طٜرٜوٛلْ نغٛلْ بُلُسْ وِنْدَنِ
فِلِمٛنْ
حَبَرُ دٛوْ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ
بُلُسْ لِلَاطٛ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ وِنْدِ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ دُوٻِ 16‏-36 غَطَ دَݧْنغٛلْ يٜىٰسُ؞ فِلِمٛنْ اٛ غٛعٛتٛ ندٜرْ کَوْتَلْ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ غٛنْٻٜ غَرِيرِ کٛلٛوسِ؞ اٜ مٛ وٛودِ مَشُّطٛ بِعٜتٜىٰطٛ اٛنِسِمُسْ؞ مَشُّطٛ اٛنْ دٛغِّ اَلِمٛ؞ بُلُسْ حٛلِّ اٛنِسِمُسْ لَاوٛلْ تٛکُّکِ يٜىٰسُ؞ نغٛعٛلْ طٜرٜوٛلْ بُلُسْ وِنْدَنْغٛلْ فِلِمٛنْ نغَمْ سِرْيٛوتِرَ اٜ مَشُّطٛ اٛنْ؞ بُلُسْ سٛعَّيْمٛ تٛ فِلِمٛنْ؞ اٜ مٛ يِطِ فِلِمٛنْ جَٻَمٛ نَاع بٛ مَشُّطٛ تَنْ، اَمَّا جَٻَمٛ نٛ طُمْ جَٻِرْتَ تٛکُّطٛ يٜىٰسُ؞
1
کٛوْنٛلْ بُلُسْ
طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ پِوٛيِي دَغَ جُنْغٛ اَمْ، مِنْ بُلُسْ، اٜ بَنْدِرَاوٛ مٜىٰطٜنْ تِمٛوتِ؞ مِ مَٻَّاطٛ نغَمْ وَعَجِنْکِ حَبَرُ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ؞ اٜ مِ وِنْدَنْمَا، فِلِمٛنْ، اَنْ کُودٛووٛ اٜ اَمِنْ، غِطَاطٛ، اَنْ اٜ اَافِيَ بَنْدِرَاوٛ مٜىٰطٜنْ دٜبّٛ، اٜ اَرْکِبُسْ مٛ تٛرّٛدٛتٛوطٜنْ نَاع سٜطَّ ندٜرْ وَعَجِنْکِ، اٜ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ کَوْرِتٛوٻٜ اٜ وُرٛ مَاطَ؞
اَللَّه، ݧَاکٛ مٜىٰطٜنْ، اٜ جٛومِرَاوٛ مٜىٰطٜنْ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ بَرْکِطِنَعٛنْ حٛکَّعٛنْ جَمْ؞
يِدّٜ فِلِمٛنْ اٜ نٛ اٛ حٛولٛرِي يٜىٰسُ
کٛو ندٜيٜ تٛ اٜ مِ وَطَ دٛعَارٜ، اٜ مِ يٜتَّ اَللَّه نغَمْ مَاطَ؞ اٜ مِ وَطَ نٛنْ نغَمْ اٜ مِ نَنَ حَبَرُ نٛ نغِطِرْطَا تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ جٛومِرَاوٛ اٜ نٛ کٛولٛرِطَامٛ؞ دٛعَارٜ اَمْ وٛنِ سُمْڤٛ وٛنْغٛ حَکُّندٜ مٜىٰطٜنْ نغَمْ حٛولَاکِ يٜىٰسُ وَطُمَا اَنْدَا کٛو طُمٜ بَرْکَ طُمْ نغٛودُطٜنْ ندٜرْ سُمْڤٛوتِرْکِ اٜ مَاکٛ؞ بَنْدِرَاوٛ اَمْ، مِ نَنِي بٜلْطُمْ طُطُّمْ؞ ٻٜرْندٜ اَمْ فُکَّکٜ نغَمْ اَ حٛلَّ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ يِدّٜ، اَ سٜمْبِطِنَٻٜ؞
بُلُسْ تٛرَنَکٜ اٛنِسِمُسْ
