11
Iesu ma Ioanes
(Luk 7.18-35)
Ing Iesu gata hapataam no nuna hausur ta ira nuna sangahul ma irua na bulu na hausur, ga haan laah makaia wara hausur ma harpir ta ira nudiet tamtaman.
2-3 Ma ne Ioanes no tena bapitaiso ga kis ra hala na harpidinau. Ma bia ga hadadei uta ira pinapalim ta Karisito, Ioanes ga tulei airua ta ira nuna bulu na hausur bia dir na tiri Iesu hoken: “Uga mon nong mehet la kiskis kahai ia bia na hanuat, bia mehet na kis kahai baa tiga mesa?”
4-5 Io, Iesu ga balu dir, “Mamur na tapukus ma mamur na hasasei ne Ioanes asa ing mamur hadadei ma asa ing mamur nas, bia ira pula diet nanaas, ira pengpeng diet haan, diet ing diet sam lepra, diet langalanga, ira talingaro diet hadoda, ira minaat diet lon balin, ma no nianga na harpir utano tahut na hinhinawas i haan tupas ira maris. Diet daan ing pai airua ira nudiet lilik utagu.”
Bia ira irua bulu na hausur ta Ioanes dir ga hanhan laah, Iesu ga hasasei no tamat na mataniabar uta ne Ioanes hoken: “Ing muat ga haan uram ta Ioanes ram ra hanua bia, muat ga lik bia muat na nas sa? Muat ga nunurei bia a mangana tunatuna sa ia. Ia pai la kikios lilik hoing ra tingari ing i la iohioh hurlabit tano dadaip. Ma bia muat ga haan wara nasnas ia, muat ga nunurei tar bia pai la singsigam ta bilai na sigasigam. Taia. Diet ing diet la singsigam ira bilai na sigasigam, diet la kiskis ta ira hala na king. 9-10 Sen ing bia muat ga haan wara nasnas ia, muat ga palai bia muat na nas tiga poropet. I tutuna. Senbia i tamat mah ta ira poropet, kanong ia mon, ing di ga pakat ira nianga ta Kalou utana, i tangai hoken,
‘Iau na tulei no nugu tena kap nianga manaluai tano num hinanuat,
nong na tagurei no num ngaas.’
11 “Muat hadadei baa! Ioanes no tena bapitaiso i tamat ta ira tunatuna bakut ing diet ga lon ta iakan ra ula hanua. Iasen siga tikai ta muat i manga hansiksik narako tano matanitu maram ra mawai, i tamat ta Ioanes. 12 Tano bung Ioanes no tena bapitaiso ga hatahun no nuna harpir tuk taar katin, no matanitu maram ra mawai i ta hanhanuat ma ra tamat na dadas. Ma ira tena baso diet ras lah ia. 13 Io, ira warkurai ta Moses ma ira nianga ta ira poropet, diet ga hasahesa uta iakanong ra matanitu tuk taar tano pakana bung ta Ioanes. 14 Ma ing bia muat nurnur ta kaikek ra hinhinawas, io, na palai ta muat bia Ioanes ia mon ne Elaija nong dahat ga kis kahai no nuna hinanuat. 15 Ing bia u hadadei kilam kaiken ra nianga, u na taram.
16 “Bia iau na ianga harharuat uta ira tunatuna katin, iau na tangai hoeh? Io, iau na hasasei muat. Diet hoing ira nat na bulu ing diet nem bia ira mes na mur diet. Diet kis hulungai tiga sibaan ma diet tatau harbasiai ta diet hoken,
17 ‘Mehet ting no kudu senbia pa muat mangata;
Mehet rudu marmaris senbia pa muat suah.’
18 Hua a mon pa diet ga guama mah uta Ioanes. Bia Ioanes ga hanuat, ga hahal ma pa ga mamai ta wain. Hua diet gaam tangai hagawai ia bia, ‘A sakana tanua i sasahai tana.’ 19 Ma bia Nong a Tunatuna Ia ga hanuat, ga ianiaan ma ga mama wain. Ma diet ga tangai utana bia, ‘A kas nian ma a tena minminom ia. Ma a hinsaka diet ira tena kap takis ma ira mes na sakana tunatuna.’ ” Io, Iesu ga tangai balin bia, “Diet tangai hua senbia iau tangai bia ira magingin ta ira tena mintota diet na haminis bia no mintota ta Kalou i takodas.”
Diet ing pa diet ga lilik pukus
(Luk 10.13-15)
20 Ma Iesu ga bor ira tamtaman ing gata gil haleng na pinapalim na kinarup kaia ta diet, kanong pa diet ga lilik pukus. 21 Ga tangai hoken: “Maris ta muat ira Korasin, na ubal muat! Maris mah ta muat ira Betsaida, na ubal muat! Bia di gaar gil ira dadas na pinapalim na kinarup kaia Tair ma Saidon, hoing iau ta gil ta mamur ira airua taman, io, diet gaar ta lilik pukus. Dir gaar ta bul hagasiaan ira bilingana put na maal ma dir gaar ta mosmos ma ra tahuna iaah wara hamhaminis bia dir ta lilik pukus. Senbia pa dir ga gil hua! 22 Muat hadadei baa! Kalou na gil tiga tamat na warkurai ta Tair ma Saidon tano pakana bung na warkurai nong na hanuat namur. Senbia na gil tiga tamat na warkurai sakit ta mamur Korasin ma Betsaida. 23 Ma muat ma Kapeneam, waak muat raun ira hinsa muat uram ra mawai! Muat na hansur uras napu tano taman ta ira minaat! Bia daga gil ira dadas na pinapalim na kinarup kaia Sodom hoing iau ta gil ta muat, io, gaar kis taar at tuk taar katin. 24 Muat hadadei baa! Kalou na gil tiga tamat na warkurai ta Sodom tano pakana bung na warkurai nong na hanuat namur. Sen na gil tiga tamat na warkurai sakit ta muat ma Kapeneam.”
Diet ing diet hamaan ra tinirih
(Luk 10.21-22)
25 Ta iakanong ra pakana bung Iesu ga tangai bia, “Iau pirlat uga Mama, a Watong aram ra mawai ma kai mah napu, kanong u ga suhai ken ra linga ta diet ira tena mintota ma u ga hapuasnei ta diet ing pa diet mintota. 26 Masa, Mama! U ga gil hua kanong u guama bia na ngen hua.
27 “Mama gata tar sei bakut ira linga tagu. Taia ta tikai pai nunurei no Natina. No ana Sus sen mon. Ma taia ta tikai pai nunurei no ana Sus. No Natina sen mon, ma diet mah, ing no Natina i wara hapuasnei ia ta diet. 28 Muat bakut ing i ubal muat ira tirihiana kinakap, muat mai ukai tagu, ma ena hasangeh muat. 29 Muat na kap lah ira nugu hausur ma muat naga hausur tanai, kanong iau tiga matien na tunatuna ma iau la hanapu mah iau. Ma muat na hatur kahai ra sinangeh ta ira numuat kidilona nilon. 30 I tahut bia muat na gil hua kanong ira nugu hausur i malus ma pai dadas wara murmur iau.”