No Airua
na Pakpakat ta
PITA
Ira haleng na tena hausur bisbis diet ga wara halhaliarei no lotu ma ira nudiet sakana tintalen ma ira nudiet bisbis. Pita ga hatumarang ira Kristian bia diet na harbalaurai timaan bia kaikek ra sakana tunatuna kaba diet gi lam harango diet (nas 2 Pita 2.1-22). Pita ga haragat diet bia diet na mur ira bilai na tintalen sena mon (1.3-11). Ga nunurei bia ga huteta bia na maat (1.12-15) ma ga wara halilik lah diet bia no tahut na hinhinawas diet gata hatur kahai ia i tutuna ma Karisito na tapukus balin. No inga Kalou aram ra uladih (Mak 9.2-8) ma ira nianga ta ira poropet i hatutuna bia Karisito na tapukus (2 Pita 1.16-21). Hua, taia ta linga bia aring diet tangai bia Karisito pa na tapukus (3.3-6). Dahat na kis kahai no nuna hinanuat (3.8-15) ma ra gamgamatien na magingin ma dahat na harbalaurai timaan ta ira tena hausur bisbis (3.14-18). Iakan no suruna ta iakan ra pakpakat.
1
Iau Saimon Pita tiga apostolo ma tiga tena tinaram tano pinapalim Iesu Karisito i tar tagu, iau pakat kan ra nianga tupas muat ing no numuat nurnur i haruat ma no numehet. Ma i haruat kanong no nudahat Tena Harhalon Iesu Karisito no nudahat God, i takodas. Io, iau sasaring bia a tamat na harmarsai ma ra malum na kis um ta muat kanong muat nunurei tar Kalou ma Iesu no nudahat Watong.
Dahat na manga ngarau wara hatahuat ira bilai na magingin
Ma i tale bia ena sasaring hua kanong i ta tabar dahat ma ira kaba haridaan dahat supi wara nilon ma wara murmur timaan ia. I ta tabar dahat hua ma iakano mangana dadas ing ia sen mon i kap ia. Kanong warah, dahat nunurei tar ia nong ga tatau dahat. Ma ia i manga tamat ma i bilai sakit, kaikek gaam tatau dahat. Ma a mangana Kalou ia hua, kaikek gaam tabar dahat ma ra tamat, ma ra bilai na haridaan ing gata kukubus taar ta dahat waing muat naga kis tikai ma Kalou ma muat na kap ira nuna mangana tintalen ma muat na hilau talur ira magingin tano ula hanua ing i marsang, a mangana magingin i hanuat maram narako ta ira sakana nemnem ta ira tunatuna.
Io hua, i tahut bia muat na manga ngarau bia muat naga bul tikanei ira bilai na magingin ma no numuat nurnur. Ma waak bia muat na gil ira bilai na magingin sena mon. Muat na nunurei mah ira linga tutun. Ma pai tahut sena mon bia muat na nunurei ira linga tutun. Muat na balaurei timaan mah ira numuat sinisip. Ma tano numuat harbalaurai ta ira numuat sinisip, i tahut bia muat na bul tikanei ia ma no magingin na tuntunur dadas ta ira harwalaam. Ma tano numuat tuntunur dadas, muat na halaka lah mah no mangana magingin wara murmur timaan Kalou. Ma tano numuat magingin na murmur Kalou, muat na kap halaka lah mah no magingin na haratasin tutun wara tartar harbasianei ira bilbilai ta muat. Ma tano magingin na haratasin tutun, i tahut bia muat na bul tikanei ia ma no harmarsai. Ing bia kaiken ra mangana magingin i tahtahuat hanahaan ta ira numuat nilon, i haminis bia muat nunurei no nudahat Watong Iesu Karisito ma ira numuat lon na huai ma na hanuat timaan kanong muat nunurei ia. Iasen ing bia kaiken ra mangana magingin pai kis tano nilon ta tikai, ia hoing tiga pula ma pai nanaas timaan. I ta lik luban sei bia Karisito gata gis sei ira nuna sakana magingin manaluai.
10-11 Io hua, ira tasigu ta Karisito, i tahut bia muat na manga ngarau bia muat na hapuasnei habal ta muat bia i tutuna bia Kalou gata tatau ma gata pilak lah muat. Ing bia muat na mur kaiken ra magingin pa muat naga hirua ma Kalou na manga guama lah ta muat wara sinola tano matanitu nong pa na pataam, iakano kinkinis gar tano nudahat Watong Iesu Karisito no nudahat Tena Harhalon.
No minamarina aram ra uladih ma ira nianga na poropet
12 Io hua, iau nem bia ena halilik haitnei muat ta kaiken ra linga. I tutuna bia muat nunurei tar kaiken ma muat ta tur timaan narako tano hinhinawas tutun nong muat hatur kahai ia. Senbia iau na halhalilik at muat. 13-14 Ing iau kis taar a baa ma no palatamaigu iau lik bia i takodas bia ena hatatik ira numuat lilik wara liklik lah kaiken ra linga kanong iau nunurei bia i ta huteta um bia iau na waak sei no palatamaigu tano minaat hoing no nudahat Watong Iesu Karisito i ta hapalainei tar tagu hua. 15 Ma iau na manga tar ira nugu dadas wara nasnas bia namur tano nugu hinaan talur muat, muat na tale bia muat na lik haitnei lah kaiken ra linga.
16 Ing mehet ga hasasei muat tano dadas na hinanuat baal tano nudahat Watong Iesu Karisito pa mehet ga mur ira pir ing ira tunatuna mon diet ga hahua ma ira nudiet keskes na lilik. Taia. Mehet ga nas no minamarina ma ira mata mehet. 17 Masa! Kalou no ana Sus ga hatamat ia ma ga bul haut no hinsana ta iakano pakana bung Kalou no Tamat na Dadasina ga ianga suur gaam tangai, “No Natigu iakan nong iau manga sip taar ia, ma iau manga guama utana.” 18 Mital at mital ga hadadei no ingana ga haan suur maram ra mawai ing mital ga kis tikai taar ma ia aram tano halhaliana uladih.
19 Ma i tale bia dahat na manga so no nudahat nurnur mah ta ira nianga ta ira poropet. I tahut bia muat na taram timaan ira nudiet nianga. Ira nudiet nianga i haruat ma tiga lulunga i murarang tano sibaan i kankado. Muat na taram ira nianga hua tuk taar bia no laar i daras ia ma Karisito, no tagul na laar, i murarang huat narako ta ira bala muat. 20 Iau manga nem bia muat na palai ta ira kaba nianga na poropet ing i kis ta ira nianga gar ta Kalou di ga pakat ia. Kaikek ra poropet pa diet ga palas ira kukuraina maram narako ta ira nudiet lilik at. 21 Taia. Tiga nianga na poropet pa ga hanuat bia laah mon ta ira lilik gar na tunatuna. Senbia ira tunatuna diet ga iangianga laah maram ta Kalou ing no Halhaliana Tanua at ga luluai hani ira nudiet lilik.