18
Siga i tamat sakit?
(Mak 9.33-37; Luk 9.46-48)
Ma ta iakanong ra pakana bung ira bulu na hausur diet ga haan tupas Iesu, diet gaam tiri ia bia, “Siga i tamat sakit tano matanitu maram ra mawai?”
Io, Iesu ga tatau tiga nat na bulu, gaam hatur ia nalamin ta diet. Ma ga tangai ta diet bia, “Muat hadadei baa! Ing bia pa muat na kikios hoing ra nat na bulu, pai tale tutun at bia muat na sola tano matanitu maram ra mawai. Io hua, ing bia siga i hansiksik habal ia hoing iakan ra nat na bulu, a tamat sakit ia tano matanitu maram ra mawai. Ing bia siga ta tikai i balak lah tiga nat na bulu hoing iakan, kanong i nunurei bia iau nem hua, io, i balak lah mah iau.
U na waak sei ira linga ing na harango uga
(Mak 9.42-48; Luk 17.1-2)
“Nas diet ken ra nat na bulu. Diet nurnur tagu. Ma bia tikai na halawen tikai ta diet bia na gil tiga sakena, io, gaar tahut tana bia da tigal bat ia. Na tahut bia da luena kubus tiga tamat na haat sakit tano kangkangona ma da hakango ia aram nalamana sakit, kaba gi harango tikai ma na kap ra tamat na ngunungut namur. Maris, a dadas na warkurai na kap ira mataniabar ta iakan ra ula hanua ta ira linga na harwalaam ing na harango ira mataniabar! I tutuna bia ira linga na harwalaam hokek na hanuat at, senbia maris tano tunatuna nong na gil kaikek ra harwalaam. Kap sei ira sakana lilik ing na harango no num nilon. Bia tiga limaam, bia kakim i harango uga, u na kato sei ia. I tahut bia u na sola tano nilon tutun ma ra kum uga. Senbia pai manga tahut bia da sei uga ma ira airua limaam bia kakim bakut taar tano iaah nong pai la matmat. Bia tiga mataam i lam harango uga, u na luar sei ia. Na tahut bia u na sola tano nilon hatikai ma tiga mataam mon. Senbia pai manga tahut bia da sei uga ma ra irua mataam bakut taar tano iaah aram Hel.
No adahat Sus pai nem bia dahat na rara talur ia
(Luk 15.3-7)
10 “Nas baa! Waak muat nas hasur tikai ta diet ken ra nat na bulu kanong i tutuna sakit ira nudiet kaba angelo aram ra mawai diet la turtur hait tano matmataan tano nugu Tata aram ra mawai. 11 [Io, Nong a Tunatuna Ia ga hanuat bia na halon diet ing diet rara.]
12 “Muat hadadei baa! Ing bia tiga tunatuna i mon tiga maar na sipsip, ma tikai ta diet na rara, na waak tar ira liman ma ihat na sangahul ma liman ma ihat aram ra uladih, ma na haan ma na silhei no sipsip nong ga rara. 13 Muat hadadei timaan! Ing na nas lah ia, na manga guama sakit ta iakanong ga rara laah ta diet ira len ma ihat na sangahul ma len ma ihat ing pa diet ga rara. 14 Hua a mon, namuat Sus kanam ra mawai pai sip bia tikai ta diet kaiken ra nat na bulu diet na rara.
Lam pukus nong i puka tano sakena
15 “Bia no tasim i gil magingin sakena taam, u na haan tupas ia ma u na tangai haminis no nuna magingin sakena i gil tar ia taam. Ma mamur sena mon, mamur na wor. Ma ing bia i hadadei uga, u ta lam pukus no tasim.* No kukuraina bia no tasim narako ta Karisito. 16 Ma ing bia pa na hadadei uga, u na lam lah baal tikai bia ta irua mes na tunatuna wara nasnas ia. Kanong bia, no nianga ta Kalou i tangai, bia ta irua bia ta aitul a tunatuna dal na hasahesa palai tiga linga, ira nudal nianga i tutuna. 17 Ma bia pa na hadadei mah mutal, u na hasahesa ta iakan ra linga tano lotu bakut. Ma bia pa na hadadei mah muat tano lotu, io, pa muat na harbalaan tikai ma ia hoing pa muat harbalaan tikai ma ira tena kikinau ma ira tena sakena ing pa diet nurnur ta Kalou.
