Holleede
nde Iisaa Almasiihu ɓanginani Yuhanna
1
Dewtere nde ina hawrunduri kulle ɗe Iisaa Almasiihu ɓangini. Laamɗo ɓanginani mo kulle ɗe faa o holla maccuɓe muuɗum ko ɓadii laataade. Iisaa nuli maleyka muuɗum to maccuɗo muuɗum Yuhanna, de humpiti ɗum kulle ɗe. Yuhanna du seedake konngol Laamɗo, kam e goonga mo Iisaa Almasiihu waddi. O haali ko o yi'i fuu. Barke woodanii neɗɗo fuu jannguɗo dewtere annabaaku nde. Barke du woodanii neɗɗo fuu kettindaniiɗo nde de jokki ko winndaa e mayre ɗuum, sabo wakkati mo kulle ɗeen ngaɗata oon ɓadake.
Jowtaali e tindinooje Yuhanna to kawrite goonɗinɓe jeɗɗi
Miin Yuhanna, miɗo winndana kawrite goonɗinɓe jeɗɗi gonɗe e leydi Aasiya. Wo on keɓu moƴƴere e jam ƴuuruɗe to Laamɗo gonɗo, gonnooɗo, gonoowo oon, e ƴuuruɗe to ruuhuuji jeɗɗi gonɗi yeeso jooɗorgal laamu makko ɗiin. Wo on keɓu moƴƴere e jam ƴuuruɗe to Iisaa Almasiihu, seedee koolniiɗo, artiiɗo iirtineede hakkunde maayɓe, dawranoowo kaanankooɓe adunaaru ndu.
Kam yiɗi en de haɓɓiti en e hakkeeji meeɗen saabe ƴiiƴam muuɗum ndufaaɗam. O hokki en laamu, o waɗi en almaami'en faa ngollanen Laamɗo Baabiiko oon! Teddeengal e baawɗe ngoodan Iisaa faa abada! Aamiina.
Ndaaree, imo wara e duule.
Yitere fuu yi'an mo,
fay yuwnooɓe mo ɓeen.
Lenyi adunaaru fuu mboyran mettorgal saabe makko.
Wo ɗum laatoro noon! Aamiina.
Laamɗo Joomiraaɗo, gonɗo, gonnooɗo, gonoowo, Jom baawɗe fuu oon, wi'i:
—Miin woni arandeejo, miin woni cakitotooɗo.
No Yuhanna yiiri Almasiihu ina teddiniree
Miin Yuhanna, wo mi sakiike mooɗon, kawtuɗo e mooɗon torraaji, kawtuɗo e mooɗon laamu Iisaa Almasiihu, munyidinɗo e mooɗon munyal makko. Mi riiwaama ruunde* Ruunde wo leydi tummbiindi hakkunde maayo manngo. wi'eteende Patamos saabe ko mbaajiimi konngol Laamɗo e seedaaku ngu Iisaa waddi.
10 E ley Nyalaande Joomiraaɗo ndeen, Nyalaande Joomiraaɗo ndeen woni nyannde alan. Ruuhu heewi kam, de nanumi caggal am daande toowunde hono daande buututal ni 11 ina wi'a:
—Ko nji'ataa ɗuum, waɗu ɗum dewtere, de nuldaa nde kawrite goonɗinɓe jeɗɗi ɗeen: kawrite gonɗe Efeesu e Simirna e Pergamon e Tiyatira e Sardis e Filadelfi e Lawdikiya.
12 Njeeƴiimi yalla miɗo yi'a kaaldoowo e am oon. Nde njeeƴinoomi ndeen, mi yi'ii fitillaaji kaŋŋe jeɗɗi. 13 Hakkunde fitillaaji ɗiin ina woodi goɗɗo nannduɗo e ɓii-Aadama, ina ɓornii saaya njuutuka, ina haɓɓi kaɓɓorgol kaŋŋe e becce muuɗum. 14 Leeɓi hoore makko ndawni far hono haabu, naa hono jalbugol daandorgal ni. Gite makko na njayna hono ɗemle yiite. 15 Koyɗe makko ina ɗelkira no njamndi mboɗeeri jalbirta si waɗaama e yiite faa wojji coy ni. Katin du daande makko ina wa'i hono duko ndiyeele keewɗe. 16 Imo jogorii junngo makko nyaamo ngoon koode jeɗɗi. Kaafaahi ki kunnduɗe muuɗum ɗiɗi fuu mbeli ina wurtoo e hunnduko makko. Yeeso makko ina ɗelkira hono naange yayniroowe haddi baawɗe muuɗum fuu.
17 Nde nji'unoomi mo ndeen, caamumi yeeso makko hono wo mi maayɗo. Ammaa o yowi junngo makko nyaamo dow am, o wi'i:
—Taa hulu! Miin woni arandeejo, miin woni cakitotooɗo, 18 miin woni buurɗo oon. Mi maayiino, ammaa inani kam miɗo wuuri faa abada. Miɗo tiigii baawɗe dow maayde e laakara fuu. 19 Ndelle, winndu ko nji'uɗaa ɗuum, ko waɗata joonin ɗuum e ko waroyta yeeso. 20 Inan maanaa sirri koode jeɗɗi ɗe nji'uɗaa e junngo am nyaamo ɗe, kam e fitillaaji kaŋŋe jeɗɗi: koode jeɗɗi ɗeen wo maleyka'en kawrite goonɗinɓe jeɗɗi ɗeen. Fitillaaji kaŋŋe jeɗɗi ɗiin wo kawrite goonɗinɓe jeɗɗi ɗeen.

*1:9 Ruunde wo leydi tummbiindi hakkunde maayo manngo.

1:10 Nyalaande Joomiraaɗo ndeen woni nyannde alan.