12
Iesu i kurei no Bung na Sinangeh
(Mak 2.23—3.6; Luk 6.1-11)
Tiga Bung na Sinangeh Iesu ma ira nuna bulu na hausur diet ga hanan haan nalamin tano uma na wit. Ma ira nuna bulu na hausur diet gata taburungan, diet gaam rarus lah aring pat na wit, ma diet gaam ienien. Bia ira Parasi diet ga nas hua, diet ga tangai ta Iesu bia, “Nas baa! Ira num bulu na hausur diet lakai no warkurai utano Bung na Sinangeh.”
Ma Iesu ga tangai ta diet, “Muat gata was tar ing Dewit ga gil, ing ga taburungan, diet ma ira turana. Io, Dewit ga laka tano hala ta Kalou, ia ma ira turana, ma diet ga ien no beret di gata tabar Kalou ma ia. No warkurai i tangai bia ira pris sen mon, diet na ien iakanong ra beret, ma ira mesa taia. Senbia muat gata was tar ira warkurai tane Moses. Ma kaikek ra warkurai i haminis uta ira pinapalim ta ira pris narako tano tamat na hala na lotu. Ing bia diet gil ira nudiet pinapalim tano Bung na Sinangeh, i haruat bia diet la laklakai no warkurai tano Bung na Sinangeh. Senbia taia tikai na lik bia diet ronga. Iau tangai ta muat, tiga tunatuna kai i tamat tano tamat na hala na lotu. No nianga ta Kalou i tangai bia, ‘Iau nem bia muat na marsei ira tunatuna. Ma ing bia pa muat gil hua, pa iau nem bia muat na hartabar tupas iau.’ Bia muat ira Parasi muat naga palai tano kukuraina ta iakan ra nianga, pa muat gaar takun diet ing pa diet ronga. Io, Nong a Tunatuna Ia i kurei no Bung na Sinangeh.”
Io, Iesu ga haan talur iakano sibaan, gaam haan laka taar tano nudiet hala na lotu ira Iudeia. 10 Ma tiga tunatuna no limana ga maat, ga kis taar kaia. Aring diet ga kis taar mah kaia ing diet ga sip bia diet na takun Iesu. Io hua, diet gaam tiri ia hoken: “I tahut bia da halangalanga ira ina minaset tano Bung na Sinangeh bia taia?”
11 Ma Iesu ga tangai ta diet, “Bia tikai a nuna tiga me i puka suur tiga tung ra Bung na Sinangeh, a tutun bia na haan at ma naga kap haut lah ia. 12 Muat palai bia tano sinisip ta Kalou, muat manga tamat ta ira me. Io hua, i takodas bia da pakilei ira tahut na pinapalim tano Bung na Sinangeh.”
13 Ma Iesu ga tangai tano lima maat hoken, “Kadasei no limaam!” Io, ga kadasei ia, gaam tahut baal um no limana hoing nong tiga mes na limana. 14 Senbia ira Parasi diet ga suur laah tano hala na lotu nudiet ira Iudeia, diet gaam worwor tikai bia diet na bu bing Iesu hoeh.
Iesu ia no tultulai ta Kalou
15 Bia Iesu ga nunurei ira lilik ta diet ira Parasi, ga haan talur iakanong ra taman. Ma a haleng diet ga mur ia, gaam halangalanga ira nudiet minaset. 16 Ma ga hatumarang diet bia pa diet na hasasei ta tikai bia ia siga. 17 Kaiken ra linga ga hanuat wara hatutun no nianga nong Kalou ga tangai tano poropet Aisaia hoken:
18 “No nugu tultulai iakan, nong iau ga pilak ia.
Iau manga nem ia ma iau kanakana tana.
Iau ni bul no Tanuagu tana,
ma na harharpir tano nugu taktakodas na lilik ta ira hunhuntunaan tano ula hanua.
19 Pa na harngangaar ma tikai. Pa na kakonga haan.
Pa na iangianga naliu ta ira mataniabar ta ira ngaas.
20 Na marsei ira maris,
ma pa na hagawai ira malahahin,
tuk taar bia no nugu takodas na lilik na tur naluai.
21 Ma ira huntunaan tano ula hanua, diet na so ira nudiet lilik tana bia na tabar diet ma ira bilai na haridaan.”
Iesu ma Belsebul
(Mak 3.20-30; Luk 11.14-23)
22 Ma di ga lam hahuat tiga tunatuna taar ta Iesu. A pula ia ma a ngula mah ia kanong a sakana tanua gata sasahai tana. Ma Iesu ga halangalanga ia, gaam ianga ma gaam nanaas mah. 23 Ma ira tunatuna diet ga karup ma diet ga tangai bia, “Pai no tubu Dewit dak iakan?”
24 Senbia ing ira Parasi diet ga hadadei hua, diet ga tangai bia, “Iesu i tale mon wara tultulei hasur sei ira sakana tanua kanong Belsebul no tamat nudiet ira sakana tanua, i ta tar ra dadas tana kaikek gi gilgil hua.”
25 Io, Iesu ga nunurei ira nudiet lilik, gaam tangai ta diet ira Parasi hoken: “Bia tiga huntunaan pai tur tikai, ma diet na harubu ta diet, iakano huntunaan na pataam. Ma bia tiga pisa na hala ma bia tiga haratamaan pa diet tur tikai, pa diet na tur dadas. 26 Bia Satan na tulei hasur sei habal Satan, no nuna kingdom pai tur tikai. Io, na puka. 27 Ma bia i tutuna bia iau tulei hasur sei ira sakana tanua ma no dadas ta Belsebul, io, ira numuat tunatuna diet kap dadas mah makaia ta Belsebul wara tultulei hasur sei ira sakana tanua. Ma ira numuat tunatuna at, diet haminis bia muat ronga kanong diet mah diet gil hua. 28 Ma bia muat ronga, ma iau tulei hasur sei ira sakana tanua ma ra dadas tano Tanuana ra Kalou, io, i haminis bia no matanitu ta Kalou i ta haan tupas muat.
