طٜرٜوٛلْ نغٛلْ بُلُسْ وِنْدَنِ
غَلَاتِيَنْکٛعٜنْ
حَبَرُ دٛوْ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ
بُلُسْ وِنْدِي طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ نغَمْ شَطُّمْ اُمَّکٜ شَرٜلْ نغٜلْ يِمْٻٜ نَاع يَحُودَنْکٛعٜنْ وٛنْٻٜ لٜيْدِ غَلَاتِيَ ڤُطِّي تٛکُّکِ يٜىٰسُ؞ وٛٻّٜ يَحُودَنْکٛعٜنْ مبِعِ دٛولٜ نَا نٜطّٛ تٛکِّي اَتَّوْرَ کٛ وَرْتَ تٛکُّطٛ يٜىٰسُ مٛ غٛونغَ؞ بُلُسْ وِعِ طُعُمْ نَاع طُمْ نٛنْ؞ اٛ وِعِ کٛ حَانِ تٛکُّطٛ يٜىٰسُ وَطَ ندٜرْ جٛنْدٜ مُوطُمْ وٛنِ حٛولَاکِ يٜىٰسُ، نغَمْ بَرْکَ حٛولَاکِ يٜىٰسُ يِمْٻٜ شِرْيٛوتِرِ اٜ اَللَّه؞ اَمَّا ندٜرْ کَوْتٜ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ وٛنْٻٜ غَلَاتِيَ وٛٻّٜ يِمْٻٜ نغَݧِ اٜکِّتِنٛلْ بُلُسْ، اٜ ٻٜ مبِعَ دٛولٜ نٜطّٛ تٛکَّ اَتَّوْرَ کٛ شِرْيٛوتِرَ اٜ اَللَّه؞
طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ وِنْدَا نغَمْ وٛٻّٜ ندٜرْ مَٻّٜ مَجِّنِرَامَ اٜکِّتِنٛلْ فٜوْرٜ نغٛعٛلْ؞ اَرَنْدٜ بُلُسْ وِعِ اَللَّه سُٻِمٛ، نَاع يِمْٻٜ سُٻِمٛ؞ اَللَّه سُٻُمٛ نغَمْ اٛ وَرْتَ لِلَاطٛ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ اٛ حٛلَّ يِمْٻٜ نَاع يَحُودَنْکٛعٜنْ لَاوٛلْ کِسْندَمْ؞ کَدِنْ بُلُسْ تَبِّتِنِي وِيکِ بَرْکَ حٛولَاکِ يٜىٰسُ تَنْ نٜطّٛ وَرْتَتَ اَادِلِيجٛ يٜىٰسٛ اَللَّه؞ ندٜرْ سُورَاجِ شَکِتِيطِ بُلُسْ حٛلِّي وِيکِ نغِکُّ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ پِوٛيِي دَغَ يِدّٜ ندٜ اَللَّه حٛکِّٻٜ بَرْکَ حٛولَاکِ يٜىٰسُ؞
1
مِنْ بُلُسْ لِلَاطٛ وِنْدِ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ؞ نَاع يِمْٻٜ شُٻِيَمْ، نَاع نٜطّٛ وَرْتِرِيَمْ لِلَاطٛ؞ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ اٜ اَللَّه ݧَاکٛ مٛ دٛوْ، اُمِّنْطٛ يٜىٰسُ دَغَ مَيْدٜ وَرْتِرِيَمْ لِلَاطٛ؞ مِنْ اٜ فُو بَنْدِرَاٻٜ غٛنْدُٻٜ اٜ اَمْ طٛعٛ اٜ مِنْ کٛوْنَ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ وٛنْٻٜ غَلَاتِيَ؞
اَللَّه ݧَاکٛ مٛ دٛوْ اٜ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ جٛومِرَاوٛ بَرْکِطِنَعٛنْ حٛکَّعٛنْ جَمْ؞
يٜىٰسُ حٛکِّي حٛورٜ مُوطُمْ نغَمْ حَکّٜ مٜىٰطٜنْ نغَمْ اٛ حِسْنَعٜنْ دَغَ جَامَنُ کَلُّطُمْ طُعُمْ؞ نٛنْ طُمْ شُٻٛلْ اَللَّه ݧَاکٛ مٜىٰطٜنْ مٛ دٛوْ؞ تٜدُّنغَلْ تَبِّتَ تٛ اَللَّه حَا اَبَدَا اَبَدِنْ؞ اَامِنْ؞
وَلَا غٛطُّمْ حَبَرُ بٜلْطُمْ فٜىٰرٜ
