7
Waak u kurei ira mesa
(Luk 6.37-38, 41-42)
“Waak muat kurei ira hinsaka muat bia diet ta gil ra sakena, kaba Kalou mah gi kurei muat hua. Kalou na kurei muat hoing a mon muat kurei ira hinsaka muat. Ma ira mangana warkurai muat gil ta ira hinsaka muat, Kalou mah na gil tar ta muat.
“Wara biha bia u nas no nat na pet na bilinga tano matana no tasim ma pau lik lah baa no pakona dahai i kek tano mataam at? Waak bia u tangai tano tasim bia, ‘Iau na kap sei no nat na pet na bilinga i kek tano mataam.’ Waak u gil hua kanong uga mah baa, a mon pokona dahai i kis taar tano mataam. A tena harababo uga! U na luena kap sei baa no pokona dahai tano mataam at. Kakek, u naga nanaas timaan wara kapkap sei no nat na pet na bilinga nong i kis taar tano matana no hinsakaam.
“Ma waak muat sei tar ira tahut na linga sakit ing gar ta Kalou, taar ta ira paap ma ta ira borei. Kaba diet gi paas gisianei mon. Ma diet gi tahurus ma diet gi karat muat.
Saring Kalou
(Luk 11.9-13)
“Io, bia muat na sasaring muat na hatur kahai iakan ra linga. Ma bia muat na nanaas, muat na nas tupas. Ma nong na pipidil, Kalou na papos lah ia. Io hua, nong i sasaring na hatur kahai ira linga i saring. Ma nong i silsilhei na silhei tupas ira linga ing i silsilhei. Ma nong i pipidil, Kalou na papos lah ia.
“Siga ta muat i tale bia na tar tiga haat, ing bia no natina i saring nian? 10 Ma ing bia i saring kiripa, na tabar balik ia ma tiga sui? 11 Ing bia muat ira tena sakena, muat la nunurei tar wara tamtabar ira nati muat ma ra bilai na linga, io, iakanong i haminis bia no amuat Sus kanam ra mawai i manga nunurei tar wara tamtabar diet ing diet saring ia ma ra bilai na linga.
12 “Muat na gil ta ira mesa asa ing muat nem bia diet na gil tar ta muat. Iakan ra nianga, ia no suruna ta ira warkurai ta Moses ma ira hausur ta ira poropet.
Ira irua ngaas
(Luk 13.24)
13 “I tahut bia muat na laka tano nat na matanangas, kanong no tamat na matanangas tupas no hinirua i taperak ma haleng diet la murmur ia. 14 Ma no ngaas tupas no nilon i natina, ma no matanangas mah tana i manga gona. Ma a bar nong mon diet ing diet silhei tupas lah ia.
Harbalaurai ta ira poropet bisbis
(Luk 6.43-44)
15 “Muat na harbalaurai ta ira bisbis na poropet. Tiga nianga harharuat hoken. Muat hoing ira sipsip. Ma diet ira poropet bisbis, diet na hanuat ma diet na bis muat bia a bilai na sipsip mah diet, senbia a tamat na paap roka mon diet ing diet la hagawai ira sipsip. 16 Muat na nas kilam diet ta ira nudiet pinapalim hoing muat la nasnas kilam ira dahai ta ira hunue diet. Pa muat la dikdik ira tahus ta tiga dahai i mon tukuluna. Pa muat la kapkap mah ira fig ta ira hinau i mon tukuluna. 17 Hua a mon, ira bilai na dahai diet la huai ira bilai na hunue diet. Ma ira sakana dahai diet la huai ira sakana hunue diet. 18 Ma pai tale bia tiga bilai na dahai na hatahuat ta sakana hunuena. Ma pai tale mah bia tiga sakana dahai na hatahuat ta bilai na hunuena. 19 Ira dahai diet huai ma pai bilai ira hunue diet, da kato hasur ma da sei tar diet tano iaah. 20 Io, i tale bia muat na nas kilam mah diet ira poropet ta ira nudiet mangana pinapalim.
Iesu pa na nunurei diet ing pa diet mur tutuna ia
(Luk 13.25-27)
21 “Taia bia diet bakut ing diet la kilkilam iau bia, ‘Watong! Numehet Watong!’ diet na sola tano matanitu maram ra mawai. Senbia diet sen mon ing diet la gilgil haruatanei ing no nugu Tata inam ra mawai i nem, diet na sola. 22 Ma bia no bung na warkurai na hanuat, a haleng diet na tangai tagu bia, ‘Watong! Numehet Watong! Hoeh um ta mehet? Mehet ga iangianga na poropet ma no num dadas. Ma mehet ga hasur sei ira sakana tanua ma no num dadas. Ma no num dadas mah, mehet ga gilgil haleng na dadas na pinapalim na kinarup ma ia. U biha?’ 23 Iasen iau ni hasasei hapalai diet bia, ‘Pa iau nunurei tutun at bia siga muat. Muat haan talur iau! A sakana tunatuna muat!’
No tena mintota ma no ba
(Luk 6.47-49)
24 “Io, siga tikai i hadadei ken ra nugu nianga ma i mur haruatanei, i haruat ma tiga mintatona tunatuna nong ga so hasur no nuna hala uras napu naliu tano ula haat. 25 No bata ga puka suur, ira taah ga taahit, ma no dadaip ga pupuh taar ta iakano hala, senbia pa ga tarupuk kanong ga manga so hasur ira kasong uras napu ra ula haat. 26 Iasen bia siga tikai i hadadei ken ra nugu nianga ma pai mur haruatanei, i haruat ma tiga ba na tunatuna nong ga gil no nuna hala naliu tano haiahoia. 27 Ga bata, ira taah ga taahit, no dadaip ga puh iakano hala, gaam tamarupuk, ma ga tamadurei sakasaka.”
No mangana hausur ta Iesu
28-29 Ma ing bia Iesu gata hapataam nianga uta ken ra linga, ira tamat na mataniabar diet ga karup ma diet ga urur ta ira nuna hausur kanong ga hausur diet hoing tikai i ta kap ra dadas, kaikek gaam tale bia na hausur diet hua, ma pataia hoing diet ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses.