No Tahut na Hinhinawas
MATIU
ga Pakat Ia
Ira ihat na Tahut na Hinhinawas dal bakut dal hahua ira pir utano nilon, no minaat, ma no tamtaman tut hut talur ra minaat ta Iesu. Ira aitul a Tahut na Hinhinawas tane Matiu, Mak ma ne Luk, dal manga haruat ta ira haleng na pir uta Iesu. Ing bia u na nas tiga pir narako ta Matiu, haleng na pakaan mah i tale bia u na nas bilang ia narako ta Mak ma Luk. Senbia no Tahut na Hinhinawas tane Ioanes i manga mesa, ma i hahua aring pir ta Iesu ing pa da nas narako ta Matiu, Mak ma ne Luk. Senbia Matiu, Mak ma Luk, dal mesa harbasiai dahin mah. Matiu ga pakat ira pir ta Iesu uta diet ira Iudeia, ma ga nem bia na haminis tutuna bia Iesu ia no ‘Mesaia’ (nong di ga kilam mah ia bia no ‘Karisito’), no tunatuna nong Kalou ga kukubus manaluai bia na hanuat ma na halon ira nuna mataniabar ma na kurei diet tano patpataam ta ira pakana bung. Matiu ga kilam ra haleng na nianga ta ira pakpakat ta Kalou di ga pakat naluai ing ira Iudeia diet naga nas kilam bia Iesu ga gil haruatanei kaikek ra nianga, bia ia no Mesaia, no tamat na tena gil warkurai nong ira Iudeia diet ga kiskis kahai ia bia na halangalanga sasei diet. Ma ga pakat kahai mah haleng na hausur ta Iesu. I nanaas bia a liman ira tamat na sibana hausur narako ta Matiu (nas Matiu pakana 5-7; 10; 13; 18; 24-25) ma ira pir tano nilon ta Iesu i kis nalamin ta kaikek ra tamat na sibana hausur.
1
Ira hintubu Iesu
(Luk 3.23-38)
Ken no harmur ta ira hinsa diet ira hintubu Iesu Karisito no bulumur tane Dewit ma ne Dewit i buluhuat ta Abraham.
Abraham no tata ta Aisak,
Aisak no tata ta Iakop,
ma Iakop no tata ta Iuda ma ira tasina.
Ma Iuda no tata tane Peres ma Sira, no puasi dir ne Tamar,
Peres no tata tane Hesron,
ma Hesron no tata tane Ram.
Ma Ram no tata tane Aminadap,
Aminadap no tata tane Nason,
ma Nason no tata tane Salmon.
Ma Salmon no tata tane Buas, ma Rahap no pawasina.
Ma Buas no tata tane Obet, ma Rut no pawasina.
Ma Obet no tata tane Jesi.
Ma Jesi no tata tane Dewit no king.
Ma Dewit no tata tane Solomon, no nuna nana ne Batseba, no hahina baa tane Uraia.
Ma Solomon no tata ta Rehobuam,
Rehobuam no tata tane Abia,
ma Abia no tata tane Asa.
Ma Asa no tata ta Josapat,
Josapat no tata tane Joram,
ma Joram no tata tane Usaia.
Ma Usaia no tata tane Jotam,
Jotam no tata tane Ahas,
ma Ahas no tata tane Hesekia.
10 Ma Hesekia no tata tane Manase,
Manase no tata tane Amon,
ma Amon no tata tane Josaia.
11 Ma Josaia no tata tane Jekonaia ma ira tasina.
Ma ta iakano pakana bung di ga lam lah ira Israel u Babilon, bia diet na lon hoing ira hasira kaia. 12 Namur ta ing diet ga lon hoing ra hasira na Babilon,
io, Jekonaia ga tata tane Silatiel,
ma Silatiel no tata tane Serubabel.
13 Ma Serubabel no tata tane Abiut,
Abiut no tata tane Eliakim,
ma Eliakim no tata tane Asor.
14 Ma Asor no tata tane Sadok,
Sadok no tata tane Akim,
ma Akim no tata tane Eliut.
15 Ma Eliut no tata tane Eliaser,
Eliaser no tata tane Matan,
ma Matan no tata tane Iakop.
16 Ma Iakop no tata tane Iosep, no tunaan ta Maria nong ga kaha Iesu nong di kilam ia bia Karisito.
17 Io, sangahul ma aihat na harmur ta ira tunatuna tur laah ta Abraham tuk taar ta Dewit. Ma sangahul ma aihat na harmur tur laah ta Dewit tuk taar tano pakana bung di ga lam lah Israel u Babilon bia diet na lon hoing ira hasira kaia. Ma sangahul ma ihat mah makaia ta ing diet ga lon hoing ra hasira na Babilon tuk taar di ga kaha no Mesaia* No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’..
Maria ga kahai Iesu
(Luk 2.1-7)
18 No pir ta Iesu ing ga hanuat hua, i hoken. Bia Iosep ga tar bat taar mon baa Maria, no puasi Iesu, ma bia pa dir ga kis tikai baa, di ga nas lah bia Maria a balana tano dadas tano Halhaliana Tanua nong ga burung ia. 19 Ma Iosep a takodasiana tunatuna ia. Kaikek pa gaam nem bia na gil hahirhir Maria. Ga nem mon bia dir na harpalas kumaan. 20 Ing Iosep ga lilik haan ta iakan ra linga, tiga angelo tano Watong ga puasa tana tiga barbarien, ma ga tangai bia, “Iosep, no bulumur ta Dewit, waak u burburut bia u na lam lah Maria wara num hahina. Kanong bia, no bulu nong i kap bala taar ma ia, i hanuat tano Halhaliana Tanua. 21 Ma na kahai tiga bulu tunaan ma u na kilam no hinsana bia Iesu. Ma no kukuraina no hinsang Iesu bia a tena harhalon. Kanong na halon ira nuna mataniabar talur ira nudiet magingin sakena.”
22 Kaiken ra linga ga hanuat bia na pet haruatanei ira nianga tano Watong ing no poropet ga tangai hoken: 23  “Tiga lala na hahina, pai kis tikai baa ma tiga tunana, na kap bala ma na kahai tiga bulu tunaan, ma da kilam ia bia ‘Emanuel,’ ” no kukuraina bia, ‘Kalou i kis tikai ma dahat.’
24 Io, bia ing Iosep ga pada ga gil haruatanei at asa ing no angelo tano Watong ga tangai tana. Io, ga lam lah Maria wara nuna hahina. 25 Ma pa ga kis tikai ma ia tuk tano pakana bung bia ga kaha no bulu tunaan. Ma Iosep ga kilam no hinsana bia Iesu.

*1:17 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.