طٜرٜوٛلْ
يَحَيَ طِطَٻٛلْ
حَبَرُ دٛوْ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ
غٛعٛتٛ ندٜرْ لِلَاٻٜ يٜىٰسُ بِعٜتٜىٰطٛ يَحَيَ وِنْدِ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ؞ اٛ وِنْدِينغٛلْ دُوٻِ 59‏‑58 غَطَ دَݧْنغٛلْ يٜىٰسُ؞ اٛ وِنْدُنغٛلْ نغَمْ اٛ وَغِّنَ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ کٜتِّندَنْتٛوٻٜ مٛودِٻّٜ فٜوْرٜ اٜ اٜکِّتِنٛلْ مَٻّٜ؞ اٛ وِعِي دٛولٜ ٻٜ نجَٻَ وِيکِ اَلْمَسِيحُ وَرِي دُونِيَارُ ندٜرْ ٻَنْدُ؞ طٛنْمَا اٛ مٜتِي دٛوْ نٛ يِدّٜ وٛوطِرِ حَکُّندٜ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ، اٛ حٛلِّي وِيکِ غٛونغَ اٜ يِدّٜ اٜ طُمْ يَادَ؞
1
کٛوْنٛلْ يَحَيَ
مِنْ، يَحَيَ، مَوْطٛ ندٜرْ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ وِنْدَنِ کَوْتَلْ شُٻَاٻٜ اَللَّه طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ؞ اٜ مِ يِطِعٛنْ اٜ يِدّٜ ندٜ غٛونغَ؞ نَاع مِنْ تَنْ يِطِعٛنْ اَمَّا حَا اٜ فُو اَنْدُٻٜ غٛونغَ؞
اٜ مِنْ نغِطِعٛنْ نغَمْ غٛونغَ وٛنْکَ ندٜرْ ٻٜرْطٜ مٜىٰطٜنْ، ندٜنْ کَ جٛوطٛدٛتٛ اٜ مٜىٰطٜنْ حَا اَبَدَا؞
اَللَّه ݧَاکٛ مٛ دٛوْ اٜ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ ٻِطّٛ مَاکٛ بَرْکِطِنَعٜنْ، يُرْمِنَنَعٜنْ، حٛکَّعٜنْ جَمْ ندٜرْ غٛونغَ اٜ يِدّٜ؞
تٛکُّکِ اٜکِّتِنٛلْ اَلْمَسِيحُ
مِ نَنِي بٜلْطُمْ نَاع سٜطَّ ندٜ نغِيمِ وٛٻّٜ ندٜرْ ٻِٻّٜ مَاطَ اٜ تٛکَّ غٛونغَ نٛنْ نٛ اَللَّه ݧَاکٛ مٛ دٛوْ وِعِ نغَطٜنْ؞ جٛونِ اٜ مِ تٛرٛوعٛنْ، اٜنْ نغِطِندِرْ؞ طُعُمْ نَاع طُمْ دٛوکَ کٜسُمْ مبِنْدَنْمِعٛنْ، اَمَّا طُمْ دٛوکَ طُمْ نغٛودُنٛوطٜنْ دَغَ اَرَنْدٜ؞ يِدّٜ ندٜ غٛونغَ وٛنِ نغَطٜنْ کٛ اَللَّه وِعِ؞ نٛ نَنْطٛنْ دَغَ اَرَنْدٜ، کٛ اَللَّه وِعِ وٛنِ نغِطِندِرٜىٰ؞
مِ وِعُ نٛنْ نغَمْ يِمْٻٜ طُطْٻٜ مَجِّنٛوٻٜ يِمْٻٜ مبُرْتٛيَکٜ ندٜرْ دُونِيَارُ؞ ٻٜ نجَٻَايِ اَلْمَسِيحُ وَرِي دُونِيَارُ ندٜرْ ٻَنْدُ؞ اِرِ ٻٜنْ طٛنْ يِمْٻٜ ٻٜ مَجِّنٛوٻٜ يِمْٻٜ، ٻٜ وَݧْوَݧْٻٜ اَلْمَسِيحُ؞ نغَمْ نٛنْ ڤَامَنٜىٰ کٛعٜ مٛوطٛنْ نغَمْ تٛع ندُلّٛنْ کٛ کُوَنْطٛنْ، اَمَّا کٜٻٛنْ مبَرْجَارِ کٜوْندِ مبٛنْدِ؞
فُو مٛ دَرَاکِ دٛوْ اٜکِّتِنٛلْ اَلْمَسِيحُ، اَمَّا اٛ ٻٜيْدِ وٛنْغٛلْ اٜکِّتِنٛلْ، اَللَّه وٛنْدَا اٜ مَاکٛ؞ اَمَّا دَرِيطٛ دٛوْ اٜکِّتِنٛلْ اَلْمَسِيحُ اٜ مٛ وٛنْدِ اٜ ݧَاکٛ مٛ دٛوْ اٜ ٻِطّٛ مَاکٛ؞ 10 فُو غَرْطٛ تٛ مٛوطٛنْ، تٛ اٛ جَٻَايِ اٜکِّتِنٛلْ نغٛعٛلْ، تٛع اٛنْ نجَٻُمٛ تٛ غُرٜ مٛوطٛنْ، تٛع اٛنْ کٛوْنِرْ اٜ مَاکٛ؞ 11 نغَمْ فُو کٛوْنُطٛمٛ حَوْتِي حٛورٜ اٜ مَاکٛ وٛنْ طٛنْ ندٜرْ وَطُکِ کُوطٜ کَلُّطٜ طٜ اٛ وَطَتَ؞
کٛوْنٛلْ شَکِتِينغٛلْ
12 اٜ مِ وٛودِ فِي طُطُّمْ کٛ نغِطُمِ مِ وِعَعٛنْ، اَمَّا مِ يِطَا مِ وِنْدَطُمْ ندٜرْ طٜرٜوٛلْ؞ سٜيْ نِ اٜ مِ يِطِ مِ وَرَ مِ مٜدَّ اٜ مٛوطٛنْ حٛنْدُکٛ اٜ حٛنْدُکٛ، نغَمْ نَنٜنْ بٜلْطُمْ نَاع سٜطَّ؞
13 کَوْتَلْ شُٻَاٻٜ اَللَّه غٛنْٻٜ طٛعٛ اٜ کٛوْنُمَا؞