5
Haala ndimaaku goonɗinɓe Iisaa
Almasiihu rimɗinii en faa ndimɗen faa laaɓa. Ɗum le, tinnee keddoroɗon noon, taa ngartee ley donngal maccungaaku katin. Kettindanee kam! Miin Pool, miɗo haalana on: si on pilake taadeede, Almasiihu nafataa on fay huunde. Katin miɗo haalana on neɗɗo fuu pilotooɗo taadeede: ina tilsani ɗum jokka haddi Tawreeta Muusaa oon fuu. Onon filotooɓe ndaardeede fonnditiiɓe saabe Tawreeta ɓeen, on ceedii e Almasiihu, on mboɗɗake moƴƴere Laamɗo ndeen. De minen kaa, saabe goonɗinal miɗen njowa jikke amin dow Laamɗo ndaardoowo en fonnditiiɓe oon. Wo Ruuhu Ceniiɗo hokki min jikke oon. Sabo kaɓɓiiɗo e Iisaa Almasiihu, taadagol e rafi taadagol fuu fotu. Ko nafata tan, goonɗinal golliroowal njinngu.
On puɗɗirii no wooɗiri. Moy haɗi on jokkude goonga? Ko wayliti hakkillo mooɗon ɗuum ƴuuraay to Laamɗo nodduɗo on oon. Ina wi'ee: rabilla seeɗa ina ƴuufina conndi ndiibaandi fuu. 10 Ɗum fuu e laataade Joomiraaɗo hokkii kam hoolaare e mooɗon, mi tannyorii miilo mooɗon seedataa e miilo am. Ammaa jiiɓoowo on oon, ko laatii fuu, jukkete. 11 Miin le sakiraaɓe, si tawanooma faa hannden miɗo waajoo sanaa neɗɗo taadee, ko waɗi de miɗo torree faa joonin? Sini ɗum mbaajotonoomi, waaju am haala maayde Iisaa dow leggal palaangal mettataano fay gooto. 12 Jiiɓooɓe on yiɗuɓe taadagol ɓeen, ɓe coortitoo!
13 Sakiraaɓe, on noddaama faa ndimɗon. Joonin le, taa ngaɗon de ndimaaku mon laatanoo on sabaabu faa njokkon muuyɗe terɗe. Ko kaanɗon waɗude dey, mono fuu gollirana banndum e njinngu. 14 Sabo Tawreeta oon fuu hawtaama e ley yamiroore wootere nde: «Njiɗiraa gondo maa hono no njiɗirɗaa hoore maa ni.»* Lewinkooɓe 19.18. 15 De si oɗon keddii oɗon ŋatundura, oɗon nyaamundura, tinnee taa kantunduron.
Haala Ruuhu Ceniiɗo e muuyɗe terɗe
16 Ndelle, miɗo wi'a on: accee Ruuhu Ceniiɗo ɗowa on, ndeen on njokkataa muuyɗe terɗe mon. 17 Sabo muuyɗe terɗe ina kaɓa e Ruuhu oon. Ruuhu oon du ina haɓa e muuyɗe terɗe ɗeen. Ngela e majji fuu ina haɓa e gonngel faa mbaason gollude ko muuyɗon. 18 Ammaa si wo Ruuhu ɗowata on, on ngalaa e ley Tawreeta Muusaa oon katin.
19 Golleeji muuyɗe terɗe ina anndaa. Ɗum wo jeenu e ko nyiddini e muuyɗe cemtiniiɗe 20 e dewal tooruuji e ndaggadaaku e nganyaandi e kalala e kiram e tikkere e yidde hoorem tan e luural e rafi kawral 21 e haasidaaku Maanaa haasidaaku ɗo wo nganyaandi ƴuurundi e yiɗande hoorem tan. Joomum yiɗaa goɗɗo heɓa. e sulagol e fijirde bonnde e ko nanndi e muuɗum. Miɗo haalana on ɗum ɗo hono no kaalirannoomi on ɗum ni: gollooɓe kulle gaaɗe noon ɓeen naatataa ley laamu Laamɗo.
22 Ammaa ko Ruuhu Ceniiɗo rimata e meeɗen ɗuum woni njinngu e seyo e jam e munyal e moƴƴuki e mbooɗirka e hoolnaare 23 e leeƴinkinaare e nanngitaare. Sikke walaa, yamiroore fuu haɗataa kulle gaaɗe noon. 24 Jeyaaɓe e Iisaa Almasiihu ɓeen ngaɗii hono ɓe tontidii terɗe maɓɓe e muuyɗe majje bonɗe fuu dow leggal palaangal ni.
25 Wo saabe Ruuhu oon keɓirɗen nguurndam kesam ɗam. Ndelle njaaden e Ruuhu. 26 Taa mawninkinoɗen, taa toonyunduren, taa haasidaaku tawee hakkunde meeɗen.

*5:14 Lewinkooɓe 19.18.

5:21 Maanaa haasidaaku ɗo wo nganyaandi ƴuurundi e yiɗande hoorem tan. Joomum yiɗaa goɗɗo heɓa.