مِ حَيْطِنِي ندٜ نجَاوُطٛنْ وَيْلِتَنْکِ اَللَّه ٻَاوٛ، کَنْکٛ نٛدُّطٛعٛنْ بَرْکَ يِدّٜ اَلْمَسِيحُ مَوْندٜ شٛعَّنِيطٛنْ وٛنْغٛلْ اٜکِّتِنٛلْ اٛنْ ݧُمَ طُمْ حَبَرُ بٜلْطُمْ؞ غٛونغَ، وَلَا غٛطُّمْ حَبَرُ بٜلْطُمْ فٜىٰرٜ، اَمَّا اٜ وٛودِ وٛٻّٜ يِمْٻٜ غَنّٛوٻٜعٛنْ؞ اٜ ٻٜ نغِطِ وَيْلُتُکِ حَبَرُ بٜلْطُمْ طُمْ اَلْمَسِيحُ؞ اَمَّا کٛو مِنٛنْ، کٛو مَلَاعِکَاجٛ پِوٛيْطٛ دَغَ دٛوْ وَعَجِنَنِعٛنْ وَعَجِنْکِ فٜىٰرٛوتِرْکِ اٜ حَبَرُ بٜلْطُمْ طُمْ مِنْ نغَعَجِنَنِعٛنْ، اَللَّه حَلْکَمٛ ندٜرْ حِيتٜ؞ نٛنْ نٛ مِنْ مبِعُنٛو ندٜنّٛ، جٛونِ اٜ مِ فُطِّتَ وِيکِ:‏ تٛ غٛطّٛ وَعَجِنَنِيعٛنْ وَعَجِنْکِ فٜىٰرٛوتِرْکِ اٜ حَبَرُ بٜلْطُمْ طُمْ نجَٻُطٛنْ اَرَنْدٜ، اَللَّه حَلْکَمٛ ندٜرْ حِيتٜ؞
10 تٛو، جٛونِ يِدّٜ يِمْٻٜ طَٻِّتَيْمِ، کٛو يِدّٜ اَللَّه؟ کٛو بٛو اٜ مِ طَٻِّتَ وٜلْنَنْکِ يِمْٻٜ ٻٜرْطٜ؟ نَاع نٛنْ!‏ دَا حَا جٛونِ يِمْٻٜ طَٻِّتَيْمِ وٜلْنَنْکِ ٻٜرْطٜ، دَا مِ وَرْتَايِ مَشُّطٛ اَلْمَسِيحُ؞
نٛ بُلُسْ وَرْتِرِ لِلَاطٛ
11 بَنْدِرَاٻٜ اَمْ، اٜ مِ يِطِ اَنْدٛنْ، حَبَرُ بٜلْطُمْ طُمْ نغَعَجِنْمِ، نَاع تٛ نٜطّٛ طُمْ پِوٛيِ؞ 12 نَاع تٛ نٜطّٛ کٜٻُمِطُمْ، نٛنْ مَا وَلَا اٜکِّتِنْطٛيَمْطُمْ، اَمَّا يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ وَنْغِنَنِيَمْطُمْ؞
13 اٛنْ نَنِي نٛ نجٛوطٛرِيمِ ندٜنّٛ ندٜرْ دِينَ يَحُودَنْکٛعٜنْ، نٛ تٛرِّرْمِ يِمْٻٜ اَللَّه تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ، يُرْمٜىٰندٜ وَلَا، مِ وَطِي کٛ مبَاوَيْمِ وَطُکِ نغَمْ مِ حَلْکَٻٜ؞ 14 مِ لُغِّي ندٜرْ دِينَ يَحُودَنْکٛعٜنْ حَا مِ ٻُرِي طُطْٻٜ ندٜرْ يَحُودَنْکٛعٜنْ وَلْدٜعٜنْ اَمْ، اٜ مِ وٛودِ يِدّٜ تٛکُّکِ ندٛنُوجِ مَامَعٜنْ اَمْ نَاع سٜطَّ؞
15 اَمَّا اَللَّه، شُٻُطٛيَمْ کٛ مِ دَݧٜىٰ، نٛدِّيَمْ بَرْکَ يِدّٜ مَاکٛ، اٛ سُٻِ 16 وَنْغِنَنْکِيَمْ ٻِطّٛ مَاکٛ، نغَمْ مِ وَعَجِنَمٛ ندٜرْ يِمْٻٜ نَاع يَحُودَنْکٛعٜنْ؞ ندٜ نٛنْ وَطِ، مِ يَحَايِ تٛ غٛطّٛ نغَمْ حٛکَّيَمْ شَاوٛرِ، 17 نٛنْ مَا مِ يَحَايِ اُرُشَلِيمَ نغَمْ مِ يِعَ ٻٜنْ طٛنْ اَرْتُٻٜيَمْ وَرْتُکِ لِلَاٻٜ؞ اَمَّا طٛنْ اٜ طٛنْ نجَامِ لٜيْدِ لَارَبَنْکٛعٜنْ، ندٜنْ شٛعِّيمِ دِمَسْکُ؞ 18 غَطَ دُوٻِ تَتِ مِ يَحِي اُرُشَلِيمَ نغَمْ مِ مٜدَّ اٜ بِيتُرُسْ، ندٜنْ نجٛوطٛدِيمِ اٜ مَاکٛ بَلْطٜ سَڤّٛ اٜ جٛوِ؞ 19 اَمَّا مِ يِعَايِ غٛطّٛ ندٜرْ لِلَاٻٜ سٜيْ نِ يَاکُبُ، مِݧِرَاوٛ يٜىٰسُ؞
20 کٛ مبِنْدَنْمِعٛنْ طُمْ غٛونغَ؞ اَللَّه اٜ اَنْدِ نَاع مِ فٜوَيْ؞
21 غَطَ طٛنْ مِ يَحِي لٜيْدِ سِيرِيَ اٜ لٜيْدِ کِلِيکِيَ؞ 22 اٜ نغٜلْ تٛنْ شَرٜلْ، کَوْتٜ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ وٛنْٻٜ لٜيْدِ يَحُودِيَ مٜىٰطَايِ يِيکِيَمْ؞ 23 کٛ ٻٜ نَنِ تَنْ وٛنِ، ‏«‏نٜطّٛ تٛرَّيْنٛوطٛعٜنْ، جٛونِ اٜ مٛ وَعَجِنَ تٛکُّکِ يٜىٰسُ کِ اٛ يِطُنٛو اٛ لَلِّنَ!‏»‏ 24 ٻٜ مَنْتِ اَللَّه نغَمْ کٛ اٛ وَطَنِيَمْ؞