4
No yiɗugol adunaaru laatorii wanyugol Laamɗo
Toy bolwole e kalalaaji gonɗi ley mooɗon ɗiin ƴuuri? Wanaa e muuyɗe mooɗon bonɗe kaɓooje e ley ɓerɗe mooɗon ɗi ƴuuri naa? Si on muuyii huunde de on keɓaay, ɗum saabii oɗon ngaɗa war-hoore. Oɗon kaasidoo de on keɓataa muuyɗe mooɗon, ɗum saabii oɗon ndukida oɗon kaɓa. On keɓaay, sabo on nyaagaaki Laamɗo. Oɗon ŋaaroo de mbaason heɓude, sabo anniyaaji mooɗon wo bonɗi. Oɗon piloo heɓude muuyɗe yonki mooɗon tan. Onon jeenooɓe! Yalla on anndaa yiɗude adunaaru wo wanyude Laamɗo naa? Ndelle, anniyiiɗo laataade giɗo adunaaru fuu, waɗii hoore muuɗum ganyo Laamɗo. Taa miilee Binndi ɗiin wo ɓolum kaalata nde mbi'unoo: «Laamɗo ina hirana ruuhu mo waɗi e meeɗen oon sanne.» Ammaa, Laamɗo ina ɓeydana en moƴƴere ɓurnde mawnude katin. Ɗuum waɗi de Binndi ɗiin ina mbi'a:
«Laamɗo na salanoo mawninkiniiɓe,
de na hokka leeƴinkiniiɓe moƴƴere.»* Banndi 3.34.
Ndelle, njaɓanee Laamɗo. Calanoɗon Ibiliisa, ndeen dillan to mooɗon law. Ɓattee Laamɗo, ndeen kam du ɓadoto on. Onon luttuɓe, laaɓinee juuɗe mon. Onon waɗuɓe ɓerɗe ɗiɗi, laaɓinee ɓerɗe mon! Mettinee ɓerɗe mon, cunee, mboyee. Ngaɗon jaleeɗe mooɗon bojji, weltaare mooɗon du laatoo cunu. 10 Leeƴinkinee yeeso Joomiraaɗo, ndeen toownan on.
11 Sakiraaɓe, taa fay gooto mooɗon mbuyka banndum. Neɗɗo fuu mbuykuɗo banndum naa sarii ɗum, mbuykii jamirooje Laamɗo ɗeen, sarake jamirooje ɗeen. Si a sarake jamirooje du, a ɗowtantaako ɗe, a waɗii hoore maa carotooɗo. 12 Gooto tan woni kokkoowo jamirooje, gooto woni Carotooɗo: kam tan waawi hisinde e halkude. Aan, wo a moy faa caroɗaa gondo maa?
No neɗɗo haaniri wakkilde Laamɗo
13 Joonin kettindee, onon wi'ooɓe: «Hannden naa jaango, min njahan ngalluure maaniire e maaniire, min ngaɗa toon hitaande miɗen luumoo, min keɓa tino.» 14 Si goonga, on anndaa ko laatotoo jaango. Ɗume woni nguurndam mooɗon? Wo ɗum cuurki ɓanguki wakkatiyel gootel tan de majji. 15 Inan ko kaannoɗon wi'ude: «Si Joomiraaɗo muuyii, min mbuuran, min ngolla huunde maani e huunde maani.» 16 De joonin, oɗon mawninkinoo, oɗon mantoo. Mantoraade hono nii fuu ina boni. 17 Ndelle, si neɗɗo faamii ko wooɗi ko haani waɗeede, de waɗaay ɗum fu, waɗii hakke.

*4:6 Banndi 3.34.