8
No ina lepra
(Mak 1.40-45; Luk 5.12-16)
Bia Iesu ga hansur maram ra uladih, a tamat na mataniabar diet ga mur ia. Ma tiga tunatuna nong ga sam sakana minaset tano tamaina ga hanuat gaam satudu manaluai ta Iesu ma ga tangai bia, “Watong, iau palai bia u tale bia u na halangalanga iau waing pa na tale bia da hatabu habal iau. Ma ing bia u nem, u na halangalanga iau,”
Io, Iesu ga sasangaha gaam sigirei no tunatuna, ma ga tangai, “Iau nem tar. U na langalanga!” Kaikek a mon no minaset ga pataam tano tunatuna. Ma Iesu ga tangai tana, “Harbalaurai timaan! Waak u hasasei tikai. Senbia u na haan ma u na haminis uga tano pris. Ma u na tar no hartabar haruat ma no warkurai ta Moses. Ma iakano hartabar na hinawas palai wara hatutun bia u ta langalanga.”
No tamat na nurnur tano umri
(Luk 7.1-10)
Io, bia Iesu gata haan laka taar tano pisa na hala Kapeneam, tiga tamat na umri i la kurei tiga maar na tena hinarubu ga haan tupas ia, ma ga sasaring marmaris tana hoken. “Watong, no nugu tultulai kinam ra nugu hala i sua taar. I kilinganei ra tamat na ngunungut. Ma pai hamagila um ira tamaina.”
Io, Iesu ga tangai tana bia, “Iau na haan, iau naga halangalanga ia.”
Ma no tamat na umri i la kurei tiga maar na tena hinarubu ga tangai balik tana bia, “Watong, maris, pa iau manga haut bia u na haan laka tano nugu hala kanong u tamat tagu. Senbia u na tangai mon num ta nianga ma no nugu tultulai na langalanga. Iau tangai hua kanong iau mah, iau kis taar manapu ra warkurai. Ma na tulei ta tikai bia na gil haruatanei ira nuna nemnem. Hoing mah iau. Aring mes diet la kurei tar iau, ma iau la kurei tar tiga kaba tena hinarubu. Iau tangai ta tikai bia, ‘Haan,’ io, na haan. Iau tangai ta tiga mes bia, ‘Mai,’ io, na hanuat. Ma iau tangai tano nugu tultulai, ‘Gil kan,’ ma na gil ia.”
10 Ma bia Iesu ga hadadei hua, ga karup, ma ga tangai hoken ta diet ing diet ga murmur hani ia. “Muat nas baa! Pa iau ga nas tikai nalamin kai Israel ing i dadas no nuna nurnur hoing nakan. 11 Iau tangai hamadaraas ta muat bia a haleng diet na hanuat makatika ta ira kaba sibaan bakut ma diet na kis tano gil nian tikai ma ne Abraham, Aisak, ma Iakop tano matanitu maram ra mawai. 12 Senbia diet ing a nudiet tutun iakano matanitu, Kalou na sei hasur diet taar tano kankado. Io, kaia, diet na susuah ma diet na hagirit na ngise diet.”
13 Io, Iesu ga tangai tano tamat na umri bia, “U na haan! Na ngan hoing u nurnur taar hua.” Ma no nuna tultulai ga langalanga ta iakanong ra pakana bung at.
Iesu ga halangalanga a halengin
(Mak 1.29-34; Luk 4.38-41)
14 Ma namur Iesu ga haan laka tano ngasia ne Pita. Ga nas no numu ne Pita ga sua taar ra ula suuh ma ra malahau. 15 Io, Iesu ga palim no limana no hahina ma no malahau ga pataam talur ia. Io, no hahina ga taman tut talur no suuh, gaam tur lah bia na tagura nian uta ne Iesu.
16 Bia gata matmatarahien um, ira mataniabar diet ga kap hahuat haleng na tunatuna taar ta Iesu ing a sakana tanua ga sasahai ta diet. Ma Iesu ga tulei hasur sei ira sakana tanua ta diet ma ra nianga, ma ga halangalanga ira ina minaset. 17 Ga gil hua wara hatutun no nianga tano poropet Aisaia i tangai hoken,
“Ia iat ga kap lah ira nudahat minaset,
ma ga pusak lah ira nudahat ngunungut.”
