6
AG DANAB EBLAIH AḎIT ELE OTIADP̱IG
Ag Jesus Kristusnu Nai Ena amu mehuqegeg, haen amup̱a danab kuḏum Jesusnu oolagp̱a genab doyegeg, ameg amu tuḏiṯegeg, oḵai meum. Anam beebe, ag oolagp̱a ameg laa, ag Grik nai dooṯeb ele amu, ag ahan, ameg laa Hibru nai dooṯeb ele amu, ag ele aeg ona aeg do amelagp̱a ap̱ig. “Ag deḏ oh uḏat imu tip̱alṯeb. Ag ah qab ahilḵad, ag e iiṯa ele amu, ag e madaṯeb amge ag ihinḵad ah, qab daaṯeb amu, ag ii ehanadṯeb,” aon ap̱ig. Anam daye, totol danab tuelp ag aeg, danab Jesusnu oolagp̱a genab doop̱ig ele amu ag oh uḏin, qag meeg, amelagp̱a ap̱ig. Ig Kayak nai maṯiak uḏat ii uumta. Ig anam heḵunig am Kayak noobp̱a ena iiṯa amunu o lainḵad, ig inam, heḵunig. Ag oh oolagp̱anu ag danab eblaih aḏit laa, danab ah ag danab amunu eheḏ laa ii aṯeb, ag Kayak Ouḏi aop̱ig, ahilag doyak ele am ena amu, ag danab eblaih aḏit amubia anaṯeg! Danab amu ig uḏat amu madap̱ut, ag heḵulag. Amge ig totol danab amu, ig hanhan unuqidtata, Kayak nai amu danab ah ip̱uanadḵunig,” aon ap̱ig. Ag anam aeg, danab ah oh ag nai amunu oolag laip̱u daye, ag danab otiadp̱ig. Ag otiadp̱ig ele amu ag onilag am Stepanus, nug oop̱a genab doyak nuhig am g̱agaṯag, Kayak Ouḏi nug oop̱a am bak ele. Aria laa am Pilip amu laa am Prikoras, laa Naikena, laa am Timon, laa Pemenas, amu laa am Nikolas. Nikolas nug am Antiok ted amu nug Juda dilag meṯid dim lamiṯom. Ag danab amu otiadna heeg, totol danab tuelp noolagp̱a hibaiṯeg, ag ep̱elag qaḏelagp̱a mena, ahilagnu unuqidp̱ig.
Ag Kayak nai mehuqegeg, danab ah kuḏum ag oolagp̱a genab doop̱ig. Jerusalem ap̱a danab kuḏum ag oolagp̱a genab doona, kristen tamaniak oop̱a uḵaeg, nuhig eb qak oḵai meeme, mana meṯak danab kuḏum ele oolag eḏuom.
STEPANUS AḎAP̱IG
Amu Kayak Nug Stepanus ehaniṯak oḵai ele meṯe, nug ep̱onak keeke danab heḵunu elele iiṯa amu danab ah oolagp̱a heum amge danab laala ag ahan, Stepanusnu nai nau ham bup̱uak beḏup̱a yaan aegeg, nug ag ele nai aeg ona aeg doum. Danab amu ag am Juda dilag nai doyak laḵa, ag lag amunu, Danab Begbeg Iiṯa aṯeb ele amu, amup̱a ag Kayak nai doodp̱ig. Danab amu ag am Sairini, Aleksandria, Silisia, Asia elenu uḏiak. 10 Am Kayak Ouḏi Nug doyak ena Stepanus meṯa he, ag nuhig nai eḏidna, tabap̱eg noḵunu elele iiṯa. 11 Ag anam anidp̱ig amunu ag kobol ham bup̱uakp̱a hena, danab laala eeḏaṯeg, ahan ap̱ig. “Ig nug, Moses Kayak ele dabata, awa awa aqatete doomut,” aon ap̱ig. 12 Ag anam ham bup̱ueg, danab ah amu, Juda iḵi danab amu ḏo mehuqak danab ele ag oṯaina, Stepanusnu eheḏ doop̱ig. Eheḏ doyeg, danab ag Stepanus ele nai aeg ona aeg doum ele amu, ag gona, nug aḏan, aon Juda dilag heṯoḏiak oḵai, onig Sanhidren, ap̱a gona, 13 ag qag mak amup̱a heeg, danab laala ag oolagp̱anu ahan, Stepanusnu nai ham bup̱uak inam aon ap̱ig. “Danab imu nug hanhan lag imunu, ḏo nai elenu nai eheḏ madiṯe. 14 Amu nug maṯiaya, inam aawo ig doomut. ‘Jesus, Nasaret ted, geha nug ab imu heeb nauheb, anuḵa Moses nug kobol ig meḵom amu ele Nug eḏuḵu,’ awa aum,” aon ap̱ig. 15 Ag anam ham bup̱ueg, danab heṯoḏiak oḵai, onig Sanhidren, ap̱a daap̱ig, ag oh Stepanus neeḵidna, ag nug iḏu engel bia anidp̱ig.