No Pakpakat ta
Jemes
I nanaas bia Jemes no tasi Iesu ga pakat iakan ra pakpakat. Ia no lualua tano lotu na Ierusalem (nas Apostolo 15.13). Ga pakat ia taar ta ira Iudeia ing diet gata nurnur ta Karisito (Jemes 1.1; 2.1). No suruna iakan ra pakpakat hoken, bia tikai pai tale bia na tangai sena mon bia i nurnur ta Karisito. Taia. Ira nuna bilai na gingilaan na haminis no nurnur tutuna. Ma bia pataia ta bilai na tintalen tano nuna nilon, io, no nuna nurnur a linga bia ia (2.26). Ma ira harwalaam ma ira tinirih i sala walwalar ira nudahat nurnur wara hamhaminis bia i tutuna (1.2-18). Waak dahat hadadei bia mon no tahut na hinhinawas, senbia dahat na gil asa ing no nianga i tangai (1.19-27). Jemes i manga iangianga ta ira tintalen ta ira Kristian. Dahat na balaurei timaan ira kamaria dahat (3.1-12), dahat na kap no mangana mintota maram naliu (3.13-18), ma dahat na hansiksik dahat ma ra tahut na magingin (4.1-17), kaba dahat gi tur ra warkurai (5.1-11). Ma aring hausur ta Jemes i manga huteta dahina ta ira hausur ta Iesu tano buk ta Matiu 5-7.
1
Iau Jemes, tiga tena tinaram tano pinapalim ta Kalou ma no Watong Iesu Karisito. Ma iau pakat kaiken ra nianga tupas muat ira sangahul ma irua na huntunaan gar Israel ing kana muat kis harbasiai taar tano ula hanua
Ma iau tula harkaro ta muat ma kaiken ra nianga.
Da tur dadas ta ira tinirih i walar ira nudahat nurnur
2-3 Kaba tasigu ta Karisito, i tahut bia muat na manga guama bia ira mangana harwalaam i haan tupas muat, kanong muat nunurei bia ken ra tinirih i walwalar ira numuat nurnur na haminis bia ira numuat nurnur pa na puka, ing muat naga tale wara tuntunur dadas. Ma kaba bungbung muat na balamasa wara tuntunur dadas hanahaan. Io hua, ira numuat nilon na tahuat timaan. Muat na tur dadas bia muat naga patpatuan ma muat naga takodas harsakit, ma pa muat na supi ta linga wara murmur timaan Kalou.
Kalou na tar ra mintota
Iasen bia tikai ta muat i supi ra mintota wara nilon mur no nemnem ta Kalou, na sasaring tupas ia. Ma Kalou na tar ia tana kanong i manga tagura taar wara hartabar ma pa na ngangarei ia tano nuna sinsaring. Iasen bia na sasaring, na bilai bia na nurnur ma pa na airua ira nuna lilik. No tunatuna nong i airua ira nuna lilik i haruat ma ira pakananah tano tes ing a dadaip i hus gi guaguar. 7-8 Iakano tunatuna pa na lik bia na kap tiga linga maram tano Watong, kanong i airua no nuna lilik. Na nem bia na mur kanin ma na mur tiga mesa balik.
Bia tiga tasi dahat ta Karisito i kap ra kinkinis na maris, i tahut bia na latlaat kanong a tabi hinsana ra matmataan ta Kalou. 10 Ma hua mah bia tikai i kap ra kinkinis na watong. I tahut bia na latlaat bia Kalou na bul hasur no hinsana kanong na panim talur no nuna kinkinis na watong hoing ira lamara hura. 11 No kasakesa i sala hananhut ma ra tamat na mamahien ma i sala rangrang bing ira hura. Ira lamarina i sala pukpuka laah ma i sala hanghagawai no nuna ninaas. Io, hoing a mon mah tano tunatuna nong i kap ra kinkinis na watong. Ing bia i gilgil baa ira nuna binlan, na panim talur no nuna kinkinis na watong.
