17
Iesu ga kikios
(Mak 9.2-13; Luk 9.28-36)
Namur ra liman ma tikai na bung gata sakit, Iesu ga lam lah Pita ma Jemes dir taas ma Ioanes, uram tiga tamat na uladih ing pataia tari kaia. Ma Iesu ga kikios ra matmataan ta dal. No matmataan tana ga pilpilakas hoing no kasakesa, ma ira nuna maal bilang ga manga murarang. Ma Moses ma ne Elaija dir ga puasa taar ta diet, dal gaam worwor ma ne Iesu.
Ma Pita ga tangai ta Iesu bia, “Nugu Watong, i bilai ing dahat kis kai. Ing bia u nem, iau na gil ta itul a palpalih, tikai a num, tikai tane Moses, ma tikai mah tane Elaija.”
Ma bia ga iangianga baa, io, tiga baakut ga manga murarang ga pulus diet, ma ra ingana tikai ga ianga huat narako tano baakut, gaam tangai bia, “No Natigu iakan nong iau manga sip ia, ma iau manga guama sakit tana. Mutal na hadadei ia!” Ma bia no kaba bulu na hausur dal ga hadadei hua, dal ga puka burung ira matmataan ta dal uras napu tano pisa ma ra bunurut. Senbia Iesu ga hanuat, gaam sigirei dal, ma gaam tangai bia, “Mutal tut. Waak mutal burburut.” Ma bia dal ga tadeng, pa dal ga nas tari—Iesu sena um.
Io, bia dal ga hanansur maram ra uladih, Iesu ga tangai hadadas ta dal bia, “Waak mutal hasasei ta tikai ta iakan ra linga mutal ta nas tar ia. Mutal na hasahesa um namur bia Nong a Tunatuna Ia na tut talur ra minaat.”
10 Ma bia no kaba bulu na hausur dal ga hadadei bia ga tangai hua, dal ga tiri ia bia, “Wara biha ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses diet la tangtangai bia no poropet Elaija na tula hanuat?”
11 Iesu ga balu dal ma ga tangai bia, “A tutuna, diet ira tena hausur diet la tangtangai bia Elaija na hanuat ma na gil hatakodasnei habal ira linga bakut. 12 Sen iau hasasei mutal, tikai hoing Elaija gata hanuat taar! Ma pa di ga nunurei kilam ia, senbia di ga gil haruatanei ira nudiet sakana sinisip tana. Ma diet na tar ra ngunngutaan mah hua ta Nong a Tunatuna Ia.” 13 Io, no kaba bulu na hausur dal ga palai um bia ga hashasasei dal uta ne Ioanes no tena bapitaiso.
Iesu ga hasur sei tiga sakana tanua tano nat na bulu
(Mak 9.14-29; Luk 9.37-43)
14-15 Ing dal ga hanuat taar tano tamat na mataniabar, tiga tunatuna ga hanuat taar tana. Ga singabukun manaluai tana, gaam tangai bia, “Watong, iau nem bia u na marsei no nugu bulu. I la ngokngok ma i la manga ubal hagawai ia, kaikek gi la pukpuka taar tano iaah ma tano taah. 16 Iau kap tar ia ta ira num bulu na hausur senbia pa diet tale bia diet na halangalanga ia.”
17 Ma Iesu ga tangai tana bia, “Maris! Muat ira sakana mataniabar katin, pa muat nurnur wara biha? Pa iau na kis lawas tikai ma muat kai napu wara harharahut muat waing muat naga nurnur. Io, muat lam no bulu ukai tagu!” 18 Iesu ga bor no sakana tanua, io, no sakana tanua ga suur talur ia. Ma kaikek at no bulu ga langalanga.
19 Ma namur, ira nuna bulu na hausur diet ga haan tupas Iesu, diet gaam tiri kinawanei ia hoken: “Wara biha bia pa mehet tale wara tultulei hasur sei no sakana tanua?”
20 Io, Iesu ga balu diet, gaam tangai bia, “Pa muat tale kanong i manga natina ira numuat nurnur. Muat hadadei baa! Bia ira numuat nurnur i natina haruat ma tiga pat na dahai i manga gona, io, i tale bia muat na tangai ta iakan ra uladih bia, ‘Kakari makai uras!’ ma na kakari. Taia tiga linga ing pa muat haruat bia muat na gil. 21 [A sinsaring sena mon ma ra hinahal i tale bia na hasur sei ira mangana sakana tanua hokek.]”
Iesu ga hapuasnei habal no nuna minaat
(Mak 9.30-32; Luk 9.43-45)
22 Ma bia diet ga hanuat hulungai na Galili, Iesu ga tangai ta diet bia, “Da tar sei Nong a Tunatuna Ia ta ira lima diet ira tunatuna. 23 Ma diet na bu bing ia. Ma ta aitul a bung na pataam na tut hut balin.” Ma ira bulu na hausur diet ga manga tapunuk.
Bia Kalou no num tena warkurai, u na langalanga tutuna
24 Ma Iesu ma ira nuna bulu na hausur diet ga hanuat taar Kapeneam. Ma ari tunatuna diet ga hanahaan wara kap hartabar tano tamat na hala na lotu. Ma diet ga hanuat taar mah tane Pita. Ma diet ga tangai tana bia, “A tutuna bia no numuat tena hausur mah i la kulkul takis tano tamat na hala na lotu?” 25 Ma Pita ga balu diet bia, “Masa!”
Ma bia Pita ga haan laka tano ngasiana, Iesu ga tula tangai tana bia, “U lik hoeh, Saimon? Ira tamat na lualua na gil warkurai ta iakan ra ula hanua diet la kapkap ira takis ta ira nudiet huntunaan bia ta ira mesa?”
26 Pita ga balu ia ma ga tangai bia, “Makatika ta ira mesa.”
Ma Iesu ga tangai tana hoken, “Hua, iakanong ra huntunaan at i la langalanga wara kul takis. 27 Senbia i tahut bia pa datar na hangungut ira bala diet. Io, u na hansur uras tano taah kis ma u na sei hasur no num ngisena il. Ma no luena kiripa nong u na il ia, u na papos no hana, ma u na nas lah tiga kinewa nong i haruat wara kulkul ira nudatar takis. U na kap lah ia ma u na tar ia ta diet tano nudatar takis.”