18 “Muat hadadei baa! Asa ing muat tigal kai napu, Kalou mah aram ra mawai na hadadas tar ia ta muat. Ma asa ing muat haut tanai kai napu, Kalou mah na hadadas tar ia ta muat.
19 “Iau tangai habal ta muat, ing bia airua ta muat kai napu dir tiga lilik tikai panei tiga mangana linga ma dir saring ia, no agu Sus kanam ra mawai na tar ta dir, 20 Io hua, ing bia airua bia aitul dal kis tikai tano hinsagu, iau mah kana nalamin ta dal.”
No tultulai nong pa ga luban no ngasa
21 Io, Pita ga haan tupas Iesu, gaam tiri ia bia, “Nugu Watong, aisa pakaan tutun at ing iau na lik luban sei ira sakena ing no tasigu i gil tagu? A len ma irua na pakaan i haruat?”
22 Ma Iesu ga balu ia bia, “Iau tangai taam bia, pa na len ma irua na pakaan, senbia na len ma irua na sangahul na pakaan ma pataia ta hapataam.
23 “Io hua, no matanitu maram ra mawai i haruat ma tiga king nong ga nem bia na hatakodasnei ira ngasa taar ta ira nuna tultulai. 24 Ma bia ga hatahun wara hatakodasnei ira ngasa, di ga lam hahuat tiga tunatuna. Ma iakanong ra tunatuna ga kap lah a tamat na kinewa sakit ing pa ga tale um bia na balu pukus. 25 Ma bia pa ga tale bia na balu pukus ira nuna ngasa, no watong ga tangai bia da suhuranei ia ta ira mes na watong, ia, ma no nuna hahina, ma ira natina mah hoing ira maris na tultulai. Ma ga hartulai mah bia da suhuranei ira nuna linga bakut. Ma ira mata dal tamaan ma ira matana ira nuna linga da balu pukus um no nuna ngasa manei.
26 “Ma iakanong ra tultulai ga singabukun manaluai tana, gaam ianga marmaris tana bia, ‘Iau nem bia u na matien mon baa tagu. Iau na balu pukus ira kinewa bakut.’ 27 Io, no nuna watong ga marsei ia, gaam lik luban sei no nuna ngasa, ma gaam waak sei ia.
28 “Senbia ing iakanong ra tultulai ga haan laah, gaam nas tupas lah nuna tiga harhis nong ga kap lah a bar kinewa tana. Io, ga palim kahai ia, gaam puspus bing ia. Ma ga tangai tana bia, ‘Balu pukus ing u gata kap lah tagu!’
29 “Ma no nuna harhis ga satudu manaluai tana, ma ga ianga marmaris tana bia, ‘Iau nem bia u na matien tar mon baa tagu. Iau na balu pukus ira kinewa bakut.’
30 “Senbia pa ga nem hua. Ga haan balik ma ia, gaam halaka ia tano hala na harpidinau tuk taar bia na balu pukus bakut ira nuna ngasa. 31 Ma bia ira mes na tultulai diet ga nas hua, diet ga manga bala ngungut taar tana. Io, diet ga hasasei no nudiet watong ta iakanong ra linga.
32 “Hua, no watong ga tatau lah ia, gaam tangai tana hoken, ‘Uga tiga sakana tultulai! Iau ta lik luban sei ira num ngasa bakut kanong u ga ianga marmaris taar tagu. 33 Pai tale mah bia u na marsei no num harhis hoing iau ga marsei uga?’ 34 Ma no watong ga ngalngaluan sakit taar tana, gaam tar sei ia ta diet ing diet la hangungut kaia ra hala na harpidinau, tuk bia naga balu bakut ira nuna ngasa.
35 “Hokek mah a mon, no nugu Tata aram ra mawai na gil ta muat tikatikai, ing bia pa muat na lik luban sei ira sakena ing ira tasi muat diet gil ta muat.”

*18:15 No kukuraina bia no tasim narako ta Karisito.