4
DANAB NUG WANP̱AN KOBOLNU OO MAUHṮE, AMU NUG KAYAKNU KEKEḎ DAAṮE
Aḏi keeke nug he, naip̱aib ban hak, naituḏ mak ele ahilagp̱a beṯe? Keeke amuam ag beḏulagp̱anu kobol diigdiig heḵulagnu g̱agaṯag dab meegeg he, ag nai hak kobol amu heṯeb. Am ag keeke diigdiignu oolag heṯe amge ag ii aoṯeb amunu ag danab dug oḵulagnu dab meṯeb. Ag keekenu amelag qeṯe amu ag aoglagnu elele iiṯa amunu ag oolag nauhe, naituḏ menana, ban maḏ edaṯeb. Am ag Kayak ii unuqidṯeb amunu ag keeke ii aoṯeb. Ag keeke aoglagnu Kayak unuqidṯeb amge ag ii aoṯeb. Aḏinu? Dab mak ahilag am tutuḵu iiṯa. Ag keeke ag oolag heṯenuib, ag aḵa aon aḏaglagnu unuqidṯeb.
Ag danab ah naunab. Ag Kayak uuna, kobol laala dim lamidṯeb ele. Ag danab nug wan kobolnu oo heṯe ele amu, nug aaḵu kekeḏ kobol Kayak top̱a heṯe amu ag iite dooṯeb? Laa nug wan kobolnu layam daaṯe, nug am Kayaknu kekeḏ daaṯe. Kayak nai laa amunu ag keeke hamu bia dooṯebte? Nai amuam inam. “Ouḏi, Kayak Nug ig oonigp̱a meum daaṯe ele amu, Nug atog noigḵunu oo huana daaṯe.” Anam daaṯe amunu Kayak Nug ehaniṯak oḵai hamu megṯe ele amu Nug amu megṯe. Diig amunu Kayak naip̱a, nai inam daaṯe. “Kayak Nug hibguiṯa danab tap̱aladṯe amge Nug danab, ag aḵa ag onilag qeeg neṯe ele amu, Nug ahilagnu am nob nau, ahilag hak naunu, elele eḏua ii madaṯe.”
Ag oolag bodo eṯeb, ag oolag ele Kayak meṯan, Nug waap̱a dayeg! Ag Satan nug aḏi eheḏ heḵulagnu heṯe, ag ii hemananu nug noobp̱a wagai mep̱eg amu nug ag uuaṯa, oola goḵu. Ag Kayak gumidna wap̱eg amu Nug ele ag gumaṯa doḵu. Danab nug ep̱eg lep̱a ihe, ena daaṯe bia amu ag hip̱unin danab ag hep̱eg, ag oolag op̱ia awak dayaḏ! Amu danab laa ag dab mak aḏit ele, ag dab mak nau ag oolagp̱anu maop̱eg uḵaḏ! Ag eheḏ hak ahilag amu ag amunu dab menan, ag oolag nauhebeb, amunu gayeg! Danab ag imaṯeb ele, ag imak am uuna gayeg! Danab ag oolag gamag ahaṯe ele, ag oo gamag ahak amu uuna, ag oolagp̱a ug ele doyeg! 10 Ag aḵa ag Naḏi noobp̱a ag onilag qep̱eg neeb oiyeg! Ag anam daanna oiglag amu Naḏi Nug ag humaṯa, aṯan maadḵu.
11 O lailad, ag lailḵad dilagnu nai nau aib ap̱ig. Danab laa nug layag laanu nai nau aṯe, o iiṯa nug layag epeḏiṯe ele amu nug ḏonu ele nai nau anana, ḏo ele epeḏiṯe. Aria na ḏo epeḏiṯem dayeb amu na ḏo dim lamiṯak danab iiṯa. Na am epeḏiak danab laa aaḵu daaṯem. 12 Kayak Nug nuḵa aaḵuib ḏo meum amu Nug nuḵa aaḵuib epeḏiak iḵi daaṯe. Nug nuḵa aaḵuib danab eḏua diiḵunu elele. Aria Nug ele heeb nauhḵunu elele. Na naḵa nahipnu aṯem dooṯem amunu na danab layap epeḏidḵutnu heṯem?
BUṮI, AḎI BEḴUNU DAAṮE AMU DANAB LAA II DOOṮE
13 Aria ag oolagp̱a danab laala ag, “Gemu o iiṯa buṯi aḏi ig ab oḵai laap̱a gota, maḏ laip̱u anam daatta, men doḏo maṯiak uḏat hetat, men doḏo kuḏum ele daagnig,” aon aṯeb ele amu, ag doyeg! Amuam ham bup̱uak. 14 Ag aḏi keeke buṯi beḵu amu ag ii dooṯeb. Ahilag bau dayak haen imu aṯemnab daaṯe am ag dooṯebte? Ag am butuḏai aha, nakoknab dayowa iiṯa meṯe bia. Ahilag bau dayak haen anam biaib daaṯe. 15 Amunu ag inam aḵulag am ena. “Naḏi Nug oo heeb amu ig bau daatta, ig imu heḵunig, o iiṯa ig uḏat laa heḵunig.” 16 Amge ag iḵi oḵai henana, ag aḵa aḵa binalag meṯeb. Kobol amu oh am kobol ena iiṯa. 17 Amunu danab laa nug kobol ena heḵunu dooṯe amge nug ii heṯe ele amu, nug aaḵu hip̱unin heṯe.