11
Ino Nanayawanda Ki Jesus Sin Ginamwanganna Sey Jerusalem
(Mat. 21:1-11; Luc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)
Wasin makkataminda Jesus sey Jerusalem, agyaniran sino nallatanna Betfage anna Betania, adwa a lubbuna araꞌni sino kulura Olivo. Nepaunta i Jesusino adwera a adalanna a sinapiꞌna si, “Umangkayu sino madompaka lubbun. Addatandaw sinay, maitayuneno neyakadda ubbunna asno a ammena kepay natakayan. Ubbarandaw ta iyandaw sitaw. Nu wara mabbebut sikwayu si, ‘Sandolang ubbaran yan?’, kundaw sikwana si, ‘Awannino Afutam, e lanannana a peuli.’ ”
Wasinoy, inangngira, e nesaꞌbaldeno ubbunna asno. Nagyan sino dammingngeno dalana neyakad sino lamwanganino tata a balay. Wasin ubbarandan, nebebutino tolayira a aggataꞌdag sinay si, “Sandolang ubbaran yan?” Nesombaꞌdeno netuni Jesus sikwara, antuweno nepurayireno nangita sikwara. Neyandeno ubbun ki Jesus. Neyafaꞌdeno tafalda sino daruruna, kase nattakayi Jesus.
Odduweno tolayira sinaya niyafak sino tafalda sino dalan. Ino korwanira pay, nangappera si iddadona simit sino uma, kasera neyafakkappay sino dalan, a mangipaita sino angngiyatalda ki Jesus. Ino tolayira so katamanna andino dumandanira sikwana, nekokwara a nassapit si, “Madandayawi Dios! Madandayokappenaddino dinunduni Afu Dios si pannakabaggina! 10 Madandayonaddino matturena a kakunna i Ari David a gagginafutam! Madandayawi Dios sey langit!”
11 Wasin ginamwangira sey Jerusalem, sinallungi Jesus sino Templo, e initana amminino ana sinay. Gafu se gafenin, inanaw, e inangngira andino karadwera a adalanna sey Betania.
Ino Kayuwa Igosa Awana Bungana
(Mat. 21:18-19)
12 Wasi kadaramaꞌna a mulira Jesus sey Jerusalem a naggabwat sey Betania, nabisinan. 13 Aneno nedipaꞌna a kayuwa igosa iddadaron, e inaraꞌniyanna ta itanna nu wara bungana. Udde wasin araꞌniyen, passiya adonino initana, se bakkangkepayino pammunganna igos. 14 Antuweno nassapitani Jesus sino kayu si, “Mangiyafu sito ingkein, ammekanna mammunga.” E diningngaggino adalannereno sinapiꞌna.
Ino Nappaanawani Jesus Sino Malallakuwera Sino Templo
(Mat. 21:12-17; Luc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)
15 Wasin ginamwangira sey Jerusalem, sinallungi Jesus sino Templo, e nepaanoneno mallakuwera andino maggatangira sinay. Iletwanneno lamisaanino gumatalyatira si pirak, kunna kappay sino tutturino gumalakuwera si kalapati. 16 Nepalammaꞌna kappayino miggammira si karga a mangan sino lawummeno Templo. 17 Sinulduwanneno tolayira, e kunna si, “Neturak sino sapiti Dios si ‘Ino balek, maingnganan si pakkararan ammina tolay.’ Udde ino inangwayu, nepabbaliyu si paddarogatandaw sino kasittoleyu.”* 11:17 Isaias 56:7; Jeremias 7:11
18 Diningngaggino pangafuwanirana padi andino mammesturuwerana lintig inoya inangwa i Jesus, e nattatarabbanda nu ansandeno mamapatay sikwana. Se nattalawira sikwana, gafu se nakkaꞌbaw amminino tolayira sino annulduna. 19 Wasin mallammukin, inanora Jesus andino adalannera sinaya lubbun.
Ino Maammuwan Sino Naganguwanino Kayuwa Igos
(Mat. 21:20-22)
20 Wasi kagigiꞌbaꞌna, sinaꞌlifanda Jesusino kayuwa igos, e initara a naganguwen, pati sino gamuꞌna. 21 Dinandammi Pedroweno sinapiti Jesus sino kayu, kasena sinapit sikwana si, “Afu, itannu kadda, ino kayuwa ginerannu, naganguwen.”
22 Sinapiti Jesus sikwara si, “Wara nad angnguruddaw ki Dios. 23 Gakkurug yo sapitangku sikwayu, nu kuruwandaw si meyakkuruwino sapitandaw a ammekayungke maddudwa, damayuwa sapitan sito kulud si, ‘Meyalikka e meyassagga sino bebay,’ e gakkuruwa makwa. 24 Antu gafuna, sapitangku sikwayu, massiki sanneno arangngandaw ki Dios sino kararaddaw, dandammandonad si inappayun, e gakkuruwingke a meyaꞌda sikwayu. 25 Kadda makkararaggayu, nu wara nakaliwat sikwayu, pakomandonad, takesi pakomampayi Dios a Amatam sey langitino liwaꞌdawira. 26 Udde nu ammekayu mamakoma, ammerakayu pena pakomanino Amatam sey langit.”
Ino Nebebuꞌda Mappeafu Sino Kalintiyani Jesus
(Mat. 21:23-27; Luc. 20:1-8)
27 Wasinoy, ginamwanginda Jesus sey Jerusalem. Wasin malallakari Jesus sino lawumma Templo, inaraꞌniyeno pangafuwanirana padi, ino mammesturuwerana lintig, andino korwanira a pangafuwan. 28 Nebebuꞌda sikwana si, “Sanneno kalintiyannuwa mangwa sino inangwamira? Inyeno naggabwatanna yana kalintiyannu?”
29 Sinapikkappayi Jesus sikwara si, “Aneno ibebukku sikwayu. Nu masombatandaw, kaseppena sapitannino naggabwatanino kalintiyangkuwa mangwa sito inangwakira. 30 Antuyawino ibebukku. Inyeno naggabwatanino kalintiyani Juan a mamawtisar? Ki Dios onnu si tolay?”
31 Wasinoy, nakkakibikibebutira a nassapit si, “Sanneno isombattam? Nu kuntam si i Diosino naggabwatanino kalintiyanna, tantaro nu sapitanni Jesus si ‘Nu kunnenoy, mayan ammekayu nangurug sikwana?’ 32 Udde nu kuntam si tolepelangino naggabwatanna, kattalatalaw inay!” Ino nassapitanda sinay, se nattalawira sino tolayira, se kuruwanda ammin si tata a gumalabbuni Juan. 33 Antu gafuna, sinapiꞌda ki Jesus si, “Ammemi inammu.”
Kunni Jesus sikwara si, “Ammeppemantu sapitan sikwayu nu inyeno naggabwatanino kalintiyangkuwa mangwa sitawira a akwangku.”

*11:17 11:17 Isaias 56:7; Jeremias 7:11