9
Iesu ga halangalanga tiga pengpeng
(Mak 2.1-12; Luk 5.17-26)
Iesu ga kawaas tano mon, gaam balas no tamat na taah kis gaam hanuat taar tano nuna pisa na hala. Ma aring tunatuna diet ga kap hahuat tiga pengpeng tano kubena taar ta Iesu. Ma bia Iesu ga nas ira nudal nurnur, ga tangai tano pengpeng bia, “Tasin, ira num magingin sakena i ta pataam.”
Ma bia diet ga hadadei hoken, aring ta diet ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses, diet ga lilik kumaan ta ira bala diet bia, “Iakan ra tunatuna i tangai hagawai Kalou!”
Ma Iesu ga nunurei kilam ira nudiet lilik, gaam tangai bia, “Waak muat lik kaikek ra sakena! Garum ta dir i malus? I malus bia ena tangai bia ‘Ira num magingin sakena i ta pataam,’ bia i malus bia ena tangai, ‘Taman tut ma u na haan’?* I nanaas bia no kukuraina ta iakan ra buturkus hoken: na malus bia tikai na tangai bia, ‘Ira num magingin sakena i ta pataam.’ Na malus kanong i tale bia na tangai bia mon. Ma pa na hirhir kanong taia ta linga wara hamhaminis bia i ta kap sei tutuna ira magingin sakena bia taia. Senbia i manga dadas bia u na tangai bia, ‘Taman tut ma u na haan!’ I dadas kanong ing bia pa na tut, u na hirhir. Io, na haminis bia taia num ta dadas ma u bisbis mon. Senbia iau na hapalainei muat bia Nong a Tunatuna Ia i hatur kahai no dadas wara kapkap sei ira magingin sakena kai ra ula hanua.” Io, ga tangai tano pengpeng, “Taman tut, kap lah no kubem ma u na haan tapukus taar tano ngasiaam.”
Io, no tunatuna ga taman tut ma gaam haan tapukus taar tano ngasiana. Ma bia ira tamat na mataniabar diet ga nas iakan, diet ga manga urur ta Kalou. Ma diet ga pirlat Kalou kanong ga tar ra mangana dadas hoken ta ira tunatuna.
Siga na lilik pukus?
(Mak 2.13-17; Luk 5.27-32)
Ma bia Iesu ga hanahaan makaia, ga nas tiga tunaan, no hinsana Matiu, ga kis taar tano hala na kap takis. Iesu ga tangai tana, “Mur iau!” Ma Matiu ga taman tut ma ga mur ia.
10 Namur, bia Iesu ma ira nuna bulu na hausur diet ga ianiaan narako tano hala ta Matiu, aring tena kap takis ma ira tena sakena diet ga kis tikai ma ia. 11 Ma ing ira Parasi diet ga nas hua, diet ga tangai ta ira nuna bulu na hausur bia, “Pai bilai bia Iesu i ianiaan tikai ma kaikek ra tena kap takis ma ira mes na sakana tunatuna mah.”
12 Ma ing Iesu ga hadadei ing diet ga tangtangai hua, ga tangai bia, “Ing diet langalanga timaan, pa diet supi ira tena harhalon, senbia diet sena mon ing diet maset. 13 Muat na haan ma muat na silhei tupas no kukuraina iakan ra nianga ta Kalou nong di ga pakat ia hoken: ‘Iau nem bia muat na marsei ira tunatuna. Ma ing bia pa muat gil hua, pa iau manga nem bia muat na hartabar tupas iau.’ ” Ma Iesu ga tangai balin bia, “Pa iau ga hanuat bia iau na tatau muat ing muat lik bia a tena takodas muat, senbia diet sen mon ing diet palai bia a tena sakena diet.”
Ira sigara linga tano hinanuat ta Iesu pai kis tikai ma ira tuarena
(Mak 2.18-22; Luk 5.33-39)
14 Namur um, ira bulu na hausur ta Ioanes no tena bapitaiso diet ga hanuat ma diet ga tiri Iesu hoken: “Wara biha bia mehet ma ira Parasi, mehet la hahal tupas Kalou, senbia ira num bulu na hausur, pataia?”
15 Iesu ga balu diet hoken ma ra nianga harharuat. “Hoeh bia ira hasira tano nian na pokomau diet na suah bia no marawana nong i sigara tolai i kis tikai taar baa ma diet? Pa diet na gil hua kanong diet na guama bia i kis tikai taar baa ma diet. Senbia ta tiga bung namur, no marawana i sigara tolai, da kap lah ia talur diet. Io, ta iakano bung diet na hahal kanong diet tapunuk.
16 “Taia ta tikai i tale bia na singit pakur tiga sigara sibana maal taar tiga tuarena maal. Bia na gil hua, no sigara sibana maal na diris ia ing bia da gis ia. Ma bia na diris ia, na tamarumut laah talur no tuarena ma no mahua na manga tamat balik um. 17 Taia ta tikai i tale bia na pintarei ira sigara wain pai lalat baa ta ira tuarena pala taah ing di ga gil ma ra pala me ma i ta tapagas. Ing bia na gil hua, no wain na pet diris ira pala taah ma na bureng. Ma no wain na sakena ma ira palina mah. Taia. Na pintarei ira sigara wain pai lalat baa taar ta ira sigara pala taah at. Io, dir bakut, dir na kis halis.”
