10
Ino Tulduwi Jesus Mappeafu Sino Makkatwaya Matawa
(Mat. 19:1-12; Luc. 16:18)
Wasinoy, inanora Jesus sey Capernaum e inangngira sino sakoꞌma Judea, kasera naddammang sino wawwanga Jordan. Nakkakarampakkappayino odduwera a tolay sino agyananna, e sinulduwannera, se antuweno gagangaya aggangwana.
Ana kappayino Fariseowera a inang ki Jesus ta kakkapanda a balabaliyan, e kunda sikwana si, “Sino lintiddam, damana kadda ikatwayino lalakiyeno atawana?”
Sinabbira payi Jesus si, “Sanna kaddino netutuni Moises sikwayu siꞌin?”
“Nepalubusi Moises a mangweno lalaki si turakka pangitan si nakkatwayira, kasena paanawannino atawana,” nesombaꞌda sikwana.
Sinapiti Jesus sikwara si, “Gafu pelang sino kinataggatino uluyuweno nanurakkani Moises si kunnayan. Udde sin gafuna a naparatu yo lubag, pinaratuwi Diosino lalaki anna bafay. Antu gafuna, anawanino lalakiyeno mapparanaꞌngera takesi makikofung sino atawana, e mabbaliyera si tata.* 10:8 Genesis 2:24 Antuweno ammerana adwa, nu ammerallud nittata. Kunnantu, amme nad pakkatwayanna tolayino nepamungi Dios.”
10 Wasin nulira Jesus sino balera, neyambabebutino adalannereno mappeafu sinaya sinapiꞌna. 11 Sinapiti Jesus sikwara si, “Ino lalakiya mikatway sino atawana, kasena mangatawa si korwan, makaliwat sino atawana se makibulun si korwan. 12 Mampesino bafaya mikatway sino atawana, kasena mangatawa si korwan, makaliwakkappay si makibulun.”
Ino Namindisiyonani Jesus Sino Anakira
(Mat. 19:13-15; Luc. 18:15-17)
13 Agyanino tolayira a niyang sino anaꞌdera ki Jesus takesi appangannera nad anna bindisiyonannera. Udde inallangnganino adalanira i Jesus. 14 Wasin binalawi Jesusino akwanda, nabbungut sikwara, e sinapiꞌna si, “Purayandawino anakira ta umangngira sikwak, e ammeyuwera allangngan. Se ino kakunnara, ireno dama a mesapat sino patturayani Dios. 15 Gakkurug yo sapitangku sikwayu, nu ammeyu talakkanni Dios a kakunneno annalakkino abbing, ammekayu makatallung sino patturayanna.” 16 Wasinoy, inakkuyneno anakira, e netappaꞌneno kamaꞌna sikwara a namindisiyon.
Ino Baꞌnangnga Tolay
(Mat. 19:16-30; Luc. 18:18-30)
17 Wasin aggegigikkaꞌda Jesus a umanaw sinay, agyanino lalakiya nalayawa inang sikwana. Namalitud sino aꞌlangnga e sinapiꞌna si, “Ikka a nalawara Afu, sanneno akwangku takesi maaꞌdanak si biyaya mannayun?”
18 Sinapiti Jesus sikwana si, “Mayan nganandak si nalawad? Se awana nalawad, nu bakkampelangi Dios. 19 Ammumino lintiyi Dios a kunna si, ‘Ammeka mamapatay, ammeka makibulun, ammeka mattakaw, ammeka manistigu si bakkanna gakkurug, ammeka mamalabali, e dayawannuweno mapparanaꞌnguwera.’ ”
20 “Afu mesturu,” kunnino lalaki sikwana, “kiyad sin kabbingku, kinuruggu ammin yana lintig.”
21 Sinulangngani Jesusino lalaki e inanggammanna, e sinapiꞌna si, “Ana kepayino tata a pakkurangannu. Umangngu ilaku amminino kukwam ta iyaꞌdam sino pobiriyereno pallakuwannu, ta ananeno kinabaꞌnangngu sey langit. Nu inangwamunnenay, kaseka muli sitaw e mebulungka sikwak.” 22 Wasin diningngangngeno sinapiti Jesus, malowingkeno nakamma, e kakaꞌganna a inanaw, gafu se baꞌnangngingke.
23 Wasinoy, nallangalanga i Jesus sino adalannera, kasena sinapit sikwara si, “Madyatingke a mesapatino bafaꞌnangngira sino patturayani Dios.” 24 Nakkaꞌbawira sin diningngaddenay, udde nepidwa kepayi Jesus a nassapit si, “Ikkayuwa abbingku, gakkuruwa madyatingke a mesapatino tolayira sino patturayani Dios. 25 Mas naladdeno attaffutino kamelyu sino abbuꞌneno bilat amma sino kesapatanino baꞌnangnga tolay sino patturayani Dios.”
26 Nangkakaꞌbokappayino adalannera, e nebebuꞌda sikwana si, “Nu kunnenoy, inya maꞌneno mesalakan?”
27 Sinulangngannera, kasena sinapit si, “Ino tolay, awana damana a akwan a misalak sino bagginangkepay. Udde i Dios, damana akwan ammin. Antuweno makadama a misalak si tolay.”
