طٜرٜوٛلْ نغٛلْ بُلُسْ وِنْدَنِ
فِلِبِيَنْکٛعٜنْ
حَبَرُ دٛوْ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ
بُلُسْ لِلَاطٛ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ وِنْدِ طٜرٜوٛلْ نغٛعٛلْ حَکُّندٜ دُوٻِ 16‏-95 غَطَ دَݧْنغٛلْ يٜىٰسُ؞ اٛ وِنْدَنْغٛلْ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ غٛنْٻٜ ندٜرْ غَرِيرِ فِلِبِ ندٜرْ لٜيْدِ مَکِدٛونِيَ ندٜرْ لٜيْطٜ غٛنْطٜ لٜيْ لَامُ رٛومَ؞ اٛ وِنْدُنغٛلْ شَرٜلْ نغٜلْ اٛ مَٻَّا ندٜرْ سُودُ شُرَلْ اٜ رٛومَ؞
طٛنْمَا اٛ وِنْدُنغٛلْ نغَمْ اٛ يٜتَّ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ وٛنْٻٜ غَرِيرِ فِلِبِ دٛوْ بَلَّلْ مَٻّٜ نغَلْ ٻٜ لِلَنِمٛ اٜ دٛعَاجٜ مَٻّٜ طٜ ٻٜ نغَطَنْتَمٛ کٛ اٛ وٛنِ ندٜرْ سُودُ شُرَلْ؞ اٛ حَٻَنِي کُوٛوٻٜ کُوغَلْ وَعَجِنْکِ ٻٜ کَوْتَ حٛورٜ اٜ مَاکٛ؞ بُلُسْ وَغِّنِي اٜکِّتِنٛوٻٜ فٜوْرٜ ندٜرْ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ اٜ فِلِبِ وِعٛوٻٜ نَا نٜطّٛ تٛکِّي دٛوکَ مُوسَ حٜٻَ کِسْندَمْ؞ نغٛعٛلْ طٜرٜوٛلْ سٜمْبِطِنِي تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ ٻٜ نغَطَ کَ حٛولَاکِ يٜىٰسُ، ٻٜ اٜکِّتٛو لٜسْنِنْکِ حٛورٜ اِرِ کِ يٜىٰسُ اٜ اِرِ مُݧَلْ نغَلْ بُلُسْ وَطِ، ٻٜ نجٛوطٛو ندٜرْ بٜلْطُمْ ٻٜرْندٜ کٛو ندٜيٜ؞ اٛ سِفْتٛرَنِيٻٜ جٛنْدٜ مَٻّٜ ندٜرْ سُمْڤٛوتِرْکِ اٜ اَلْمَسِيحُ طُمْ شَاحُ اَللَّه طُمْ ٻٜ کٜٻِ بَرْکَ حٛولَاکِ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ نَاع نغَمْ تٛکُّکِ اَتَّوْرَ؞
1
مِنْ بُلُسْ اٜ تِمٛوتِ مِنْ مَشُّٻٜ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ؞
مِنْ مبِنْدَنْ فُو يِمْٻٜ اَللَّه تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ وٛنْٻٜ غَرِيرِ فِلِبِ اٜ مَوْٻٜ اٜ حُوٛوٻٜ ندٜرْ کَوْتَلْ تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ؞ اَللَّه ݧَاکٛ مٜىٰطٜنْ اٜ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ جٛومِرَاوٛ بَرْکِطِنَعٛنْ حٛکَّعٛنْ جَمْ؞
دٛعَارٜ بُلُسْ نغَمْ فِلِبِيَنْکٛعٜنْ
