Ɓataaki Pool yaade to
Romankooɓe
1
Ɓataaki ki to am ƴuuri, miin Pool. Mi maccuɗo Iisaa Almasiihu, mi noddaaɗo faa mi laatoo nulaaɗo muuɗum. Wo mi cuɓaaɗo faa mi yottina Kabaaru Laamɗo Lobbo. Kabaaru Lobbo oon wo mo Laamɗo aadinoo gilla e annabaaɓe muuɗum ley Binndi ceniiɗi ɗiin. Kabaaru oon wo haala Ɓiyiiko haalata. Fodde neɗɗaaku muuɗum wo ƴuuruɗo e Daawda. Fodde Ruuhu ceniiɗo du, holliraama wo Ɓii Laamɗo jom baawɗe ko ummitii e maayde ɗuum. Oon woni Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu. Saabe makko min keɓiri moƴƴere laataade nulaaɓe faa yimɓe ƴuuruɓe e lenyi fuu ngoonɗina mo, ɗowtanoo mo, de innde makko teddinee. Onon du, oɗon njeyaa e maɓɓe, onon ɓe Laamɗo noddi faa kawton e Iisaa Almasiihu ɓeen. Miɗo jowta on fuu, onon wonɓe ley Roma ɓe Laamɗo horsini de noddi faa laatoo seniiɓe. Wo Laamɗo Baaba meeɗen e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu kokku on moƴƴere e jam.
No Pool yiɗiri yi'ude goonɗinɓe wonɓe Roma ɓeen
Ko artii fuu, miɗo yetta Laamɗo e dow innde Iisaa Almasiihu saabe mooɗon on fuu, sabo haala goonɗinal mooɗon ina haalee ley adunaaru fuu. Laamɗo mo ndewammi e ɓernde am fuu e ko ngollanammi Kabaaru Lobbo haala Ɓiyum ɗuum, wo seedee miɗo miccoo on wakkati fuu 10 e ley du'aawuuji am fuu. Miɗo ŋaaroo Laamɗo newnana kam laawol e ley muuyɗe muuɗum no mi warda to mooɗon. 11 Sabo miɗo yiɗi yi'ude on sanne, faa mi yottinana on dokkal ƴuurungal e Ruuhu faa semmbinɗina on. 12 Wooɗi, ko njiɗumi wi'ude wo faa cemmbunduren ley goonɗinal ngal kawtuɗen ngaal, goonɗinal am semmbina on, ngal mooɗon du semmbina kam. 13 Sakiraaɓe, miɗo yiɗi paamon: kile keewɗe ngaɗumi anniya mi waran to mooɗon de miɗo faddaa faa hannden. Miɗo yiɗi warude faa danya ɓe keɓumi hakkunde mooɗon saabe Almasiihu hono no keɓirmi yimɓe hakkunde lenyi goɗɗi ni. 14 Tilay mi yaha to yimɓe fuu, yimɓe ngallu e wonɓe ladde, to joomiraaɓe anndal e majjuɓe. 15 Ɗum waɗi de miɗo yiɗi waajaade on Kabaaru Lobbo oon, onon yimɓe Roma du.
Haala baawɗe Kabaaru Lobbo
16 Mi semtirtaa Kabaaru Lobbo oon, sabo wo o baawɗe Laamɗo faa hisina goonɗinɗo mo fuu: Alhuudiyankooɓe tafon, de caggal ɗuum, lenyi goɗɗi fuu. 17 Sabo Kabaaru Lobbo oon ina ɓangina no Laamɗo fonnditorii, ina ɓangina wo e goonɗinal tan neɗɗo ndaardetee ponnditiiɗo yeeso Laamɗo, illa fuɗɗoode faa e timmoode. Wo noon Binndi ɗiin mbiiri: «Ponnditiiɗo wuurdan goonɗinal.»* Habakuk 2.4.
Haala tikkere Laamɗo dow luttal yimɓe
18 Tikkere Laamɗo ina ɓanga illa dow kammu ina jippoo dow luttugol yimɓe e oonyaare muɓɓen fuu. Iɓe kaɗa goonga ɓangude saabe oonyaare maɓɓe ndeen. 19 Si goonga ko neɗɗo waawi anndude e Laamɗo ɗuum ina laaɓani ɓe, sabo Laamɗo hollii ɓe ɗum. 20 Sabo gilla Laamɗo tagi adunaaru ndu faa hannden, golle muuɗum ina ɓangina sifa muuɗum mo yi'ataake oon faa laaɓa, ɗum woni baawɗe makko faa abada ɗeen e no o worri fuu. Saabe ɗuum, yimɓe ɓeen ngalaa ko ɓe njaaboo fey. 21 Fay si taweede iɓe anndi Laamɗo, ɓe teddiniraay ɗum no foti teddinireede noon, ɓe njettaay mo du. Miilooji maɓɓe ɗiin laatake ɓoli, ɓerɗe maɓɓe puuyɗe ɗeen du niɓɓii. 22 Iɓe njaara wo ɓe jom'en hakkillo, jako wo ɓe majjuɓe. 23 Ɓe loomtinirii teddeengal Laamɗo duumiiɗo oon tooruuji nannduɗi e yimɓe maayooɓe e pooli e kulle ɗe koyɗe nay e daasotooɗe.
24 Saabe ɗuum, Laamɗo yoppidi ɓe e muuyɗe yonkiiji maɓɓe tuunɗe faa ɓe kuyfini ɓalli maɓɓe hakkunde maɓɓe. 25 Ɓe loomtinirii Laamɗo goongaajo oon e fewre, ɓe teddinii ko tagaa, ɓe ndewi ɗum, ɓe njoppi Taguɗo oon. Oon woni jetteteeɗo faa abada! Aamiina. 26 Saabe ɗuum, Laamɗo yoppidi ɓe e muuyɗe terɗe maɓɓe cemtiniiɗe. Rewɓe maɓɓe ɓeen mbattiti ko haani waɗeede e ɓalli muɓɓen e ko haanaa. 27 Hono noon worɓe ɓeen du njoppi wondude e rewɓe faa naati na muuyundura. Worɓe ina ngaɗundura ko semtinii, de ɓe njomnitoree ley ɓalli maɓɓe fodde majjere maɓɓe.
28 Saabe ko ɓe miilinoo anndude Laamɗo walaa ko nafata ɗuum, Laamɗo yoppidi ɓe e majjere maɓɓe, faa ɓe ngaɗi ko neɗɗo haanaa waɗude. 29 Iɓe keewi oonyaare e bonanda e eelgal e nganyaandi fuu. Iɓe keewi kiram e war-hoore e pooɗundural e jamba e anniya bonɗo. Wo ɓe nyo'ooɓe yimɓe, 30 wo ɓe mbonkotooɓe, wanyuɓe Laamɗo. Wo ɓe huyfinooɓe yimɓe, wo ɓe mawninkiniiɓe, mantotooɓe. Iɓe piloo laabi kesi faa ɓe ngaɗa ko boni. Iɓe calanoo saaraaɓe maɓɓe. 31 Ɓe ngalaa hakkillo, ɓe koolnaaki, ɓe yoorɓe ɓerɗe, ɓe ngalaa yurmeende. 32 Iɓe anndi ko Laamɗo yamiri: gaɗoowo golleeji ɗi fuu ina haani maayde. Ammaa wanaa golleeji ɗiin tan ɓe ngaɗata, iɓe njardoo woɓɓe du ngaɗa ɗi.

*1:17 Habakuk 2.4.