2
Garki jom'en anndal to Iisa
Iisa rimaama Baytilaama, leydi Yahudiya nder jamaanu laamiiɗo *Hirudus. Wakkati mum jom'en anndal gom ƴuwi lettugal, ngari *Ursaliima, mbi'i :
—Toy laamiiɗo *Yahudankooɓe dimaaɗo joonin oon woni ? Min ngi'ii hoodere makko wanngi har lettugal, min ngari sujidande mo.
Wakkati laamiiɗo *Hirudus nanunoo habaru oon, ɗum wemmbii mo, kanko he himɓe *Ursaliima fuu. Sey o noddi mawɓe *cakkanooɓe Alla he jannginooɓe *Tawreeta. Ɓe fuu, o ƴami ɓe toy *Almasiihu oon foti rimeede. Ɓe njaabii mo, ɓe mbi'i :
—Baytilaama nder leydi Yahudiya, ngam non annabiijo gom winndunoo wi'i :
Aan, Baytilaama, nder leydi Yahudiya,
hakiika caka gure Yahudiya mawɗe ɗeen, a hanaa wuro pamaro.
Ngam ardotooɗo gom no ƴuwan nder maaɗa,
garoowo dura Isra'ilankooɓe, himɓe am.* 2.6 Mika 5.1
Sey *Hirudus noddi jom'en anndal ɓeen nder cuccukka, ƴami ɓe wakkati mo hoodere ndeen wanngi. Ɓe kaalani mo. Nden o lili ɓe Baytilaama. O wi'i ɓe :
—Njehee, heɓa kakkinkinen dimeeki cukalel ngel. Nde nii on ngi'ii ngel, ngaron kumpitoɗon kam ngam miin duu mi yaha, mi sujidana ngel.
Wakkati ɓe nanunoo ko laamiiɗo oon haalannoo ɓe ɗum, ɓe ndilli. Hoodere nde ɓe ngi'unoo har lettugal ndeen, ardii ɓe faa nde yottii dey-dey to cukalel ngel woni, sey nde darii. 10 Wakkati ɓe ngi'unoo hoodere ndeen darinoo, ɓe nani belɗum sanne sanne. 11 Ɓe naati nder ɓaade ndeen, sey ɓe ngi'i cukalel ngel he innum Mariyaama. Ɓe turii faa he leydi, ɓe cujidani ngel. Ɓe piirti gineeji maɓɓe, ɓe kokki ngel kanŋe, iri uurdi mbelni gom he ɗakke uurɗe gom. 12 Nden ɓe kootiri laawol feerewol gom ngam Alla holli ɓe nder koyɗol to ɓe coƴƴoo ɓe kaalanowa *Hirudus.
Cuuɗowaaki Yusufu nder Misira
13 Gaɗa dilludu jom'en anndal ɓeen, maleykaajo Joomiraawo gom wanngani Yusufu nder koyɗol, wi'i mo :
—Umma, hooƴu cukalel ngel he innum, ndoggon, njehon Misira. Njooɗowoɗon toon sey wakkati mbi'oymaami ngarton, ngam *Hirudus no tefan warde cukalel ngel.
14 Yusufu ummii nder jemma oon, hooƴi cukalel ngel he inniigel, ɓe pa'i Misira. 15 O jooɗii toon naako *Hirudus maayi. Ɗum waɗi duu ngam humnude haala Alla ka annabiijo makko gom yottini wakkati o wi'unoo :
Mi noddi Ɓiyam wurtoo nder Misira. 2.15 Hose'a 11.1
Barol cukaloy nder leydi Baytilaama
16 Wakkati *Hirudus faamunoo ko jom'en anndal ɓeen njammbake ɗum, o tikki sanne. O tilsini cukaloy ngoroy ngonkoy nder Baytilaama he takkol mum fuu mbaree, illa keccoy faa warde he ngaɗukoy duuɓi ɗiɗi. O waɗi ɗum dey-dey he wakkati mo jom'en anndal ɓeen kokki mo. 17 Nyannde mum, haala ka annabi Yeremiya haalunoo kaan humnaa wakkati o wi'unoo :
18  Daaɗe nanaama nder Rama,
bojji he cimayeeli mawɗi :
Rahiila 2.18 Rahiila woni jom suudu Yakuuba, debbo mo himɓe Isra'el njogorii hano inna mum'en.no woya cukaloy muuɗum ngam koy keddaaki,
o jaɓaay duu sawrineede.§ 2.18 Yeremiya 31.15
Gartol Yusufu nder leydi Isra'el
19 Gaɗa maayde *Hirudus, maleykaajo Joomiraawo gom wanngani Yusufu nder koyɗol toon nder leydi Misira, 20 wi'i mo :
—Umma, hooƴu cukalel ngel he innum, coƴƴoɗon nder leydi *Isra'el, ngam hiɗunooɓe mbara ngel ɓeen maayii.
21 Yusufu ummii, hooƴi cukalel ngel he innum, ngam soƴƴaade *Isra'el. 22 Amma wakkati o nanunoo ko Arkala'us mellaa laamiiɗo leydi Yahudiya nokku bammum *Hirudus, sey o huli yottaade toon. Nden, nder koyɗol kaden, o hollitaa yahde leydi Galili. 23 O hoɗowi toon nder wuro wi'eteengo Nasaratu, ngam humnude haala ka annabiiɓe mbi'unoo : O wi'etee Nasaratuujo.

*2:6 2.6 Mika 5.1

2:15 2.15 Hose'a 11.1

2:18 2.18 Rahiila woni jom suudu Yakuuba, debbo mo himɓe Isra'el njogorii hano inna mum'en.

§2:18 2.18 Yeremiya 31.15