16
Di ga sasaring ta tiga hakilang
(Mak 8.11-13; Luk 12.54-56)
Io, ari Parasi ma ra Sadiusi diet ga hanuat taar ta Iesu bia diet na hakuni ia ta ira nuna gingilaan. Io, diet gaam saring ia bia na gil tiga hakilang wara hamhaminis bia Kalou ga tulei ia bia taia.
Ma Iesu ga tangai balik ta diet hoken: “Bia i ta matmatarahien, ma a bilai na melsur, muat tangai hoken bia, ‘Na bilai na bung marakan.’ Ma bia muat la nas bia i boh no hanua ra malaan, muat la tangtangai bia, ‘Na bata.’ Muat tale bia muat na nas kilam ira kikios tano hanua. Senbia pa muat tale bia muat na nas kilam ira hakilang i hanuat ta kaiken ra pakana bung. Ma ta kaiken ra bung, ira mataniabar diet nem bia ena gil tiga hakilang kanong diet la turtur talur Kalou ma diet manga sakena. Senbia pa diet na nas ta hakilang. Diet na nas sena mon no hakilang ta Iona no poropet.” Io, Iesu um ga haan talur diet.
Ira hausur gar na Parasi ma ira Sadiusi
(Mak 8.14-21)
Io, bia diet ga balas no tamat na taah kis, ira bulu na hausur diet ga luban bia diet na kap ta beret. Ma Iesu ga hatumarang diet ma tiga nianga harharuat utano is nong i la halalaat hagasiaan ira beret. Io, ga tangai bia, “Muat na balaurei muat ta ira is nudiet ira Parasi ma ira Sadiusi.”
Ma ira nuna bulu na hausur diet ga iangianga balin at ta diet ma diet gaam tangai, “I tangai hokek kanong pa dahat kap ta beret.”
Io, Iesu ga nunurei kilam ira linga diet ga tangtangai, kaikek, gaam tangai ta diet bia, “Pai patpatuan ira numuat nurnur. Iau tapunuk bia muat tangai harbasianei ta muat bia taia ta beret. Pa muat palai a baa? Hoeh bia muat ta luban ira liman na sibana beret ing ga haruat ma liman na arip na mataniabar? Aisa ira kalot na sibana nian muat ga hahung? 10 Ma muat ta luban mah ira liman ma irua na sibana beret ing ga haruat ma ihat na arip na mataniabar? Aisa ira kalot na sibana nian muat ga hahung? 11 Hoeh tutun at bia pa muat palai bia pa iau iangianga ta ira beret tutuna? Senbia iau hatumarang muat uta ira is ta ra Parasi ma ira Sadiusi, bia muat na balaurei muat tanai.” 12 Kaikek at diet ga palai bia pai ianga ta diet tano is tutuna nong di gil beret ma ia. Senbia ga hasasei diet bia diet na balaurei diet ta ira hausur ta ira Parasi ma ira Sadiusi.
Pita ga tangai hapuasnei bia Iesu, ia no Mesaia
(Mak 8.27-30; Luk 9.18-21)
13 Iesu ga hanuat taar tano hanua tano pisa na hala Kaisaria Pilipai. Ma ga tiri ira nuna bulu na hausur bia, “Ira mataniabar diet la tangtangai bia Nong a Tunatuna Ia, siga ia?”
14 Diet ga balu ia bia, “Ari diet tangai bia Ioanes no tena bapitaiso, ari diet tangai bia tikai ta ira poropet—Elaija, bia Jeremaia, bia ta tikai ta ira mes na poropet.”
15 Ma Iesu ga tiri diet, “Ma muat, muat tangai bia iau siga?”
16 Pita ga balu ia ma ga tangai bia, “Uga no Mesaia* No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’., no Natina no lilona Kalou.”
17 Ma Iesu ga tangai tana bia, “U daan, Saimon no nati Iona, kanong taia tiga tunatuna i haminis kakek taam, senbia no nugu Tata aram at ra mawai. 18 Ma iau tangai taam, Pita, (ma no kukuraina bia haat,) bia iau na hatur no nugu lotu naliu ta iakan ra haat. Ma no dadas tano minaat pa na pari ia. 19 Iau na tar ira dadas tano matanitu maram ra mawai taam. Asa ing u tigal kai napu, Kalou mah aram ra mawai na hadadas tar taam. Ma asa ing u haut tanai kai napu, Kalou mah na hadadas tar ia taam.” 20 Io, Iesu ga hatumarang ira nuna bulu na hausur bia waak diet hasasei tikai bia ia mon no Mesaia.
Iesu ga hasahesa bia na maat
(Mak 8.31—9.1; Luk 9.22-27)
21 Ta iakanong ra pakana bung Iesu ga tur lah bia na hamadaraas ira nuna bulu na hausur hoken: “Iau na hanhut at uram Ierusalem. Ma ira tamat, ira tamat na pris, ma ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses, diet na hangungut iau ma ra haleng na tirtirih. Ma diet na bu bing iau, senbia tano aitul a bung namur, iau na taman tut balin.”
22 Io, ne Pita ga lam hasisingen lah ia, gaam bor ia, gaam tangai bia, “Taia tutun at nugu Watong! Pa da gil hokek taam!”
23 Iesu ga talingan, gaam tangai ta Pita bia, “Haan laah um, Satan. Waak u turtur bat iau. Pau lik ira nemnem ta Kalou. U liklik ira nemnem gar na tunatuna mon.”
24 Io, Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur bia, “Ing bia u wara murmur iau, na maat ira num nemnem ta iakan ra ula hanua. U na pusak no num kabai ma u na mur iau. 25 Iau tangai hua kanong siga tikai i manga lilik utano nuna nilon, pa na hatur kahai no nuna nilon tutuna. Senbia siga nong i waak sei no nuna nilon panei iau, na hatur kahai no nuna nilon tutuna. 26 Ma na hatahutnei tikai hoeh, bia na tinanei iakan ra ula hanua bakut, senbia na waak sei no nuna tutun na nilon? Ma tikai na kul pukus no nuna tutun na nilon ma ra sa? Taia iat! 27 Io, i tutun bia Nong a Tunatuna Ia na hanuat ma no minamar tano ana Sus, diet tikai ma ira nuna angelo. Ma na balu pukus tar ta ira tunatuna tikatikai, haruat ma ira nudiet tintalen. 28 Muat hadoda baa! Aring ta muat kaiken muat tur taar pa na maat tuk taar bia muat na nas Nong a Tunatuna Ia, na hanhanuat ma no nuna matanitu.”

*16:16 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.