Ɓataaki Yahuuda
1
Ɓataaki ki to am ƴuuri, miin Yahuuda maccuɗo Iisaa Almasiihu. Mi minyoo Yaakuuba. Miɗo jowta on, onon ɓe Laamɗo Baaba meeɗen noddi, horsini, ɓe Iisaa Almasiihu reenata. Laamɗo hebbin on yurmeende e jam e njinngu.
Sappangol dow jannginooɓe fenooɓe
(2 Piyeer 2.1-17)
Sakiraaɓe am horsuɓe, miɗo yiɗunoo faa sanne winndande on dow kisindam ɗam kawtuɗen. Ammaa joonin mi yi'ii ina tilsi mi winnda faa mi suusina on ndaranoɗon goonɗinal kalfinaangal seniiɓe nde wootere faa abada. Sabo bonɓe woɓɓe ina coorii e kawrite goonɗinɓe tawee taykaaka. Jukkungo muɓɓen winndaama gilla ko ɓooyi. Ɓe kulataa Laamɗo. Iɓe oonya moƴƴere Laamɗo faa ɓe keɓa gollude muuyɗe ɓalli cemtiniiɗe. Iɓe njedda Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu Joomii en gooto oon.
Joonin, miɗo yiɗi miccintinde on ko annduɗon faa laaɓi: Joomiraaɗo dannii yimɓe muuɗum to leydi Misira toon. De sakitii o halki ɓe ngoonɗinaay e ley maɓɓe ɓeen. Miccitoɗon du no maleyka'en woɓɓe muurtiri, keddaaki ley keerol baawɗe ɗe Laamɗo darnannoo ɗum'en, de njoppi joonnde muɓɓen. Saabe ɗum, Joomiraaɗo watti ɓe ley nimre faa kiite nyannde darngal, geƴƴirii ɓe geƴƴelle duumiiɗe. Hono noon du, Sodoma e Gomoora e gure piiliiɗe ɗum'en ngaɗiri jeenu no maleyka'en ɓeen ngaɗiri ni, ɗe mbuurdiino e muuyɗe terɗe ɗe kaanaa waɗeede. De ɗum laatanii yimɓe fuu sappangol jukkungo yiite duumiinge ngeen.
Wooɗi, wo hono noon sooriiɓe e mooɗon ngaɗirta. Ko ɓe nji'ata ley koyɗi maɓɓe na nanna ɓe ley tuuninde terɗe maɓɓe. Iɓe kuyfina hoorewaaku* hoorewaaku ɗo ina waawi taweede wo hoorewaaku Joomiraaɗo naa hoorewaaku tedduɓe dow kammu. Woɓɓe du paamii wo hoorewaaku leydi, ɗum wo laamu e jamirooje muuɗum., iɓe mbonkoo tedduɓe wonɓe dow kammu. Fay Miikaa'iilu, mawɗo maleyka'en oon, jaɓaay mbonkaade Ibiliisa hono noon. Nde kanko e Ibiliisa ngaɗidinnoo jeddi dow mooɓeede ɓanndu Muusaa ndeen, o jaɓaay saraade ɗum, de ko o wi'i ɗum tan wo: «Joomiraaɗo fele.» 10 De yimɓe ɓeen kaa ina mbonkoo kulle ɗe anndaa. Ɓe ummodake e muuyɗe terɗe maɓɓe, nga'uɗe hono muuyɗe daabaaji ladde ni, de ɗuum woni ko halkata ɓe. 11 Halkere woodanii ɓe koy! Ɓe njokkii laawol Kayiinu. Kayiinu wo barɗo minyum Haabiila. Ɓe majjinii ko'e maɓɓe hono no Balaama majjiri Ndaaree 2 Piyeer 2.15. faa ɓe keɓa jawdi. Iɓe kalka e muurtugol maɓɓe no Koora§ Gorko bi'eteeɗo Koora muurtini yimɓe Israa'iila nde Muusaa haybannoo ɓe ley ladde ndeen. halkiri ni. 12 Iɓe laatii masiiba wakkati kawroton faa nyaamdon ley njinngu, sabo iɓe nanndi