28 Wasinoy, naddamiti Pedro, e sinapiꞌna si, “Ikkami mappaye? Se inanawamminnino amammimmi ta mebulungkami sikwam.”
29 “Gakkurug yo sapitangku sikwayu,” kunni Jesus, “ino manganaw sino balena, ino kakkolaꞌngera, ino mapparanaꞌngera, ino anaꞌngera, andino lubangnga gafu sikwak annino pangibanyanna sino nalawara damag, 30 oodduneno meyaꞌda sikwana sito katolena amma sino inanawanna. Oodduneno maappana a balay, kakkolak, mapparanak, aanak, anna lubag, udde madyatangkappay. E naso maddagguna aw, maaꞌdanna si biyaya mannayun. 31 Odduweno meyantaw sito ingkein a metabbafana sinoya aw, e odduwera kappaya abbafawa tolay sito ingkein a meyantona.”
Ino Mekaꞌluwa Nilabbunani Jesus Sino Katayanna Annino Pangngangoliyanna
(Mat. 20:17-19; Luc. 18:31-34)
32 Sinoya umangnganda Jesus sey Jerusalem, nauunta i Jesus sino bafulunnera. Nakkaꞌbawino adalannera e nattalokappayino korwanira a tolaya dumandan sikwana. Wasinoy, inayani Jesusino karadwera a adalanna e nebakkangngera, kasena sinapit sikwareno makwana sikwana. 33 “Dingngaggandaw,” kunni Jesus sikwara. “Sitoya, umangngetam sey Jerusalem. Nanu gumamwangetam sinay, ikkanaka Abbingnga Tolay, meyalawataꞌnga sino pangafuwanirana padi andino mammesturuwerana lintig. Sentensiyandaꞌnga a mapapatay, kaserak iyalawat sino bakkannira a Judyu. 34 Pappoporayandaꞌnga, luluppandak, siwaꞌwattandak, kaserak papatayan. Udde sino mekatalluwa aw, mangngangoliyaꞌnga.”
Ino Inaranda Santiago Anni Juan
(Mat. 20:20-28)
35 Wasinoy, inaraꞌnira Santiago anni Juan a abbingi Zebedeo ki Jesus, e sinapiꞌda si, “Afu, ana naddino arangngammi sikwam.”
36 “Sanneno anggandawa akwangku sikwayu?” kunni Jesus.
37 “Nu madaꞌngeno kedayawannu sino patturayannu, makituttuggami nad sikwam, tata sino padiwanannu, tata sino padawim,” kunda sikwana.
38 Sinapiti Jesus sikwara si, “Ammeyu ammuweno arangngandaw. Damayu kadda attammanino dyata lawumangku? Damayu kadda matay a kunnangkeno ipatek?”
39 “On, damami,” kunda.
E sinapiti Jesus sikwara si, “Gakkuruwa madyatangkayu a kunna kappayino kadyatangku. Matekayu kappay a kunneno ipatek. 40 Udde ino mattutturira sino padiwanangku anna sino padawik, awana kalintiyangkuwa mamili, se piniliyenni Diosino mattutturira sinay.”
41 Wasin diningngaggino tafuluwera a bulundeno inaranda Santiago anni Juan, nabbungutira sikwara. 42 Antu gafuna, inamungira ammini Jesus, e sinapiꞌna sikwara si, “Ammuyu si ino mebilangira a matturay sito lubag, ipatuꞌdeno panggammanda sino iturayanda, e ino kappay pangafuwanira, ipaitareno kinaturera. 43 Udde ammena nad kunninoyino akwandaw. Se nu wara sikwayuwa manggamma medayaw, passerbiyanna naddino bafulunnera. 44 E ino manggamma mabbali si kapatiyan, paaripanna naddino baggina si ammina tolay. 45 Se massiki ikkanaka Abbingnga Tolay, ammek inang sito lubagga mappaserbi, nu ammena lud ta masserbiyak sino tolayira anna takesi iyaꞌdakino biyagguwa panubbut sino kaodduwan.”
Ino Nappabattunoyani Jesus Ki Bartimeo a Lappat
(Mat. 20:29-34; Luc. 18:35-43)
46 Wasinoy, ginamwanda Jesus andino adalannera sey Jerico. Wasin umanawanda, odduwa tolaya nebulun sikwara. Agyanino lappatta aggatuttud sino dammingino dalana makipalimut, i Bartimeoweno nganna, a abbingi Timeo. 47 Anningngangnga lang si ana i Jesus a taga-Nazaret, nekokwana a nassapit si, “Jesus, gaka i David, allakkandak!” 48 Odduweno tolayira a nallang sikwana ta suminaꞌngad, udde neyangkakokwana lura nassapit si, “Ikka a gaka i David, allakkandak!”
49 Nitturi Jesus e sinapiꞌna si, “Ayandaw taw.”
Inayandeno lappat, e sinapiꞌda sikwana si, “Pattuyaggannu naddino nakammu. Mattaꞌdagga se paayaddaka.” 50 Aꞌari langi Bartimeo sino tafalna, e ginabwatin a inaraꞌni ki Jesus.
51 E sinapiti Jesus sikwana si, “Sanneno anggammuwa akwangku sikwam?”
“Afu, anggangkuwa makaita,” kunnino lappat.
52 “Damamunna umanaw. Makaitakan gafu sino angngurungngu sikwak,” kunni Jesus sikwana. Kakaꞌmeng kelanga makaiteno lappat e dinandan ki Jesus.

*10:8 10:8 Genesis 2:24