2
Ira tena mintota diet ga lotu tupas Iesu
Di ga kahai Iesu tano taman Betilem tano hanua Iudeia tano pakana bung Herot ga king taar. Io, ari tena mintota, marau no kasakesa i la hanhanuat makaia, dal ga haan huat na Ierusalem. Ma dal ga tiri, “Iaha no bulu di kahai ia bia na king gar na Iudeia? Mital ga nas no nuna tagul marau ra kasakesa i la hanhanhuat makaia. Ma mital hanuat bia mital na lotu tana.”
Bia Herot no king ga hadadei lah ga ramramin, ma diet bakut aram Ierusalem diet ga hadadei, diet ga ramramin. Io, Herot ga tau hulungai bakut ira tamat na pris ma ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses, gaam tiri diet bia, “Da kaha no Mesaia* No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’. ha?”
Diet ga balu ia bia, “Na Betilem, tano hanua Iudeia. Hoing no poropet gata pakat tar hoken,
‘Betilem, tano pisa Iudeia,
pau manga hansik ta ira bilai na taman ta Iudeia,
kanong makatika taam tiga lualua na hanuat
nong na luai ira nugu mataniabar Israel.’ ”
Io, Herot ga tau suhai lah ira tena mintota, gaam nunurei lah no pakana bung tutuna ta dal ing no tagul ga puasa. Ma ga tulei dal u Betilem ma ga tangai ta dal bia, “Mutal na nanaas timaan tano nat na bulu. Ma ing bia mutal ta nas lah ia, mutal na hasasei iau, waing iau mah iau na haan ma iau naga lotu tupas ia.”
9-10 Io, bia dal ga hadadei tar ing no king ga tangai, dal ga haan laah. Ma dal ga nas lah habal no tagul nong dal ga nas ia arau no kasakesa i la hanhanuat makaia. Ing bia dal ga nas no tagul dal ga manga guama sakit. Ma ga luai dal, tuk gaam kis naliu tano sibaan ing no nat na bulu kana ga sua taar kaia. 11 Ma bia dal ga haan laka tano hala, dal ga nas no nat na bulu, dir ma no pawasina, ne Maria. Ma dal ga singabukun ma dal ga lotu tupas ia. Io, namur dal ga papos ira nudal bunbulaan ma dal gaam tar ira nudal hartabar tana—a gol, a mangana kaabus ing ira mis tanai i la sangsangina timaan, ma ra waiwai. 12 Ma Kalou ga hatumarang dal ma tiga barbarien bia waak dal taptapukus taar ta Herot. Io, dal ga tapukus balin taar tano nudal taman tiga mes na ngaas.
Iosep dal tamaan ga hilau u Isip
13 Io, manamur bia ira tena mintota dal gata haan, tiga angelo tano Watong ga hanuat gaam habarbarian Iosep, gaam tangai bia, “U na taman tut ma u na kap lah no bulu ma no pawasina, ma mutal na hilau u Isip kanong Herot na nanaas tano nat na bulu wara bingbing ia. Ma mutal na kis Isip tuk taar bia iau na hasasei uga wara minaren.”
14 Io, Iosep ga taman tut, gaam kap lah no nat na bulu ma no pawasina ra bung at, dal gaam haan laah u Isip. 15 Ma dal ga kis Isip tuk Herot ga maat. Iakano hinahaan ga pet haruatanei tiga nianga no Watong ga tangai tano poropet hoken: “Iau ga tau lah no natigu ma Isip.”
16 Bia Herot ga hadadei lah bia ira tena mintota diet ga bis ia, ga manga ngalngaluan. Io, gaam hartulai bia da bu bing ira bulu tunana bakut, ing i ta airua tinahon ra nudiet ma ing mah di ga sigara kaha diet Betilem ma ira taman mah kaia huteta. Ga gil hua kanong gata hadadei lah ta diet ira tena mintota no pakana bung bia no tagul ga puasa. 17 Io, iakan ra nianga ga hanuat tutun at hoing no poropet Jeremaia ga tangai,
18 “Dahat ta hadadei a ingana tikai aram Rama huteta Betilem.
A sunuah ma a tamat na tapunuk.
Ira haratnaan na Israel diet susuah panei ira nati diet,
ma i mola bia da haiau ia,
kanong diet ta maat bakut.”
Dal tamaan ga haan uram Nasaret
19 Io, manamur ing Herot gata maat, tiga angelo gar tano Watong ga hanuat gaam habarbarian Iosep na Isip 20 ma ga tangai bia, “U na tut ma u na kap lah no nat na bulu ma no pawasina, ma mutal na tapukus uram Israel kanong ing diet ga walwalar bia diet na bu bing no nat na bulu, diet ta maat.”
21 Io, Iosep ga taman tut, gaam kap lah no nat na bulu ma no pawasina, dal gaam haan tapukus balin taar tano hanua Israel. 22 Ma bia Iosep ga hadadei bia Akeleas gata kap lah no mahua tano nuna tata Herot, bia na king nudiet ira Israel, ga burut bia na haan ukaia. Kanong bia, Kalou ga hatumarang habalin ia ma tiga barbarien, kaikek gaam haan tano hanua Galili. 23 Ma ga kis tano taman nong di kilam ia bia Nasaret. Ga ngen hua wara pakpakilei haruatanei asa ing Kalou ga tangai ta ira poropet hoken, “Da kilam ia bia a nat na Nasaret ia.”

*2:4 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.