^
1 Piyeer
Haala jikke nguurndam nduumiiɗam
Haala joonnde seniinde
Haala hayre wuurnde e haala yimɓe seniiɓe
Haala ɗowtanaade hooreeɓe
Haala jokkude Iisaa Almasiihu
Haala mbooɗirka hakkunde goriiyo e deekiiyo
Haala torreede saabe laawol lobbol
Haala nguurndam kesam
Haala seyaade ley torraaji
Haala waaju yaade to mawɓe
Baynundural