اٜ مِ يٜتَّ اَللَّه کٛو نغٜلٜ شَرٜلْ تٛ مِ ݧُمِي دٛوْ مٛوطٛنْ؞ کٛو ندٜيٜ ندٜرْ فُو دٛعَاجٜ اَمْ طٜ نغَطَنَيْمِعٛنْ اٛنْ فُو، اٜ مِ وَطَطٜ ندٜرْ بٜلْطُمْ ٻٜرْندٜ، نغَمْ اٛنْ نغٛنْدِ اٜ اَمْ ندٜرْ وَعَجِنْکِ حَبَرُ بٜلْطُمْ، دَغَ ݧَلْندٜ اَرَنْدٜىٰرٜ ندٜ ڤُطُّطٛنْ نَنْکِطُمْ حَا وَرْکِ جٛونِ؞ مِ تَبِّتِنِي اٛنْ طٛنْ ڤُطُّطٛ کُوغَلْ بٛنْغَلْ ندٜرْ مٛوطٛنْ اٛ يٛتِّنَيْنغَلْ حَا يَاکِ ݧَلْندٜ وَرْتٛيْکِ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ؞ طُمْ وٛوطَنِييَمْ مِ ݧُمِرَ نِحِ دٛوْ مٛوطٛنْ اٛنْ فُو، نغَمْ اٛنْ ندٜرْ ٻٜرْندٜ اَمْ؞ کٛو ندٜرْ سُرُکِ کِ طُمْ سُرِيَمْ، کٛو ندٜرْ سُرَنْکِ مَنْغُ حَبَرُ بٜلْطُمْ اٜ تَبِّتِنْکِطُمْ، اٛنْ فُو اٛنْ کٜٻِي بَرْکَ اَللَّه حَوْتِ اٜ اَمْ؞ نغَمْ اَللَّه وٛنِ شٜيْدِيطٛ نٛ کَاٻِرْمِ يِيکِعٛنْ اٜ نٛ نغِطِرْمِعٛنْ، اٛنْ فُو، نٛنْ نٛ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ يِطِرِعٛنْ؞
دٛعَارٜ اَمْ وٛنِ يِدّٜ مٛوطٛنْ وَطَ کَ ٻٜيْدَاکِ حَوْتِ اٜ اَنْدَلْ اٜ فُو فٜىٰرٛوتِرْکِ حَکُّندٜ غٛونغَ اٜ فٜوْرٜ، 10 نغَمْ مبَاوٛنْ سُٻُکِ کٛ ٻُرِ وٛوطُکِ، نغَرْتٛنْ ٻٜ ٻٜرْطٜ لَٻْطٜ، نغَرْتٛنْ ٻٜ نغَلَا کٛ طُمْ حُطِرْتَعٛنْ حَا يَاکِ ݧَلْندٜ غَرْتٛلْ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ، 11 نغَمْ نغِکُّ مٛوطٛنْ حٜىٰوَ اَادِلَاکُ کٜٻٜتٜىٰطُمْ تٛ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ، نغَمْ اَللَّه تٜدِّنٜىٰ، مَنْتٜىٰ؞
بُلُسْ اٜ وَطَ جٛنْدٜ نغَمْ اَلْمَسِيحُ تَنْ
12 بَنْدِرَاٻٜ اَمْ، اٜ مِ يِطِ اَنْدٛنْ کٛ حٜٻِيَمْ وَطِي حَبَرُ بٜلْطُمْ ٻٜيْدِي سَنْکِتَاکِ، 13 حَا مَا فُو سٛوجِعٜنْ رٜىٰنٛوٻٜ لَامٛرْدٜ اٜ يِمْٻٜ کٛرِيٻٜ اَنْدِي طُمْ حَٻَّمْ نغَمْ مِ مَشُّطٛ اَلْمَسِيحُ؞ 14 حَٻُّکِيَمْ سٜمْبِطِنِي تٛکُّٻٜ يٜىٰسُ طُطْٻٜ ندٜرْ تٛکُّکِمٛ، ٻٜ ٻٜيْدِي حٜٻُکِ سٜمْبٜ ٻٜرْندٜ وَعَجِنْکِ وٛلْدٜ اَللَّه کُلٛلْ وَلَا؞
15 طُمْ غٛونغَ وٛٻّٜ اٜ نغَعَجِنَ حَبَرُ اَلْمَسِيحُ نغَمْ لَوْلِيرُ اٜ طَٻُّتُکِ فٛطْفٛطْتِرْکِ، اَمَّا وٛٻّٜ اٜ نغَعَجِنَ نغَمْ ݧُمٛوجِ بٛطِّ؞ 16 ٻٜعٜ يِمْٻٜ اٜ ٻٜ نغَعَجِنَ نغَمْ يِدّٜ، اٜ ٻٜ اَنْدِ مِ سُرَ طٛعٛ نغَمْ سُرُکِ غٛونغَ حَبَرُ بٜلْطُمْ؞ 17 ٻٜنْ تٛنْ بٛو اٜ ٻٜ نغَعَجِنَ حَبَرُ اَلْمَسِيحُ نغَمْ ٻٜيْدَارِ کٛعٜ مَٻّٜ، نَاع اٜ غٛونغَ، اٜ ٻٜ ݧُمَ ٻٜ اُمِّنَنَيْيَمْ حَکِّيلٛ ندٜرْ نغٜعٜلْ شَرٜلْ نغٜلْ طُمْ حَٻِّيَمْ؞
