13
No tena sinso
(Mak 4.1-9; Luk 8.4-8)
Ta iakanong at ra bung Iesu ga haan talur no hala, io, ga kis taar na gagena no tamat na taah kis. Io, a tamat na mataniabar diet ga hanuat hulungai kaia tana, io, Iesu gaam kis naliu tiga mon kaia na taah. Ma ira mataniabar diet ga kis tano gagena taah. Io, ga hasasei diet a haleng na linga ma ra nianga harharuat ma ga tangai bia, “Tiga tena sinso ga haan bia na so ira nuna pat na dahai. Ma bia ga seisei harbasianei ira pat na dahai, aring ga puka taar tano ngaas ma ira maan diet ga ien bakut sei. Ari patina mah ga puka taar ra ula hathat ing pai haleng ira pisa kaia. Diet ga kubur gasien kanong pai haleng ra pisa. Bia no kasakesa ga taman tut huat ga sei bing diet kanong ira boli diet pa ga manga hansur. Aring patina mah ga puka taar nalamin ta ira kuikui, ira kuikui gaam lul burung diet. Aring patina mah ga puka taar ta ira bilai na pisa. Diet ga tamat ma diet ga huai. Aring ga huai aitul a sangahul na patina, aring a len ma tikai na sangahul na patina, ma aring a maar na patina. Ing bia u hadadei kilam kaiken ra nianga, u na taram.”
A burena bia Iesu ga tangtangai ira nianga harharuat
(Mak 4.10-12; Luk 8.9-10)
10 Ma ira nuna bulu na hausur diet ga haan tupas Iesu, diet gaam tiri ia bia, “Wara biha u la iangianga ta diet ira mataniabar ma ra nianga harharuat?”
11 Io, ga balu diet bia, “Iau ta hapuasnei no matanitu maram ra mawai ta muat. Ga susuhai naluai, senbia iau ta hapuasnei um ia ta muat. Senbia pa iau hapuasnei ia ta diet ra mesa. 12 Siga nong i palai ta ira nugu nianga, Kalou na manga hapalainei tar tana, ma na manga palai sakit. Ma bia siga nong tada palai kana tana, Kalou na kap sasei bakut at tana. 13 Iau ianga ma diet ma ra nianga harharuat kanong diet nasnas, senbia pa diet nas kilam. Ma diet hanhadadei, senbia pa diet hadadei kilam. 14 Io, hua diet hatutun no nianga tano poropet Aisaia i tangai hoken,
‘Muat na hanhadadei, senbia pa muat na hadadei kilam;
Muat na nasnas, senbia pa muat na nas kilam.
15 Na ngan hua kanong ira bala diet kaiken ra mataniabar i dadas.
Diet mola bia diet na hadadei,
ma diet mola mah bia diet na nas.
Kaba diet gi nas kilam ma ira mata diet,
ma kaba diet gi hadadei kilam ma ira talinga diet,
ma kaba diet gi nunurei kilam ta ira bala diet,
ma diet naga tapukus ma iau naga halon diet.’
16 Senbia muat daan kanong muat nas kilam ma ira mata muat, ma muat hadadei kilam ma ira talinga muat. 17 Io, muat hadadei baa! A haleng na poropet ma haleng na tena takodas mah, diet ga manga nem bia diet na nas ken muat ta nas. Senbia pa diet ga nas. Ma diet ga manga nem mah bia diet na hadadei ken muat ta hadadei. Senbia pa diet ga hadadei.
No nianga palai tano tena sinso
(Mak 4.13-20; Luk 8.11-15)
18 “Io, muat na hadadei no kukuraina tano nianga harharuat utano tena sinso hoken. 19 Siga tikai i hadadei no hinhinawas tano matanitu maram ra mawai, ma pai palai tana, no Tena Sakena na hanuat ma na kap sei ira nianga tano nuna lilik. Na ngen hoing iakan ra tunatuna i haruat ma kaikek ra pat na dahai ga puka taar tano ngaas. 20 Ma nong i hadadei no nianga ma i kap hagasiaan ia ma ra gungunuama na ngan hoing iakan ra tunatuna i haruat ma kaikek ga puka taar ra ula hathat. 21 Iasen no nianga pai hansur ma pai tur lawas. Ing bia ira tinirih i ubal ia ma i kap ngunungut kanong gata kap no nianga, i puka gasien laah. 22 Ma tiga mes na tunatuna na ngan hoing kaikek ga puka taar nalamin ta ira kuikui. Ia nong i hadadei ira nianga, senbia i ngarngarau ta ken ra nilon ma i manga nem no kinkinis na watong. Kaiken ra linga na burung no nianga ma pa na tahuat timaan. 23 Senbia na ngan hoing nong i hadadei kilam no nianga ma kaikek ga puka taar tano bilai na pisa. Io, na tahuat timaan hoing ra pat na dahai ing diet huai aitul a sangahul na patina, len ma tikai na sangahul na patina, ma aring a maar na patina.”