No hahina nong ga sam gaap ma no hinasik nong gata maat
(Mak 5.21-43; Luk 8.40-56)
18 Ma bia Iesu kana ga tangtangai baa ken ra linga ta diet, tiga lualua nudiet ira Iudeia ga hanuat taar ta Iesu, gaam satudu, ma ga tangai bia, “No natigu hinasik i ta maat. Senbia, u na mai, u na bul no limaam tana, ma naga lon.” 19 Ma Iesu ga taman tut tikai ma ira nuna bulu na hausur, diet gaam mur ia.
20 Io, ga mon tiga hahina kaia nong ira gapina pa ga sangeh wara saal ta ira sangahul ma irua na tinahon. Ga hanuat manamur ta Iesu, gaam sigirei no ngus na sigasigam ta Iesu. 21 Ga gil hua kanong ga lik hoken: “Bia ena sigirei mon no sigasigam ta Iesu ena langalanga.”
22 Io, Iesu ga tahurus gaam nas ia ma ga tangai tana bia, “Natigu, no num nurnur i ta halon uga.” Ma kaikek at no minaset ga haan talur ia.
23 Ma bia Iesu ga haan laka tano ngasiana no lualua, ga nas ira tamat na mataniabar diet ga hakarepat ma no sinsinuah. Ma ari diet ga puhpuh ira tulaal hoing diet la gilgil ta ira minaat. 24 Io, ga tangai ta diet, “Muat hansur! No hinasik pai maat. I sua mon.” Ma diet ga kurus balik ia. 25 Ma namur ta ing di gata hasur sei ira mataniabar, Iesu ga palim no limana no hinasik ma no hinasik ga taman tut. 26 Ma no hasahesa uta iakan ga haan ta ira tamtaman bakut ta iakanong ra hanua.
Airua pula ma no ngula
27 Ma bia Iesu ga haan laah makaia, airua pula dir ga mur ia. Ma dir ga tatau naliu bia, “Tubu Dewit, u na marsei mamir!” 28 Ma bia Iesu ga haan laka tiga hala, ira airua pula dir ga haan tupas ia ma Iesu ga tiri dir hoken: “Mamur nurnur tagu bia iau tale bia ena halangalanga mamur?”
Ma dir ga balu ia bia, “Watong, u tale.”
29 Io, Iesu ga bul no limana ta ira mata dir, gaam tangai bia, “Hoing at mamur nurnur taar hua, na hanuat ta mamur.” 30 Ma ira mata dir ga tapapos. Iesu ga hatumarang hadadas dir bia, “Waak mamur hasasei tikai ta ken ra linga!”
31 Iasen dir ga hansur ma dir ga hasahesa hurlabit uta Iesu ta ira taman bakut ta iakanong ra kidilona hanua bakut.
32 Ma bia dir ga hanhansur lah di ga lam hahuat tiga tunatuna taar ta Iesu, a ngula ia, kanong a sakana tanua ga sasahai tana. 33 Ing Iesu gata kap sei no sakana tanua tana, no tunatuna ga ianga um. Ma no tamat na mataniabar diet ga karup, diet gaam tangai, “Pa dahat la nasnas baa ta linga hoken kai Israel.”
34 Senbia ira Parasi diet ga tangai bia, “I tulei hasur sei ira sakana tanua ma no dadas tano tamat nudiet ira sakana tanua.”
A bar hanawaan mon ira tena kinkilaan
35 Iesu ga haan ta ira tamtaman ma ira hala na lotu bakut nudiet ira Iudeia, gaam hausur ma ga harhapir utano tahut na hinhinawas tano matanitu. Ma ga halangalanga mah ira tunatuna ta ira nudiet mangana minaset. 36 Ma bia ga nas ira tamat na mataniabar ga manga marmaris ta diet kanong aring di ga hagawai diet ma taia ta harharahut ta diet. Ga nas bia diet ga ngan hoing ra sipsip ing taia ta tena harbalaurai uta diet. 37 Io, ga tangai ta ira nuna bulu na hausur, “A haleng na nian i ta matukal, senbia a bar hanawaan mon ira tena kinkilaan. 38 Io, muat na saring nong a nuna ira matukal na nian, naga tulei taring tena kinkilaan taar tano nuna uma.”

*9:5 I nanaas bia no kukuraina ta iakan ra buturkus hoken: na malus bia tikai na tangai bia, ‘Ira num magingin sakena i ta pataam.’ Na malus kanong i tale bia na tangai bia mon. Ma pa na hirhir kanong taia ta linga wara hamhaminis bia i ta kap sei tutuna ira magingin sakena bia taia. Senbia i manga dadas bia u na tangai bia, ‘Taman tut ma u na haan!’ I dadas kanong ing bia pa na tut, u na hirhir. Io, na haminis bia taia num ta dadas ma u bisbis mon.