Ɓataaki Yuhanna ɗiɗaɓi
1
Miin mawɗo kawrital goonɗinɓe winndi ɓataaki ki yaade to debbo mo Laamɗo suɓii.* Debbo tedduɗo oon e ɓiɓɓe muuɗum wo kawrital goonɗinɓe gootal. Miɗo jowte, aan e ɓiɓɓe maa fuu, onon ɓe njiɗirmi goonga. Wanaa miin tan yiɗi on, wo annduɓe goonga ɓeen fuu ina njiɗi on saabe goonga gonɗo ley meeɗen, duumotooɗo e meeɗen faa abada oon. Laamɗo Baaba men e Iisaa Almasiihu Ɓiyum oon, njurmoto en, kokkan en moƴƴere e jam faa mbuurden e majjum ley goonga e njinngu.
Haala goonga e njinngu
Mi seyake sanne ko tawumi ɓiɓɓe maa woɓɓe ina njokka goonga, no Baabiiwo yamiri en ni. Joonin, debbo tedduɗo, miɗo ŋaare, njiɗunduren. Mi winndantaa ma ɗum hono wo ɗum yamiroore heyre, wo ɗum yamiroore nde keɓuɗen gilla fuɗɗoode. Ko woni njinngu dey, jokkude jamirooje Laamɗo. On nanii yamiroore nde gilla fuɗɗoode. Oɗon kaani jokkude nde no nanirɗon ni.
Sabo majjinooɓe heewɓe caakake e adunaaru ndu. Ɓe njaɓaay Iisaa Almasiihu warii laatake ɓii-Aadama. Gaaɗo no maɓɓe nii fuu wo majjinoowo, wo ganyo-Almasiihu. Kaybee ko'e mooɗon, taa ko min ngollani on ɗuum bona, faa keɓon mbarjaari kiɓɓundi. Sabo mo heddodaaki e laawol Almasiihu de ɓeydi ko jeyaaka e maggol fuu, jeydaaka e Laamɗo. Keddodiiɗo e maggol fuu ina jeyda e Baabiiwo e Bajjo. 10 Si won garɗo to mooɗon ina waajoo ko waldaa e laawol ngol, taa njakkitee ɗum e ley galleeji mooɗon, taa fay njowton ɗum. 11 Sabo jowtuɗo mo fuu hawtu e makko golleeji bonɗi.
Baynundural
12 Ko kaanumi haalande on ɗuum ina heewi, de mi yiɗaa winndande on ɗum fuu e ɗerewol. Ammaa miɗo yeloo warde to mooɗon, kaalden hunnduko e hunnduko, faa seyo meeɗen hiɓɓa.
13 Ɓiɓɓe sakiike maa debbo mo Laamɗo suɓii oon ina njowte.

*1:1 Debbo tedduɗo oon e ɓiɓɓe muuɗum wo kawrital goonɗinɓe gootal.