18 نٛنْ وَنَّايِيَمْ!‏ کٛ ٻُرِ وٛنِ اٜ کٛو نغٛلٜ لَاوٛلْ، کٛو ندٜرْ ݧُمٛوجِ طِ مبٛوطَا، کٛو ندٜرْ ݧُمٛوجِ بٛطِّ، اَلْمَسِيحُ اٜ وَعَجِنٜىٰ؞ نغَمْ مَاجُمْ اٜ مِ نَنَ بٜلْطُمْ!‏ مِ وَطَيْ کَ نَنُکِ بٜلْطُمْ؞ 19 نغَمْ اٜ مِ اَنْدِ بَرْکَ دٛعَارٜ مٛوطٛنْ اٜ بَلَّلْ نغَلْ رُوحُ يٜىٰسُ اَلْمَسِيحُ حٛکَّتَ، اٜ رٜعِرْدٜ طُمْ يٛوفَيْيَمْ دَغَ ندٜرْ سُودُ شُرَلْ؞ 20 کٛ کَاٻُمِ يِيکِ اٜ کٛ کَمِّيمِ وٛنِ تٛع مِ سٜمْتِنَ حٛورٜ اَمْ کٛو سٜطَّ، اَمَّا مِ مٜتَ اٜ سٜمْبٜ ٻٜرْندٜ، نغَمْ جٛونِ اٜ کٛو ندٜيٜ طُمْ مَوْنِنَ اَلْمَسِيحُ ندٜرْ کٛو طُمٜ کٛ نغَطَيْمِ، کٛو لَاوٛلْ جٛنْدٜ اَمْ، کٛو لَاوٛلْ مَيْدٜ اَمْ؞ 21 تٛ مِ ݧَمْرِي يٜىٰسٛ اٜ جٛنْدٜ ندٜرْ دُونِيَارُ ندُعُ، مِ وَطَيْندٜ نغَمْ اَلْمَسِيحُ؞ تٛ مِ مَايِي بٛو، طُمْ ٻٜيْدَارِ؞ 22 تٛ اٜ مِ وٛودِ يٛنْکِ ندٜرْ ٻَنْدُ ندُعُ، مِ حُوَيْ کُوغَلْ نَفَيْنغَلْ؞ اَمَّا مِ دُلِّي کٛ شُٻَيْمِ؞ 23 طُمْ فُو طِطُمْ اٜ طُمْ فٛوطَنَيَمْ حَکِّيلٛ نَاع سٜطَّ؞ کٛ ٻُرْمِ يِطُکِ وٛنِ مِ دِلَّ مِ جٛوطٛدٛو اٜ اَلْمَسِيحُ، نغَمْ کَنْجُمْ ٻُرِ وٛوطُکِ نَاع سٜطَّ؞ 24 اَمَّا طُمْ ٻُرَيْ نَفَنْکِعٛنْ مِ جٛوطٛو تَوْ؞ 25 مِ تَبِّتِنِي طُمْ نٛنْ؞ نغَمْ مَاجُمْ اٜ مِ اَنْدِ مِ جٛوطٛدٛتٛ اٜ يٛنْکِ تَوْ، مِ ݧَمْرَ يٜىٰسٛ اٜ جٛوطٛدَاکِ اٜ مٛوطٛنْ اٛنْ فُو، نغَمْ ݧَمْرٛنْ يٜىٰسٛ، نَنٛنْ بٜلْطُمْ ندٜرْ حٛولَاکِ يٜىٰسُ؞ 26 نٛنْ وَطَيْ نغَمْ لَاوٛلْ اَمْ کٜٻٛنْ دَلِيلَ شٜمْبِطُّمْ طُمْ مَنْتٛرْتٛوطٛنْ اَلْمَسِيحُ نغَمْ سٛعّٛيَاکِ اَمْ تٛ مٛوطٛنْ؞
27 کٛ ٻُرِ وٛنِ نغَطٜىٰ جٛنْدٜ ڤٛتُّدُندٜ اٜ حَبَرُ بٜلْطُمْ دٛوْ اَلْمَسِيحُ، نغَمْ کٛو مِ وَرِي مِ يِعِعٛنْ، کٛو مِ وَلَا طٛنْ، مِ نَنَ حَبَرُ اٛنْ طٛنْ ندَرِي بٛطُّمْ ندٜرْ ݧُمٛ غٛعٛ، کٛ نغِطّٛنْ غٛعٛ؞ اٛنْ ڤِيدَ نغَمْ سُرَنْکِ کٛ حَبَرُ بٜلْطُمْ وِعِ، 28 نَاع ندٜرْ کُلٛلْ وَݧْوَݧْٻٜ مٛوطٛنْ کٛو سٜطَّ؞ نٛنْ وٛنِ اَلَامَ تَبِّتِنَنَيْطُمْٻٜ ٻٜ کَلْکَيْ، اَمَّا اٛنٛنْ طُمْ تَبِّتِنْکِ کِسْندَمْ مٛوطٛنْ؞ طُمْ فُو اَللَّه وٛنِ غَطَيْطٛطُمْ؞ 29 اٛ بَرْکِطِنِيعٛنْ؞ بَرْکَ طُمْ وٛنِ نَاع کٜٻٛنْ کٛولٛوطٛنْ اَلْمَسِيحُ تَنْ، اَمَّا حَا کٜٻٛنْ نجَرٛنْ تٛرَّ نغَمْ مَاکٛ؞ 30 تٛرَّ کَ نجَرٛتٛنْ طُمْ اِرِ تٛرَّ کَ نجَرُمِ کَ نغِيطٛنْ، کَ نَنٛتٛنْ اٜ مِ يَرَ حَا جٛونِ؞