^
Efeso
Ino Gafuneno Turak
Ino Kakkaꞌbawa Planowi Dios Sikwatam
Ino Karari Pablo
Ino Allakki Dios
Ino Napatatantam Gafu Ki Kristo
I Pabloweno Piniliyi Dios A Manuldu Sino Bakkannira A Judyu
Ino Agganggammi Kristo
Ino Pittatanino Manguruwira A Gumambaggiyi Kristo
Ino Bawuwa Biyag Ki Kristo
Ino Akwan Naddino Tolayira A Mattalaginad Sino Nabaggaw
Ino Nalawara Akwanino Matawera
Ino Nalawara Akwanino Aanakira Annino Mapparanakira
Ino Nalawara Akwanino Aripannira Annino Mangaripannira
Ino Palanira Iyaꞌda I Dios
Ino Ambuꞌneno Turak