5
Haala joomiraaɓe jawdi bonɓe golle
Joonin kettindee onon joomiraaɓe jawdi, mboyee, ngaɗon wullaango saabe mettallaaji kewtotooɗi on. Jawdi mooɗon nyolii, kaddule mooɗon mooƴii. Kaŋŋe mooɗon e cardi mooɗon fuunii. Puundi ndiin laatantoo on seedaaku bonanda mooɗon, nyaama terɗe mooɗon hono no yiite ni. On ndesanii ko'e mooɗon jawdi ley balɗe cakitotooɗe. On calake yoɓude gollooɓe gese mooɗon njobdi muɓɓen. Inan, kettindee bullaali maɓɓe! Joomiraaɗo jom baawɗe fuu oon nanii bullaali taƴooɓe gese mon ɓeen. On mbuurdii e muuyooji mooɗon, on mbeltake ley adunaaru ndu. On paynii ɓalli mooɗon hono kulle, faa nyannde kirsetee. On carake fonnditiiɓe de mbarɗon ɗum'en. Fay si kamɓe kaa, ɓe nganaa yeddooɓe on.
No munyal nafirta
Wooɗi, sakiraaɓe, munyee faa Joomiraaɗo wara. Miilee dow demoowo, no heɗortoo faa leydi hokka ɗum tayri korsundi. Imo munya faa o heɓa ƴuwoonde arandeere e sakitotoonde. Onon du munyee. Cemmbinɗinee ɓerɗe mon, sabo gartol Joomiraaɗo ɓadake. Sakiraaɓe, taa pelunduree, faa ndaɗon sariya. Miccitee, Carotooɗo oon ina ɓadii sanne, imo darii e dammbugal! 10 Sakiraaɓe, miccitee annabaaɓe haaldunooɓe e innde Joomiraaɗo ɓeen. Munyal maɓɓe ley torra ina laatanii on alhaali, faa onon du munyiron noon. 11 Eɗen mbi'a barke woodanii tinniiɓe ɓeen. On nanii haala tinnaare Ayuuba, wooɗi du on nji'ii e ley ɗum fuu no Joomiraaɗo fodoranii mo cakitte lobbe, sabo Joomiraaɗo wo keewɗo yurmeende, jom hinney.
12 Ammaa aranel fuu, sakiraaɓe am, taa kunee: wanaa hunoraade kammu,* Hunoraade kammu woni hunoraade Laamɗo. wanaa hunoraade leydi, wanaa huunde wonnde. Ammaa wi'ude «Ayyo» naa «A'aa» tan ina heƴa, taa caamon ley sariya Laamɗo.
Haala ŋaaraade Laamɗo dow goonɗinal
13 Yalla won torriiɗo e mooɗon naa? O waɗa du'aare. Yalla won ceyiiɗo e mooɗon naa? O yettira Laamɗo jimi. 14 Yalla won nyawɗo e mooɗon naa? O nodda mawɓe kawrital goonɗinɓe, de ɓe ndu'anoo mo, ɓe ngatta nebbam dow hoore makko e innde Joomiraaɗo. 15 Du'aare du'oraande e goonɗinal dannan nyawɗo oon, Joomiraaɗo umminan ɗum. Si joomum waɗiino hakke du, yaafete. 16 Ndelle, kaalton hakkeeji mooɗon hakkunde mooɗon, ngaɗunduron du'aare, yalla oɗon cellinee. Du'aare neɗɗo ponnditiiɗo ina jogii baawɗe waɗude kulle mawɗe. 17 Annabi Iliyaasa wo neɗɗo hono meeɗen. O waɗirii du'aare e tinnaare taa kammu toɓa. De ƴuwoonde toɓaay e leydi faa waɗi duuɓi tati e lebbi jeegom. 18 Caggal ɗuum, o waɗi du'aare katin ƴuwoonde toɓa. De Laamɗo jippini ƴuwoonde, leydi du fuɗini ko taƴetee.
19 Sakiraaɓe am, si gooto mooɗon wosake laawol goonga, de goɗɗo wartirii ɗum fu, 20 paamon gartirɗo mo e laawol oon hisinan yonki makko e maayde, mooytan hakkeeji makko keewɗi.

*5:12 Hunoraade kammu woni hunoraade Laamɗo.