14
Herot ga kut dako Ioanes
(Mak 6.14-29; Luk 9.7-9)
Ta iakanong ra pakana bung Herot, no lualua nong ga kurei tar no hanua Galili, ga hadadei ra hasahesa uta Iesu. Ma ga tangai ta ira nuna tultulai bia, “Ioanes no tena bapitaiso iakanong. I ta taman tut sukun no minaat ma i lon balin. Ken no burena gi gilgil ira dadas na pinapalim na kinarup.”
Io, Herot no king ga tangai hua kanong naluai gata tulei ari tunatuna wara palpalim kahai Ioanes. Diet ga kubus kahai ia, diet gaam bul ia tano hala na harpidinau wara gaia ne Herodias no hahina ta Herot. Io, naluai Herodias ga tolai tar baa Pilip, no tasi ne Herot. Ma Herot ga bul Ioanes tano hala na harpidinau kanong Ioanes git tangtangai tana bia, “Pai bilai bia u ta tolai Herodias!” Ma Herot ga nem bia da bu bing Ioanes senbia ga burburtei ira mataniabar kanong diet git kilkilam ia bia poropet.
6-7 Io, ma namur, Herot ga gil tiga nian wara hakilang no bung di ga kaha ia tana. Ma no nati ne Herodias no hinasik ga hamangatai Herot ma ira nuna hasira.* Herodias no hahina ta Herot. Ma i nanaas bia iakano nati Herodias a gurar ia, hua Herot gaam nem ia. Ma ga manga haguama Herot hua Herot gaam gil tiga kukubus, gaam sasalima bia na tabar ia ma ta sa ing i sip. Ma no pawasina ga nem bia da bu bing Ioanes, gaam pir tar no natina hinasik bia na saring no wali Ioanes. Bia da gil hua, na haminis bia Ioanes i ta maat. Io, no gurar ga tangai ta Herot bia, “Iau nem bia u na tar no wali ne Ioanes no tena bapitaiso tagu!” Bia Herot ga hadadei ga tapunuk senbia ga lik hadadas no nuna sasalima ra matmataan ta ira hasira. 10 Ma ga hartulai bia da gil hua. Ma di ga kut dako lah no wali Ioanes makaia tano hala na harpidinau. 11 Ma di ga kap hahuat no walina, di gaam tar ia tano gurar, ma no gurar ga tar ia tano pawasina, ne Herodias. 12 Ma ira bulu na hausur ta Ioanes, diet ga kap lah no palatamai ne Ioanes ma diet gaam bus ia. Namur um diet ga haan, diet gaam hasasei Iesu.
Iesu ga tabar ira liman na arip
(Mak 6.30-44; Luk 9.10-17; Ioanes 6.1-14)
13 Ing Iesu ga hadadei bia Ioanes gata maat, ga haan laah makaia tikai ma ira nuna bulu na hausur. Ma diet ga haan sena laah tiga mon uram tiga sibaan i mumuau. Iasen bia ira mataniabar diet ga hadadei hua, diet ga haan laah makaia ta ira nudiet taman. Ma diet ga mur ngaas laah wara murmur Iesu. 14 Bia Iesu ga haan sot ga nas a haleng na mataniabar sakit, gaam manga marmaris uta diet, ma gaam halangalanga ira ina minaset.
15 Bia gata matmatarahien, ira nuna bulu na hausur diet ga hanuat taar tana ma diet ga tangai bia, “I ta manga matmatarahien tuai um ma dahat kis taar um ta kan ra hanua bia. Tulei sei um ra mataniabar ing diet naga haan taar ta ira taman i huteta, ma diet naga kul adiet ta nian.”
16 Io, Iesu ga balu diet bia, “Diet na haan laah wara biha? Muat at, muat na tabar diet.”
17 Ma diet ga balu ia bia, “A liman na sibana beret ma irua kiripa mon kanik.”
18 Iesu ga tangai ta diet, “Muat kap hahuat ukai tagu.” 19 Ma Iesu ga tangai ta ira haleng mataniabar bia diet na kis napu. Ga kap lah ira liman na sibana beret ma ira airua kirip, ga tadeng uram ra mawai, ma gaam sasaring uta ira nian. Ga bingit ira beret, gaam tar ta ira bulu na hausur, ma diet gaam palau ira mataniabar. 20 Diet bakut diet ga iaan, diet gaam honga. Ma ira bulu na hausur diet ga sang hahung ra sangahul ma irua na kalot ma ira sibana nian ing diet ga ien sibaan. 21 Io, di ga was sen lah mon ira tunaan nalamin ta ira mataniabar bakut ing diet ga iaan. Ma ira tunaan diet ga haruat ma ra liman na arip bakut. Ma pa di ga was um ira hahina ma ira nat na bulu.
Iesu ga haan naliu tano ula taah
(Mak 6.45-52; Ioanes 6.15-21)
22 Ta iakano pakana bung at, Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur bia diet na kawaas tano mon ma diet na luai tana urau tiga palpal tano tamat na taah kis, ma bia ia na tulei sei baa ira mataniabar. 23 Ing gata tulei sei ira mataniabar, ia sena um ga hanhut uram ra uladih bia na sasaring. Bia ga kankado tuai um, ia sena um ga kis taar. 24 Ma no mon gata haan helik um tano wana. Ma ira pakananah ga seisei hurbitianei ia kanong dal ga haan harusa ma no dadaip.
25 Ma kaia dak ra aihat na kareka ra malaan Iesu ga hanuat taar ta diet, ga haan mon naliu tano ula taah. 26 Bia ira nuna bulu na hausur diet ga nas ia ga haan tano ula taah diet ga manga burut, diet gaam tangai bia, “A tanua ia!” Ma diet ga kup na bunurut.
27 Senbia habir a mon ma Iesu ga habalamasa diet ma ga tangai, “Iau mon! Waak muat burburut!”
28 Ma Pita ga balu ia bia, “Nugu Watong, ing bia tutun at bia uga, u na tangai tagu bia iau na haan ukatika taam tano ula taah.”
29 Ma Iesu ga tangai bia, “Kaia! Mai!” Io, Pita ga hansur lah tano mon, gaam haan tano ula taah ma ga haan tultul Iesu. 30 Iasen bia ga nas no dadaip, ga burut, gaam wara morung. Io, ga tatau Iesu bia, “Nugu Watong, halon iau!”
31 Kaikek at Iesu ga sasangaha, gaam palim lah no limana. Ma ga tangai ta Pita bia, “Pai patuan no num nurnur. Waak u lilik irirua.”
32 Ma bia dir ga kawaas laka taar tano mon, io, no dadaip ga pataam hatikai. 33 Ma diet bakut kaia tano mon, diet ga lotu tupas ia, diet gaam tangai bia, “Uga tutun a mon no Nati Kalou!”
34 Bia diet ga balas tar no tamat na taah kis, diet ga hanuat taar tano hanua Genasaret. 35 Ma ira tunatuna makaia, diet ga nas kilam Iesu, diet ga hilau harbasiai taar ta ira taman huteta. Ma diet ga kap hahuat ira ina minaset taar ta Iesu. 36 Ma diet ga ianga marmaris ta Iesu bia ira ina minaset diet na sigirei mon no ngusuna no nuna sigasigam. Ma diet bakut ing diet ga sigirei ia, ira nudiet minaset ga pataam.

*14:6-7 Herodias no hahina ta Herot. Ma i nanaas bia iakano nati Herodias a gurar ia, hua Herot gaam nem ia.

14:8 Bia da gil hua, na haminis bia Ioanes i ta maat.