29 “Pai tale bia tikai na laka tano ngasiana no dadas na tunatuna ma na kinau lah ta linga, ing bia pai luena kubus kahai baa ia. Ma namur um, na kikinau narako tano nuna hala.
30 “Bia tikai pai nugu harhis ia, na malentakuanei iau. Ma bia tikai pai harahut iau, i hagawai iau. 31 Ma ta kaikek ra numuat nianga, iau tangai bia, Kalou na lik luban sei ira magingin sakena ta ira mataniabar, ma bia diet na ianga hagawai tikai, na lik luban sei mah iakanong. Senbia nong na ianga hagawai no Halhaliana Tanua, Kalou pa na lik luban sasei iakanong ra magingin. 32 Siga tikai na ianga hagawai Nong a Tunatuna Ia, iakanong ra sakena Kalou na lik luban sei ia. Senbia siga tikai na ianga hagawai no Halhaliana Tanua, Kalou pa na lik luban sasei iakanong ra magingin, ta ken ra lon ma namur bilang.
33 “Ira tintalen ta ira tunatuna i ngen mon hoing ra dahai. Airua mangana dahai mon. Nong i bilai i hatahuat ra bilai na hunuena, ma nong i sakena i hatahuat ira sakana hunuena. Io hua, da nas kilam lah no dahai ta ira hunue diet. 34 Muat hoing ra sakana sui. Pai tale bia muat na tangai ta bilai na nianga kanong a sakana tunatuna muat. Ma no tunatuna i la hapuasnei iat ira linga ing no balana i la hung taar manei. 35 No tahut na tunatuna i la tangai ra bilai na linga ing i hung taar tano nuna nilon. Ma no sakana tunatuna i la tangai ra sakana linga ing i la hung taar tano nuna nilon mah. 36 Senbia, iau tangai ta muat bia ira kaba nianga bia bakut ing ira tunatuna diet tangai, Kalou na kurei diet utanei tano bung na warkurai. 37 Io, Kalou na kurei uga ta ira num kaba nianga, ma na tangai taam bia u na langalanga bia u na kap no num ngunungut tano warkurai.”
No hakilang ta Iona
(Mak 8.11-12; Luk 11.24-26, 29-32)
38 Ma namur, aring Parasi ma aring tena hausur ta ira warkurai ta Moses, diet ga tangai ta Iesu bia, “Tena hausur, mehet nem bia u na gil tiga hakilang wara hamhaminis ta mehet bia Kalou i tulei uga bia taia.”
39 Ma Iesu ga tangai ta diet, “Ta kaiken ra pakana bung, ira mataniabar diet nem bia ena gil tiga hakilang kanong diet la turtur talur Kalou ma diet manga sakena. Senbia pa diet na nas ta hakilang. Diet na nas sena mon no hakilang ta Iona no poropet. 40 Io, Iona ga kis tano balana no tamat na kiripa aitul a bung. Hua a mon, Nong a Tunatuna Ia na kis tano balana no pisa aitul a bung mah. 41 Tano bung na warkurai, ira tunatuna ma Niniwe diet na takun hadadas muat kanong diet ga lilik pukus ing diet ga hadadei no harpir ta Iona. Ma iau tangai ta muat, tiga tunatuna i tamat ta dir ma ne Iona ia kanik. 42 Ma ta iakanong ra bung na warkurai, no kwin ma Siba mah na takun hadadas muat kanong ga hanuat ma helik sakit bia na hadadei no mintota gar Solomon. Ma iau tangai ta muat, tiga tunatuna i tamat ta dir ma ne Solomon ia kanik.
43 “Bia tiga sakana tanua i suur laah tiga tunatuna, na haan hurlabit ta ira mamasi na sibaan ta ira hanua bia, wara sinangeh, iasen i maas nanaas. 44 Io, i lik hoken: ‘Iau na tapukus taar baal tano ngasiagu.’ Ma bia i hanuat ukaia, i nas bia taia tari kaia ma i tagura taar bia na laka balin. 45 Io, i haan, i a lam lah habal a len ma irua na mes na sakana tanua, ing diet manga sakena tana. Ma diet na laka kaia ma diet na kis um kaia. Ma no nilon um ta iakanong ra tunatuna na manga sakena ta ing naluai. Na ngan mah hua ta ira sakana mataniabar ta kaiken ra pakana bung.”
Iesu ga hapuasnei ira hinsakana
(Mak 3.31-35; Luk 8.19-21)
46 Ma bia Iesu ga iangianga baa tano tamat na mataniabar, io, no pawasina ma ira tasina diet ga tur taar nataman. Diet ga nem bia diet na ianga ma ia. 47 Ma tikai ga hasasei ia bia, “No pawasim ma ira tasim ken diet tur taar nataman. Ma diet nem bia diet na wor ma uga.”
48 Ma Iesu ga balu ia bia, “Iau na hasasei muat bia siga no pawasigu ma ira tasigu.” 49 Ga tulus ira nuna bulu na hausur, ma gaam tangai bia, “Diet kaiken ira pawasigu ma ira tasigu. 50 Bia siga tikai i la murmur no sinisip tano nugu Tata aram ra mawai, iakanong a tasigu ia, a hininigu ia, ma a pawasigu ia.”