15
Ira linga ing na hagawai tikai
(Mak 7.1-23)
1-2 Io, aring Parasi ma aring tena hausur ta ira warkurai tane Moses diet ga hanuat maram Ierusalem, diet gaam haan tupas Iesu, ma diet gaam tangai bia, “Pai tahut bia ira num bulu na hausur diet hagawai ira magingin ira hintubu dahat diet ga tar ta dahat. Nas baa! Pa diet la luena hilhilim ma diet naga iaan!”
Ma Iesu ga tangai ta diet bia, “Pai tahut bia muat lakai ira warkurai ta Kalou ma muat murmur at ira magingin ta ira hintubu muat. Iau ta tangai hua ta muat kanong Kalou ga tangai bia, ‘U na ruu naam sus ma no pawasim,’ ma, ‘Siga nong na ianga hagawai nana sus bia no pawasina, muat na bu bing ia.’ Senbia muat la tangtangai bia tiga tunatuna a nuna mon linga i tale bia na harahut no nuna tata ma no pawasina manei, i tale mah bia na tangai hoken: ‘Iau ta tar iakan ta Kalou. Pai tale bia iau na tar ia taam wara harharahut uga.’ Ma ing bia muat lik hua, i nanaas bia muat tingtigal iakanong ra tunatuna bia pa na ruu at um no nuna tata. Bia muat tangai hua, muat kap sei ira dadas ta ira nianga ta Kalou wara gaigaian ira magingin ta ira hintubu muat. A tena bisbis muat! No poropet Aisaia ga tangai ra tutuna uta muat hoken bia ga pakat ken ra nianga ta Kalou. Ma Kalou ga tangai bia,
‘Kaiken ra mataniabar diet ruu iau ma ra ha diet mon,
senbia pa diet tar ira nudiet nilon tagu.
Diet la latlotu bia haan mon tagu,
kanong ira warkurai ta Moses ira tunatuna mon i bul, diet hausur balik tanai hoing bia ta Kalou.’ ”
10 Ma Iesu ga tau hulungai no tamat na mataniabar, gaam tangai ta diet bia, “Muat hadadei baa! Iau nem bia muat na palai! 11 Ira mangana linga tiga tunatuna i ien pai tale bia na hagawai no tunatuna naga sakena. Senbia ira linga ing i hansur maram narako tana, kaikek ing na gil ia naga sakena.”
12 Io, ira nuna bulu na hausur diet ga haan tupas ia, diet gaam tiri ia bia, “U palai taar bia ira Parasi diet bala ngungut ing diet hadadei asa ing u tangai?”
13 Ma Iesu ga balu diet hoken: “Diet haruat ma ira linga i kubur narako tano uma ing no nugu Tata kanam ra mawai pa ga so. Da ragat bakut sei diet. 14 Waak sei um diet! Diet haruat ma ira lualua diet pula. Ma bia tiga pula i sal tiga pula, dir bakut, dir na puka taar tiga tung.”
15 Ma Pita ga tangai tana bia, “U na palas no kukuraina no nianga harharuat ta mehet.”
16 Io, Iesu ga tangai ta diet bia, “Ira mataniabar pa diet palai, ma i ngan hoeh bia muat mah, pa muat palai? 17 Pa muat palai a baa bia ira nian ing muat la ienien, i la haan taar ta ira bala muat ma na hansur baal? 18 Senbia ira linga tikai na tangai, i suur laah tano balana. Ma kaikek ing i la hagawai tiga tunatuna. 19 I tutuna, kanong maram tano nuna lilik ira saksakena i hanuat. Ma kaikek ira saksakena hoken. Na mon sakana lilik ma na harubu bingbing bia mah. Ma na sua tikai ma tiga hahina gar na mesa. Ma diet ira lala diet na gil mah hua. Na kikinau, na tangai ra bisbis, ma na ianga hagawai tikai. 20 Kaiken ra sakana magingin, diet hagawai no tunatuna gi sakena. Ma ing bia tikai pa na hilhilim naluai ma naga iaan, taia ta linga. Pa na hagawai no nuna nilon.”