تٛو، مِ وَاوَيْ مِ وَطُمَا نغَطَا کٛ حَانِ وَطٜىٰ نغَمْ مِ مَوْطٛ ندٜرْ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ؞ اَمَّا نغَمْ اٜ مِ يِطُمَا، مِ ٻُرِي يِطُکِ مِ تٛرٛمَا، مِنْ بُلُسْ نَيٜىٰجٛ، مٛ يٜىٰسُ لِلِ، جٛونِ بٛو اٜ مِ سُرَا نغَمْ تٛکُّکِ يٜىٰسُ؞ 10 اٜ مِ تٛرٛمَا نغَمْ اٛنِسِمُسْ غَرْتُطٛ بٛ ٻِطّٛ تٛ اَمْ، نغَمْ مِ حٛلِّيمٛ لَاوٛلْ اَللَّه کٛ اٜ مِ سُرِي؞ 11 ندٜنّٛ اٛ نَفَنَايِمَ غٛطُّمْ، اَمَّا جٛونِ اٜ مٛ نَفَنْمَا فُو اٜ اَمْ؞
12 اٜ مِ سٛعّٛيَمٛ تٛ مَاطَ جٛونِ، اٜ مِ يِطِمٛ نَاع سٜطَّ؞ 13 دَا مِ حٜٻَيْنٛ نٛ نغِطُمِ دَا اٛ جٛوطٛدَکٜ اٜ اَمْ طٛعٛ اٜ نغٜعٜلْ شَرٜلْ نغٜلْ طُمْ سُرِيَمْ نغَمْ حَبَرُ يٜىٰسُ، نغَمْ اٛ حُوَنَيَمْ کُوغَلْ نغَلْ کُوَنْتَايَمْ؞ 14 اَمَّا مِ يِطَا مِ وَطُمَا دٛولٜ مبَلَّايَمْ، سٜيْ نِ اٜ مِ يِطِ مبَلَّايَمْ تَا جَٻِي؞ نغَمْ مِ يِطَا مِ وَطَ غٛطُّمْ سٜيْ نِ اٜ يِدّٜ مَاطَ؞
15 کِيلَ اٛنِسِمُسْ سٜنْدِرِي اٜ مَاطَ شَرٜلْ سٜطَّ نغَمْ ڤُطِّتَا نجَٻَامٛ حَا اَبَدَا؞ 16 تَاع جَٻُمٛ بٛ مَشُّطٛ تَنْ، اَمَّا بٛ بَنْدِرَاوٛ غِطَاطٛ ندٜرْ تٛکُّکِ يٜىٰسُ؞ اٜ مِ يِطِمٛ نَاع سٜطَّ، اَمَّا اَ ٻُرَيْيَمْ يِطُکِمٛ؞ اَ يِطَيْمٛ بٛ مَشُّطٛ اٜ بٛ تٛکُّطٛ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ؞
17 نغَمْ نٛنْ، تَا جَٻِي مِ حِغٛ مَاطَ ندٜرْ کُوغَلْ، جَٻُمٛ نٛنْ نٛ نجَٻِرْتَايَمْ؞ 18 تٛ اٛ وَطَنِيمَ غٛطُّمْ کٛ وٛوطَا، کٛو تَا تٛکَّمٛ ݧَمَاندٜ، يٛوُطُمْ دٛوْ اَمْ؞ 19 مِنْ بُلُسْ وِنْدِ طُعُمْ اٜ جُنْغٛ اَمْ، مِ يٛٻٜتٜ؞ مِ يِطَا مِ سِفْتٛرَنْمَا، اَ اَنْدِ اٜ حَانِ نغَطَنَايَمْ کٛو طُمٜ کٛ نغِطُمِ نغَمْ مِ حٛلِّيمَ لَاوٛلْ کِسْندَمْ؞ 20 بَنْدِرَاوٛ اَمْ، اٜ مِ يِطِ نغَطَنَايَمْ نٛنْ نغَمْ جٛومِرَاوٛ؞ وٜلْنَنَمْ ٻٜرْندٜ نغَمْ اٜنْ فُو اٜنْ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ؞
21 اٜ مِ وِنْدَنْمَا طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ نغَمْ اٜ مِ اَنْدِ اَ وَطَيْ کٛ تٛرِمَامِ حَا مَا اَ وَطَيْ کٛ ٻُرِ نٛنْ؞ 22 طٛنْمَا مٛعِّنَنَمْ سُودُ تٛ نجِڤّٛتٛومِ، نغَمْ اٜ مِ کَمِّي اَللَّه سٛعّٛيَيْيَمْ تٛ مٛوطٛنْ نغَمْ دٛعَارٜ مٛوطٛنْ؞
کٛوْنٛلْ شَکِتِينغٛلْ
23 اَبَافَرَسْ مٛ مِنْ نغٛنْدِ ندٜرْ سُودُ شُرَلْ نغَمْ تٛکُّکِ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ، اٜ مٛ حٛوْنُمَا؞ 24 حِغٛوٻٜ کُوغَلْ اَمْ، مَرْکُسْ اٜ اَرِسْتَرْکُسْ اٜ دِمَسْ اٜ لُکَ ٻٜ فُو اٜ ٻٜ کٛوْنُمَا؞
25 جٛومِرَاوٛ مٜىٰطٜنْ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ بَرْکِطِنَعٛنْ؞