Ira hura ma no bilai na nian
24 Io, Iesu ga hasasei habal diet tiga mes na nianga harharuat. “No matanitu maram ra mawai i haruat ma tiga tunatuna nong i so ira bilai na pat na dahai tano nuna uma. Ma iakanong ra mangana nian i nanaas haruat ma ira hura. 25 Io, ing bia diet bakut diet gata sua, tiga ebar ga hanuat, gaam so ira hunena hura nalamin ta ira bilai na nian, ma gaam haan laah. 26 Ma ira tahut na nian ma ira hura diet ga kubur tikai. Ma pa di ga tale bia da nas kilam no nian ma no hura. Iasen bia diet ga hatahun bia diet na kubur, kaikek di gaam tur lah um wara nasnas kilam ira hura.
27 “Io, ira tultulai tano tena balaura uma, diet ga haan tupas ia, diet gaam tangai tana bia, ‘Numehet tamat, dahat ga so ira bilai na pat na dahai kaia tano num uma. I ngan hoeh bia sakana hura diet kubur balik mah kaia?’
28 “Ga balu diet bia, ‘Tikai nong i wara haliarei iau ga gil kaikek.’
“Ma ira tultulai diet ga tiri ia bia, ‘U nem bia mehet na ragat sei ira hura?’
29 “Ga balu diet bia, ‘Taia, kanong kaba muat gi ragat tikanei ma ira tahut na nian. 30 Waak tar dir bakut tuk bia ira bilai na nian na matukal. Ta iakanong ra pakana bung, iau na tangai ta ira tena kinkilaan bia diet na luena ragat sei ira hura. Diet na bul tikanai ira hura wara seisei tar tano iaah, ma ira tahut na nian diet na kil hulungai taar tano nugu suuh na nian.’
No pat na dahai ma no is
(Mak 4.30-34; Luk 13.18-21)
31 “Ma no matanitu maram ra mawai i haruat ma tiga pat na dahai nong tiga tunatuna i so ia tano nuna uma. 32 A tutuna bia i natina ta ira pat na dahai bakut, senbia namur ing bia na kubur na tamat ta ira mangana dahai na nian dahat la saso. Hua ira maan diet hanuat, diet gil ira nudiet pewas ta ira katangana.”
33 Ma Iesu ga hasasei habal diet tiga nianga harharuat baal, gaam tangai bia, “No matanitu maram ra mawai i haruat ma tiga hahina ga kap lah ira is, gaam bul narako tano tamat na hunghungaan na palawa tuk gaam lalat bakut.”
34 Ta kaiken bakut ra linga Iesu ga hasasei no tamat na mataniabar ma ra nianga harharuat. Ira pakana bung bakut, ing bia ga hasasei diet tiga linga, ga iangianga ta diet ma ra nianga harharuat. 35 Iakan ga hatutuna no nianga no poropet ga tangai hoken,
“Iau na ianga ta diet ma ra nianga harharuat
ma iau na hasasei diet ta ira linga ga mun taar marau laah tano hakhakisi tano ula hanua.”
No nianga palai tano hura
36 Iesu ga haan talur um no tamat na mataniabar, gaam haan laka tano hala. Ma ira nuna bulu na hausur diet ga haan tupas ia, diet gaam tangai tana bia, “U na palas tar no kukuraina no hura narako tano uma taar ta mehet.”
37 Ma Iesu ga balu diet bia, “Nong ga so ira bilai na pat na dahai, ia Nong a Tunatuna Ia. 38 No uma, iakan ra ula hanua. Ira bilai na pat na dahai, diet ira tunatuna ing diet na sola tano matanitu gar Kalou. Ira hura, diet ira tunatuna gar tano Tena Sakena. 39 No nudiet ebar nong ga so kaikek ra hura, ne Satan. No pakana bung na matmatukal, ia no hapataam tano ula hanua. Ma ira tena kinkilaan, diet ira angelo.
