6
No goonɗinɓe kaaniri wallundurde
Sakiraaɓe, si gooto mooɗon luttii fu, onon jogiiɓe Ruuhu ɓeen njeyi dartinde ɗum, tawee e ley heese. Ammaa mono e mooɗon fuu hayba hoore muuɗum taa jarribee kam du. Mballunduree ronndaade doŋle mooɗon tedduɗe, hono noon kiɓɓinirton yamiroore Almasiihu. Si neɗɗo miilii won ko woni, tawi walaa ko woni, hiilii hoore muuɗum. Mono fuu ndaara golle muuɗum. Ndeen si won ko waawi mantoraade fu, mantorto golle muuɗum jaati, hewtaay ko nanndina ɗum e golle goɗɗo. Sabo mono fuu donngal muuɗum ronndotoo.
Jannginteeɗo konngol Laamɗo ngool ina haani ko heɓi ko wooɗi ɗuum fuu, feccida e jannginoowo ɗum.
No mono fuu taƴirta ko aawi
Taa kiilee ko'e mooɗon, Laamɗo jalnortaake. Ko neɗɗo aawi fuu, wo ɗuum taƴata. Aawɗo ko weli terɗe muuɗum, taƴan maayde. Ammaa aawɗo ko weli Ruuhu Ceniiɗo, taƴan nguurndam nduumiiɗam. Taa ndonken gollude ko wooɗi. Sabo si en ndonkaay, en taƴan si wakkati oon warii. 10 Ndelle, wakkati keɓɗen laawol fuu, ngaɗanen yimɓe fuu moƴƴere, ɓurɓe fuu haandude wo sakiraaɓe men goonɗinɓe Iisaa Almasiihu ɓeen.
Baynundural
11 Ndaaree binndi ɓutti ɗi mbinndirammi on e junngo am ɗiin. 12 Tilsinanɓe on taadeede ɓeen wo filotooɓe faa manee. Walaa ko ɓe ngaɗiri noon si wanaa taa ɓe torriree saabe maayde Almasiihu dow leggal palaangal ngaal. 13 Sabo fay kamɓe taadaaɓe ɓeen, ɓe njokkataa Tawreeta. Ko ɓe njiɗiri taadoɗon dey, wo faa ɓe mantoroo ɗum. 14 Miin e hoore am kaa, taa mi mantoroo faa'e sanaa leggal Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu palaangal ngaal. Wo saabe maggal mi maayanii adunaaru, adunaaru du maayanii kam. 15 Sabo taadaade naa rafi taadaade fu, walaa nafaa. Ko jogii nafaa dey, tagiteede tagu kesu. 16 Jokkuɓe laawol ngol fuu, wo keɓu jam e hinney, hono no Israa'iilankooɓe Laamɗo goongalaaɓe ɓeen.
17 Joonin kaa, fay gooto taa tampina kam, sabo terɗe am ngaɗii ɓatitanɗe saabe Iisaa.
18 Sakiraaɓe, wo hinney Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu wondu e mooɗon. Aamiina.