5
حٛولَارٜ حٜٻِي جَالٛرْغَلْ دٛوْ دُونِيَارُ
فُو کٛولِيطٛ يٜىٰسُ وٛنِ اَلْمَسِيحُ اٛ ٻِطّٛ اَللَّه؞ فُو غِطّٛ ݧَاکٛ سُکَ، اٜ مٛ يِطِ سُکَ اٛنْ مَا؞ نٛ اَنْدِرْتٜنْ اٜنْ نغِطِ ٻِٻّٜ اَللَّه وٛنِ، تٛ اٜنْ نغِطِ اَللَّه اٜنْ نغَطَ کٛ اٛ وِعِ نغَطٜنْ؞ نغَمْ يِدّٜ اَللَّه وٛنِ نغَطٜنْ کٛ اٛ وِعِ نغَطٜنْ؞ کٛ اٛ وِعِ نغَطٜنْ بٛو سَلٛرْتَاعٜنْ وَطُکِ؞ نغَمْ فُو ٻِطّٛ اَللَّه وَاوَيْ حٜٻُکِ جَالٛرْغَلْ دٛوْ دُونِيَارُ؞ حٛولَارٜ مٜىٰطٜنْ دٛوْ اَلْمَسِيحُ، کَيْرٜ وَطِ کٜٻُطٜنْ جَالٛرْغَلْ دٛوْ دُونِيَارُ؞ مٛيٜ وَاوَتَ حٜٻُکِ جَالٛرْغَلْ دٛوْ دُونِيَارُ؟ سٜيْ کٛولِيطٛ يٜىٰسُ اٛ ٻِطّٛ اَللَّه؞
شٜيْدَاکِ يٜىٰسُ
يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ وٛنِ غَرْطٛ ندٜرْ دُونِيَارُ؞ اٛ وَرْدِي اٜ اَلَامَ ندِيَمْ اٜ پِيپَمْ؞ نَاع اٜ ندِيَمْ تَنْ اٛ وَرْدِ، اَمَّا ندِيَمْ اٜ پِيپَمْ؞ رُوحُ اَللَّه وِعِيعٜنْ نٛنْ، نغَمْ رُوحُ اٜ وِعَ غٛونغَ؞ اٜ وٛودِ فِي تَتُمْ تَبِّتِنَنْطُمْعٜنْ غٛونغَ دٛوْ يٜىٰسُ؞ کَنْجُمْ وٛنِ رُوحُ اَللَّه، اٜ ندِيَمْ، اٜ پِيپَمْ، طُمْ فُو اٜ طُمْ حٛلَّ شٜيْدَ غٛعٛ؞ تٛ اٜنْ نجَٻِي کٛ يِمْٻٜ تَبِّتِنِ، کٛ اَللَّه تَبِّتِنِ ٻُرِي غٛونغَ؞ نغَمْ طُعُمْ وٛنِ کٛ اَللَّه تَبِّتِنِ دٛوْ ٻِطّٛ مُوطُمْ؞ 10 فُو کٛولِيطٛ ٻِطّٛ اَللَّه تَبِّتِنِي طُعُمْ ندٜرْ ٻٜرْندٜ مُوطُمْ؞ اَمَّا فُو مٛ حٛولَاکِ اَللَّه، اٛ وَرْتِرِي اَللَّه ڤٜوٛووٛ وٛنْ طٛنْ، نغَمْ اٛ وَݧِي اٛ حٛولٛو کٛ اَللَّه تَبِّتِنِ دٛوْ ٻِطّٛ مُوطُمْ؞ 11 طُعُمْ وٛنِ کٛ تَبِّتِنَنِعٜنْ اَللَّه حٛکِّيعٜنْ يٛنْکِ کِ رٜعَتَا، ندٜنْ يٛنْکِ کِنْ تٛ ٻِطّٛ مَاکٛ کٜٻٜتٜنْکِ؞ 12 فُو جَٻُطٛ ٻِطّٛ اَللَّه اٜ وٛودِ يٛنْکِ؞ مٛ جَٻَايِ ٻِطّٛ اٛنْ، وَلَا يٛنْکِ؞
يٛنْکِ کِ رٜعَتَا
13 مِ وِنْدَنْعٛنْ طُعُمْ، اٛنٛنْ کٛولِيٻٜ اِنْدٜ ٻِطّٛ اَللَّه، نغَمْ اَنْدٛنْ اٛنْ نغٛودِ يٛنْکِ کِ رٜعَتَا؞ 14 اٜنْ نغٛودِ سٜمْبٜ ٻٜرْطٜ دَرَاکِ يٜىٰسٛ مَاکٛ، نغَمْ اٜنْ تَبِّتِنِي اٜ مٛ نَنَعٜنْ تٛ اٜنْ تٛرَکٜمٛ کٛو طُمٜ نٛنْ نٛ اٛ يِطِرِ؞ 15 ندٜ اٜنْ اَنْدِ اٜ مٛ نَنَعٜنْ کٛو ندٜيٜ تٛ اٜنْ تٛرَکٜمٛ غٛطُّمْ، اٜنْ اَنْدِ اٜنْ کٜٻِي کٛ تٛرِيطٜنْمٛ وٛنْ طٛنْ؞
16 تٛ اٛنْ نغِعِي تٛکُّطٛ يٜىٰسُ اٜ وَطَ حَکّٜ طُمْ يَارَتَامٛ مَيْدٜ، سٜيْ نغَطَنٛنْمٛ دٛعَارٜ، ندٜنْ اَللَّه حٛکَّيْمٛ يٛنْکِ؞ اَمَّا اٜ وٛودِ حَکّٜ جَارَيْطُمْ نٜطّٛ مَيْدٜ، وَاتٛ سٜنْدُکِمٛ اٜ اَللَّه حَا اَبَدَا؞ مِ وِعَايِ طُمْ وَطَ دٛعَارٜ دٛوْ مَاجُمْ؞ 17 فُو وَطُکِ کٛ اَللَّه يِطَا طُمْ حَکّٜ، اَمَّا اٜ وٛودِ حَکّٜ طُمْ يَارَتَا نٜطّٛ مَيْدٜ؞
18 اٜنْ اَنْدِ فُو ٻِطّٛ اَللَّه ݧَمْرَتَا يٜىٰسٛ اٜ وَطُکِ حَکّٜ، اَمَّا ٻِطّٛ اَللَّه سُرَنَيْمٛ؞ شٜيْطَنْ مٜىٰمَتَامٛ؞
19 اٜنْ اَنْدِ اٜنٜنْ طُمْ ٻٜ اَللَّه، کٛو ندٜ دُونِيَارُ فُو اٜ لٜيْ لَامُ شٜيْطَنْ؞
20 اٜنْ اَنْدِ ٻِطّٛ اَللَّه وَرِي دُونِيَارُ حٛکِّعٜنْ اَنْدَلْ، نغَمْ اَندٜنْ اَللَّه مٛ غٛونغَ؞ بَرْکَ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ، جٛونِ اَللَّه مٛ غٛونغَ جٜيِعٜنْ؞ کَنْکٛ وٛنِ اَللَّه مٛ غٛونغَ، کٛکّٛووٛ يٛنْکِ کِ رٜعَتَا؞
21 اٛنٛنْ ٻِٻّٜ اَمْ، نغٛطِّتٜىٰ اَلَّاجِ فٜوْرٜ؞