hono tefaaje gonɗe ley maayo kalkooje laanaaji. Ɓe cemtataa ko ɓe njeyaaka ley ɗoon. Wooɗi du, ko'e maɓɓe tan ɓe killaa. Wo ɓe duule ɗe ngalaa ndiyam ɗe keni coggata. Wo ɓe leɗɗe ƴaamnde ɗe ngalaa ɓiɓɓe ɓoreteeɓe, ɗoofaaɗe, baatuɗe fey. 13 Wo ɓe bempeƴƴe maayo manngo nyannguɗe, iɓe ƴuufinira noon nguufo golleeji maɓɓe cemtiniiɗi. Wo ɓe koode jiilotooɗe. Nimre ɓurnde fuu niɓɓude ɓe ndesanaa faa abada.
14 Henok, taaniiyo njeɗɗaɓo ley ƴuwdi Aadama oon, sappakeno kabaaru maɓɓe gilla ko ɓooyi, wi'i:
«Ndaaree, Joomiraaɗo ina warda e maleyka'en muuɗum seniiɓe ujunaaje ujunaaje
15 faa saroo yimɓe fuu.
O hollitan bonɓe ɓeen golle muɓɓen fuu no foti bonde,
o hollitan ɓe haalaaji nyaaɗuɗi ɗi luttooɓe yeddooɓe Laamɗo ɓeen kaali dow muuɗum fuu.»
16 Yimɓe ɓeen wo ŋurŋurtooɓe. Iɓe nji'a boofi woɓɓe e huunde fuu. Iɓe njokka muuyɗe terɗe maɓɓe. Daaɗe maɓɓe na mawnitoroo ƴukkinaare. Iɓe mana woɓɓe faa ɓe keɓa ko ɓe njiɗi.
Haala nyiɓude nguurndam dow goonɗinal
17 Ammaa onon sakiraaɓe am horsuɓe, miccitee haalaaji ɗi nulaaɓe Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu ɓeen cappinoo ɗiin. 18 Ɓe mbi'ii on: «E cakitte jamaanu, jalnortooɓe yimɓe, jokkuɓe muuyɗe terɗe muɓɓen bonɗe ngarowan.» 19 Kamɓe ngoni senndooɓe yimɓe. Wo adunaaru tan ɓe miilotoo. Ruuhu Laamɗo walaa e maɓɓe. 20 De onon kaa sakiraaɓe am horsuɓe, nyiɓee nguurndam mooɗon dow goonɗinal mooɗon ceniingal faa sanne ngaal. Ngonee e ŋaaraade Laamɗo dow baawɗe Ruuhu Ceniiɗo. 21 Keddee e njinngu Laamɗo tawa oɗon ndoomi yurmeende Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu yaaroore on to nguurndam nduumiiɗam. 22 Njurmee yimɓe wonɓe e ley sikki-sakka. 23 Ndippitee, mburtinee woɓɓe e yiite, ndannon ɗum'en. Woɓɓe du, njurmee ɗum'en tawee oɗon kulana ko'e mooɗon. Nyiddon fay saayaaji ɗiin, taa muuyɗe ɓalli maɓɓe tuunɗe ɗeen ndaaɓa on.
 
24 Laamɗo ina waawi reenude on e fergaade, ina waawi waddude on faa ndaroɗon yeeso teddeengal muuɗum, tawee feloore fuu walaa e mooɗon, wo on weltiiɓe. 25 Teddeengal e manngu e semmbe e laamu ngoodan mo, kanko Laamɗo gooto kisinirɗo en Iisaa Almasiihu Joomiraaɗo meeɗen oon, gilla fuɗɗoode, faa joonin, faa abada abadin! Aamiina.

*1:8 hoorewaaku ɗo ina waawi taweede wo hoorewaaku Joomiraaɗo naa hoorewaaku tedduɓe dow kammu. Woɓɓe du paamii wo hoorewaaku leydi, ɗum wo laamu e jamirooje muuɗum.

1:11 Kayiinu wo barɗo minyum Haabiila.

1:11 Ndaaree 2 Piyeer 2.15.

§1:11 Gorko bi'eteeɗo Koora muurtini yimɓe Israa'iila nde Muusaa haybannoo ɓe ley ladde ndeen.