiila oo
Matta, gooto nder *aahiiɓe Iisa *Almasiihu sappo e ɗiɗo winndi Linjiila oo. Nder makko o holli Iisa woni *Almasiihu mo Alla waɗi alkawal lilowan nder duuniyaaru. Matta holli duu ko Iisa *Almasiihu woni laamiiɗo mo *Yahudankooɓe kaani ngatta gokka mum'en dow mum.
Nder Linjiila oo, Matta no haala dow annabaakuuji gaɗanooɗi nder dewtere Amaana kiɗɗo he no annabaakuuji ɗi kumniraa har Iisa *Almasiihu. Matta haali dow jahaale Iisa *Almasiihu he no o nyawtiri himɓe. O holli duu no ekkintinooje Iisa *Almasiihu kumniri tilsinooje *Muusa.
Linjiila oo timmiri maayde he ummitaaki Iisa *Almasiihu, he lilal ngal o lili *aahiiɓe makko (Matta 26–28).
Ko winndaa nder Linjiila oo :
Limtol maamiraaɓe Iisa Almasiihu e dimeeki mum (1–2)
Waaju Yahaaya (3.1-12)
Batisma Iisa e cii'aaki mum (3.13–4.11)
Golleeji Iisa nder leydi Galili (4.12–18.35)
Jahaale Iisa nannga illa Galili faa Ursaliima (19.1–20.34)
Asawere Iisa sakitiine (21.1–27.66)
Ummitaaki Iisa e banngol mum (28.1-20)
1
Limtol maamiraaɓe Iisa Almasiihu
Ɗum woni inɗe maamiraaɓe Iisa *Almasiihu, jippotooɗo he Daawda e *Ibrahim :
*Ibrahim rimi Isiyaaku.
Isiyaaku rimi Yakuuba.
Yakuuba rimi *Yahuuda he rimdaaɓe muuɗum.
*Yahuuda he deekum Tamar ndimi Fares he Jara.
Fares rimi Hesruuna.
Hesruuna rimi Aram.
Aram rimi Aminadaabu.
Aminadaabu rimi Naason.
Naason rimi Salmon.
Salmon he deekum Rahab ndimi Bo'as.
Bo'as he deekum Ruut ndimi Obed.
Obed rimi Yesa.
Yesa rimi laamiiɗo Daawda.
 
Daawda he dee-Uriya mo o teetunoo Uriya ndimi Suleymaanu.
Suleymaanu rimi Robo'am.
Robo'am rimi Abiya.
Abiya rimi Asa.
Asa rimi Yusufat.
Yusufat rimi Yoram.
Yoram rimi Ujiya.
Ujiya rimi Yotam.
Yotam rimi Akas.
Akas rimi Hejekiya.
10 Hejekiya rimi Manasa.
Manasa rimi Amon.
Amon rimi Yusiya.
11 Nder jamaanu mo Isra'el honaa faa *Yahudankooɓe njaaraa leydi *Baabiila,
Yusiya rimi Yekuniya he rimdaaɓe muuɗum.
 
12 Nder jonnde maɓɓe nder *Baabiila,
Yekuniya rimi Salaatiyel.
Salaatiyel rimi Jorobaabiila.
13 Jorobaabiila rimi Abihuda.
Abihuda rimi Eliyakim.
Eliyakim rimi Ajoro.
14 Ajoro rimi Sadok.
Sadok rimi Akim.
Akim rimi Eliyuda.
15 Eliyuda rimi Eliyajaaru.
Eliyajaaru rimi Maatan.
Maatan rimi Yakuuba.
16 Yakuuba rimi Yusufu, jom ɓaade Mariyaama.
Mariyaama woni inna Iisa bi'eteeɗo *Almasiihu.
 
17 Hakkune *Ibrahim he Daawda walaana jamanuuji sappo he nay. Hakkune jamaanu Daawda warde jamaanu mo Isra'el honaa faa *Yahudankooɓe njaaraa leydi *Baabiila walaana jamanuuji sappo he nay. Hakkune jamaanu mo Isra'el honaa faa *Yahudankooɓe njaaraa leydi *Baabiila warde jamaanu *Almasiihu walaana jamanuuji sappo he nay.
Dimeeki Iisa Almasiihu
18 No Iisa *Almasiihu wardi duuniyaaru nii : Mariyaama inna Iisa no nannganaaɗo Yusufu non. Amma fadde makko ɓaŋeede, tawi o saawi nder baawɗe *Ruuhu Ceniiɗo. 19 Yusufu mo o nannganaa oon no dartiiɗo, o hiɗaa semtinde mo yeeso himɓe fuu. Nden o anniyi faasitaade kaɓɓal ngaal nder cuccukka. 20 Amma wakkati o wonnoo omo miiloo ɗum ndeen, sey maleykaajo Joomiraawo gom wanngani mo nder koyɗol, wi'i mo :
—Yusufu, taan Daawda, taa hulu ɓaŋude Mariyaama, ngam ɓinngel ngel reedu mum o saawi ngeel he *Ruuhu Ceniiɗo ngel ƴuwi. 21 O riman ɓiɗɗo gorko, inndiraa mo Iisa.* 1.21 Maana Iisa woni « Kisinoowo. » Kanko hisinta himɓe makko he hakkeeji mum'en.
22 Ɗum fuu, ɗum waɗi ngam humnude haala ka Alla lilunoo annabiijo gom wi'a himɓe :
23  Surbaajo mo anndaa gorko saawan,
nden rima ɓiɗɗo gorko.
O innditiree Imanuwel. 1.23 Esaaya 7.14
Maana innde ndee woni : « Alla no wondi he meeɗen ».
24 Wakkati Yusufu finunoo, o waɗi ko maleykaajo Joomiraawo oon wi'unoo mo ɗum. O ɓaŋi Mariyaama, 25 dey o hawtaay he makko naako o rimi ɓiɗɗo gorko oon. Yusufu inndiri mo Iisa.

*1:21 1.21 Maana Iisa woni « Kisinoowo. »

1:23 1.23 Esaaya 7.14