No nurnur ta tiga hahina
(Mak 7.24-30)
21 Io, Iesu ga haan laah makaia ma ga haan tano hanua ta ira airua pisa na hala, Tair ma Saidon. 22 Ma tiga hahina makaia ta iakano hanua, tano huna ma Kenan, ma pai Iudeia ia, ga hanuat taar ta Iesu. Io, ga hanuat, gaam tatau hoken: “Watong, no tubu Dewit, u na marsei iau! A sakana tanua i ta sasahai tano nugu hinasik ma i manga haliarei ia.”
23 Ma Iesu pa ga balu ia ma tiga nianga. Io, ira nuna bulu na hausur diet ga hanuat ukaia hoing ia, diet gaam tangai bia, “U na tulei sei no hahina kanong i kupkup mur hani dahat.”
24 Ma Iesu ga tangai ta diet bia, “No nugu Tata ga tulei sena mon iau ta muat ira Iudeia, ing muat ngen hoing ra sipsip diet ga rara. Pa ga tulei iau ta diet ira mes na tunatuna ing pai Iudeia diet.”
25 Ma no hahina ga hanuat, gaam singabukun manaluai tana, ma gaam tangai bia, “Watong, iau nem bia u na harahut iau!”
26 Io, Iesu ga tangai tana bia, “Pai tahut bia da sei tabar ira paap ma ira nian adiet ira bulu.”
27 Ma no hahina ga tangai bia, “Tutun sakit, Watong! Senbia ira paap a mah, diet la ienien ira petpetina ing i la pukpuka suur maram tano suuh na nian ta ira nudiet tamat.”
28 Io, Iesu ga balu ia bia, “Uga tiga hahina nong no num nurnur i manga dadas. U na hatur kahai hoing u ta saring.” Io, ta iakanong ra pakana bung a mon no nuna hinasik ga langalanga um.
Iesu ga halangalanga a halengin
29 Iesu ga haan laah makaia, gaam hanan haan tano gagena no tamat na taah kis Galili. Io, ga hanhut uram ra uladih, gaam a kis kaia. 30 Ma no tamat na mataniabar sakit diet ga hanuat uram tana, diet gaam kap hahuat ira pengpeng, ira pula, ma ari mah ing ga maat ira tamtabe diet. Diet ga lam hahuat mah ira ngula ma a haleng na mes na ina minaset. Diet ga bul ira ina minaset kaia ra matmataan ta Iesu ma Iesu ga halangalanga diet. 31 Ma ira mataniabar diet ga karup ing diet ga nas ira ngula diet ga ianga, ira pengpeng diet ga haan, ira pula diet ga nanaas, ma diet ing diet la kaikaiau diet ga langalanga mah. Ma ira mataniabar diet ga pirlat no God gar na Israel.
Iesu ga tabar ira ihat na arip
(Mak 8.1-10)
32 Io, Iesu ga tau lah ira nuna bulu na hausur, gaam tangai ta diet bia, “Iau manga marmaris uta ken ra mataniabar. Diet ta kis tikai ma iau aitul a bung ma taia um adiet ta nian. Pa iau nem bia iau na tulei sei diet ma diet taburungan taar. Kaba diet gi maat kalokalo wara diet tari tano ngaas.”
33 Ma ira nuna bulu na hausur diet ga tangai balik tana bia, “Pa dahat tale bia dahat na silhei lah ta nian na haruat ma iakan ra tamat na mataniabar sakit. A hanua bia iakan.”
34 Ma Iesu ga tiri diet bia, “Aisa sibana beret kek ta muat?”
Diet ga balu ia bia, “A len ma irua na sibana beret ma a bar nat na kiripa.”
35 Io, Iesu ga tangai ta ira mataniabar bia diet na kis napu. 36 Ing gata kap lah ira len ma irua na sibana beret ma ira kiripa mah, ma gata tanga tahut taar ta Kalou tanai, ga bingit. Io, ga tar ta ira nuna bulu na hausur ma diet ga palau ira mataniabar. 37 Ira mataniabar bakut diet ga iaan, diet gaam honga. Namur ira bulu na hausur diet ga hahung a len ma irua na kalot ma ira sibana diet. 38 Di ga was sena lah mon ira tunana nalamin ta ira mataniabar bakut ing diet ga iaan. Ma ira tunana diet ga haruat ma ra ihat na arip. Pa di ga was um ira hahina ma ira nat na bulu. 39 Io, Iesu ga tulei sei no tamat na mataniabar, gaam kawaas tano mon, ma gaam balas no tamat na taah kis gaam haan taar tano hanua Magadan.