40 “No hapataam tano ula hanua na ngan hoing di ragat sei ira hura, di gi sei tar tano iaah. 41 Nong a Tunatuna Ia na tulei ira nuna angelo ma diet na ragat sei ira linga i hatahuat ira sakana magingin, ma ira tena sakena mah. 42 Ma ira angelo diet na sei tar diet tano mamahien tano ula iaah. Ta iakanong ra sibaan, diet na susuah ma diet na hagiritnei ira ngise diet. 43 Ma ta iakanong ra pakana bung ira tena takodas ing diet na kis tano matanitu tano adiet Sus, diet na murarang haruat ma no kasakesa. Ing bia u hadadei kilam kaiken ra nianga, u na taram.
Ira ngatngat na tabarikik
44 “Io, no matanitu maram ra mawai i haruat ma tiga tunatuna ga nas lah tiga bilai na linga di ga suhai tar ia tiga sibana pisa. Ma no matana i manga tamat sakit. Ga suhai tar habal ia, ma ga haan laah ma ra gungunuama. Io, ga suhuranei bakut sei ira nuna linga, ga tapukus ukaia, ma gaam kul lah iakanong ra sibana pisa.
45 “Ma no matanitu maram ra mawai i haruat ma tiga tena kunukul i silsilhei ira bilai na linga i manga ngatngat. 46 Ma bia i silhei lah tiga bilai sakit, i suhuranei bakut sei ira nuna linga, ma i kul lah iakanong ra linga i manga ngatngat.
47 “Ma no matanitu maram ra mawai i haruat mah ma tiga uben di ga sei ia tano tes. Diet gaam sor ira mangmangana kiripa tana. 48 Ma bia ga hung, diet ga sal hahuat tar ia nawana. Diet gaam kis wara gilgilimis lah ira bilai na kiripa uram ta ira raat. Ma ira sakana kiripa diet ga sei. 49 No hapataam tano ula hanua na haruat hua. Ira angelo diet na hanuat ma diet na pilak lah ira tena sakena nalamin ta ira tena takodas. 50 Ma diet na sei ira tena sakena uram narako tano iaah i manga mamahien. Ma kaia, diet na susuah ma diet na hagiritnei ira ngise diet.”
51 Ma Iesu ga tiri bia, “Muat palai ta ken ra linga?”
Ma diet ga balu ia bia, “Masa, mehet palai!”
52 Ma Iesu ga tangai ta diet bia, “Io kaiken, ira kaba tena hausur ta ira warkurai ta Moses ing diet ta kap timaan mah ira hausur tano matanitu maram ra mawai, diet haruat ma tiga watong nong i kurei no nuna huntunaan. Ma iakanong ra watong na palai bia na hausur no nuna huntunaan ma ira tuarena magingin ing diet bilai, ma i ira sigarina mah ing diet bilai.”
No poropet Iesu, pa di ga ruu ia tano nuna taman
(Mak 6.1-6; Luk 4.16-30)
53 Io, bia Iesu ga hapataam ira nuna nianga harharuat, ga haan laah makaia. 54 Ma ga hanuat tano nuna taman at. Io, ga tur lah bia na hausur diet ira mataniabar narako tano nudiet hala na lotu. Ma diet ga manga karup tana, diet gaam tiri bia, “Iakan ra tunatuna i kap kaiken ra mintota ma kaiken ra dadas na pinapalim na kinarup mamaha? Pa dahat nunurei tutun at ta dahina! 55 Ia mon no natina no tena gil hala. Ma no pawasina, ne Maria. Ma ira tasina, ne Jemes, Iosep, Saimon, ma Iudas. 56 Ma ira hininina bakut diet ken ma dahat. Io, i kap lah tutuna at kaiken ra linga mamaha?” 57 Ma diet ga mola sei ia.
Ma Iesu ga tangai ta diet hoken, “I tutuna sakit bia da ruu ira poropet ta ira mes na taman. Senbia pa muat na ruu ia bia ia makai, ma bia muat mon tiga huna.”
58 Ma ga gil mon a bar nong ta ira dadas na pinapalim na kinarup kaia kanong pa diet ga nurnur tana.