Ira nudahat sakana nemnem i walaam dahat
12 I daan no tunatuna nong i tur dadas ta ira harwalaam kanong Kalou na tabar ia ma no nilon bia i hanuat palai bia iakano tunatuna pai puka ta ira harwalaam. Ma Kalou ga kukubus taar ta diet ing diet sip ia bia na tabar diet ma iakano nilon. 13 Ma bia ken ra harwalaam i haan tupas tikai, waak i tangai bia, “Kalou i walwalaam iau.” Taia. Pai tale bia tiga linga na walaam Kalou bia naga gil ra sakena. Ma ia iat pa na walaam ta tikai. 14 Senbia ira harwalaam na haan tupas tikai hoken: no nuna sakana nemnem na lam ia ma na hamangaha ia wara gilgil ra sakena. 15 Ma bia no sakana nemnem i ta kap bala taar hoing ira hahina, na kaha hapuasnei ra sakena. Ma bia no sakena i ta tamat haruat na kaha hapuasnei no minaat. 16 Kaba tasigu ta Karisito iau sip muat. Waak muat taram lah iakan ra mangana linga kaba gi lam habisbis lah muat.
17 Ira bilai ma ira gamgamatien na hartabar bakut diet sala hanansur maram ta Kalou nong ga hakisi ira lulunga aram ra mawai. Ma Kalou pai sala kikios hoira molmol ing bia a kasakesa i hatalona ia bia na hakumkum ia. 18 Ga nem bia na hatahuat dahat ma no hinhinawas utano tutuna, bia dahat na hanuat nuna mataniabar at. I nanaas bia dahat haruat ma ira luena hartabar tupas ia ta ira nuna hakhakisi bakut.
Waak dahat hadadei pakis mon no tahut na hinhinawas
19-20 Kaba tasigu ta Karisito iau sip muat. Muat na lilik timaan ta iakan iau wara tangtangai ia. I tahut bia muat bakut, muat na manga tagura wara hanhadoda. Senbia waak muat gasien wara nianga ma wara ngalngaluan kanong ira nginaluan ta ira tunatuna pai sala hathatahuat ira takodasiana magingin Kalou i nem bia dahat na gil. 21 Io, muat na kap sei ira bilingana magingin bakut tikai ma ira mangana sakana gingilaan ta ira numuat nilon. Muat na hansiksik muat ma muat na kap timaan lah no nianga di ga so ia ta ira bala muat. Iakano nianga i tale bia na halon muat. 22 Waak muat hadadei mon no nianga. Ing bia muat hadadei pakis mon ia, muat bisbis habal at muat bia a mangana tunatuna sa muat. Senbia i tahut bia muat na mur haruatanei no nianga. 23 Ing bia ta tikai na hadadei mon no nianga ta Kalou, iasen pa na mur haruatanei ia, ia hoing tiga tunatuna nong i nas no matmataan tana tiga tirtirewa. 24 Ma bia i ta nas habal tar ia, na haan laah. Ma kaikek at na lik luban bia i sala matmataan taar hoeh. 25 Senbia no nianga ta Kalou, ia hoing tiga tirtirewa mah. Ma bia tikai i nanaas tana, na nas no warkurai nong i takodas sakit. Ma iakano warkurai nong i sala halangalanga sei dahat. Ma bia i nas haitnei ia, Kalou na haidanei iakano tunatuna ta ira linga i gil. Senbia waak i hadadei mon no nianga ma na lik luban sei ia. Taia. Kalou na haidanei iakano tunatuna nong i mur haruatanei no nianga ta Kalou.
26 Bia tiga tunatuna i lik bia i murmur Kalou senbia pai balaurei timaan no kamariana, io, tutuna sakit, pai mur at Kalou. Taia. I bisbis habal ia. 27 Bia dahat na mur Kalou no adahat Sus, i nem bia dahat na mur ia hoken. I nem bia dahat na kol ira nat na soi ma ira makosa ta ira nudiet tinirih. Ma i nem bia dahat na balaurei ira nudahat hinahaan, waing ira magingin tano ula hanua pa na habilinga dahat. Ma ing bia dahat mur Kalou hua, Kalou na nas kilam iakan ra tintalen bia i gamgamatien sakit ma taia ta bilinga tana.