Bia tikai i nem bia na mur Iesu, na waak sasei ira linga bakut
(Luk 9.57-62)
18 Bia Iesu ga nas ira tamat na mataniabar ga tangai ta diet bia, “Dahat na balas no taah kis uras tiga palpal.” 19 Senbia tiga tena hausur ta ira warkurai ta Moses ga hanuat taar ta Iesu ma ga tangai tana bia, “Tena hausur, iau na mur uga ta ira kaba sibaan bakut ing u na hanahaan kaia.”
20 Ma Iesu ga balu ia bia, “Ira paap roka, a nudiet mon munmun, ma ira maan aram ra mahua, a nudiet mon pewas. Senbia Nong a Tunatuna Ia, taia ta ngasiana tus bia na sangeh kaia.”
21 Tikai mah ta ira nuna bulu na hausur ga tangai tana, “Watong, u na haut sei baa iau bia iau na haan, iau naga bus no nugu tata.” 22 Senbia Iesu ga tangai tana bia, “U na mur iau. Ma u na waak tar ira minaat bia diet na gil ira linga ing a mon minaat tanai.”
Iesu ga tigal no tamat na dadaip
(Mak 4.35-41; Luk 8.22-25)
23 Io, Iesu ga kawaas tano mon, diet ma ira nuna bulu na hausur. 24 Ma tiga tamat na dadaip ga hanuat taar ta diet tano tamat na taah kis, gaam guaguar mah. Ma ira kamana pakananah ga takap laka taar tano mon. Iasen Iesu ga sua sakit. 25 Io, ira bulu na hausur diet ga haan, diet ga hangun ia, ma diet ga tangai tana bia, “Watong, halon dahat! Dahat wara mormorung!”
26 Ma Iesu ga balu diet, gaam tangai bia, “Waak muat ra bunurut! Pai patpatuan ira numuat nurnur!” Io, Iesu ga taman tut, ga tigal hadadas no dadaip ma ira kamana pakananah, io, gaam manga malila baal um.
27 Ma ira tunatuna diet ga karup ma diet ga hartiritiri ta diet hoken: “A mangana tunatuna sa iakan? No dadaip ma ira pakananah mah, dir taram ia!”
Iesu ga tulei hasur sei ira sakana tanua taar ta ira borei
(Mak 5.1-20; Luk 8.26-39)
28 Ma Iesu gata hanuat kaia tiga palpal tano tamat na taah kis, tano hanua nudiet ira Gadarian. Io, airua tunatuna a sakana tanua ga sasahai ta dir, dir ga hansur makaia tiga matana haat na bul minaat, ma dir ga harusa ma Iesu. Dir ga manga dadas sakit, taia ta tikai i haruat bia na haan sakit ta iakano ngaas. 29 Ma dir ga tatau bia, “Nati Kalou, waak u kas na gil mamir! Pai no pakana bung baa bia u na gil hangungut mamir!”
30 Io, ma huteta dahina ta diet, a haleng na borei diet ga ianiaan kaia. 31 Ma ira sakana tanua, diet ga ianga marmaris tane Iesu hoken: “Ing bia u na tulei hasur sei mehet ta dir, u na tulei halaka mehet taar ta ira borei.”
32 Iesu ga tangai ta diet, “Muat haan!” Io, diet ga suur laah ta dir, diet gaam sasahai balik ta ira borei. Ma ira borei bakut diet ga hilau suur tano kalkaltiring, diet gaam konga tano tamat na taah kis. 33 Ma ira tena balaura borei diet ga hilau laah, diet gaam hasahesa kaia tano taman. Diet ga hasahesa ta ira linga bakut ing ga hanuat ta diet, tikai ma ira airua tunatuna ing ira sakana tanua ga sasahai ta dir. 34 Io, diet bakut ta iakanong ra taman, diet ga hansur wara harusa ma Iesu. Ma bia diet ga nas ia, diet ga ianga marmaris tana bia na haan talur no nudiet sibaan.