Ɓataaki Yuhanna tataɓi
1
Miin mawɗo kawrital goonɗinɓe winndi ɓataaki ki yaade to Gayus sakiike am korsuɗo mo njiɗirmi goonga.
Sakiike am korsuɗo, miɗo yeloo faa tawee huunde fuu na wooɗi e maaɗa, aɗa wondi e cellal du hono no hakkillo maa selliri ni. Mi seyake sanne nde sakiraaɓe woɓɓe ngari kaalani kam no tinnoriɗaa e goonga e no njokkirɗaa ɗum ni. Seyo fuu ɓuranaa kam ko nanumi ɓiɓɓe am ina njokki goonga.
Haala wallude sakiraaɓe
Sakiike am korsuɗo, ko mballataa sakiraaɓe men ɗuum, fay si wo ɓe jananɓe to maaɗa,* Sakiraaɓe ɓeen wo sankitooɓe Kabaaru Lobbo. ina hollita wo a koolniiɗo. Ɓe kaalii haala njinngu maaɗa yeeso kawrital goonɗinɓe. A waɗan ko wooɗi si a wallirii ɓe e ko haani e jahaangal maɓɓe, no hawrirta e muuyɗe Laamɗo ni. Sabo kamɓe, wo saabe Almasiihu ɓe ummorii jahaangal ngaal. Ɓe pilaaki yimɓe ɓe ngoonɗinaay ɓeen mballa ɓe fay huunde. Ndelle, enen goonɗinɓe Iisaa, eɗen njeyi wallude hono yimɓe ɓeen, faa laatoɗen gollidooɓe e maɓɓe e ley yaajinde goonga.
No Diyotoref e Demetirus ngorri
Won ko mbinndanmi kawrital goonɗinɓe, ammaa Diyotoref, jiɗuɗo ardinde hoore muuɗum oon, ina heddii salanaade kam. 10 Saabe ɗuum, si mi warii fu, mi hollan ko o waɗata ɗuum e no o mbonkortoo min ni. Wanaa ɗum tan: o jaɓɓataako sakiraaɓe jananɓe ɓeen, katin du yiɗuɓe jaɓɓaade ɓe ɓeen, o haɗan ɗum'en, o riiwa ɗum'en e kawrital goonɗinɓe.
11 Sakiike am korsuɗo, taa nyemmbitin ko boni, nyemmbitaa ko wooɗi. Gaɗoowo ko wooɗi fuu wo neɗɗo Laamɗo. Gaɗoowo ko boni anndaa Laamɗo. 12 Demetirus wo neɗɗo lobbo sabo imo wondi e goonga. Yimɓe fuu ina kaala haala makko lobba. Minen du, miɗen njaɓi ɗum, de aɗa anndi seedaaku amin wo goonga.
Baynundural
13 Ko kaanumi haalande ma ɗuum ina heewi, de mi yiɗaa winndude ɗum fuu e binndirgal. 14 Miɗo yeloo yiide ma ko ɓadii, kaalden hunnduko e hunnduko.
15 Yigiraaɓe maa wonɓe ɗo ɓeen ina njowte. Njowtanaa kam yigiraaɓe ɓeen fuu gooto gooto. Jam wondu e maaɗa.

*1:5 Sakiraaɓe ɓeen wo sankitooɓe Kabaaru Lobbo.