19
No magingin na hagaha tinolen
(Mak 10.1-12)
Ma bia Iesu ga hapataam nianga ta kaiken ra linga, ga haan laah makaia Galili, gaam haan taar tano hanua Iudeia ma ga bolas urau tiga palpal tano taah Ioridaan. Ma ira tamat na mataniabar sakit diet ga mur ia, gaam halangalanga ira nudiet minaset kaia.
Ari Parasi diet ga hanuat taar ta Iesu wara walwalar ia bia pa naga balu timaan no nudiet tinir. Ma diet ga tiri ia hoken: “I takodas ta ira nudahat warkurai bia tiga tunatuna na waak sei no nuna hahina, ma taia mon ta burena?”
Ma Iesu ga balu diet, gaam tangai bia, “Muat gata was tar utano hatahun tano ula hanua. Ma ta iakanong ra pakana bung Nong ga Hakisi ira tunatuna, ga gil hoken. Ga gil dir bia tikai na tunana ma tikai na hahina. Ma ga tangai mah hoken: ‘Ta iakan no burena no tunana naga haan talur no ana sus ma no pawasina, ma dir na kis tikai ma no nuna hahina. Ma dir na tikai mon.’ Io, pa dir na airua balin um. Dir na tikai. Waak tiga tunatuna mon na palas harbasianei iakan ra linga, kanong Kalou gata kubus pakur tar dir.”
Diet ga tiri habal ia bia, “Ing bia hua, wara biha bia Moses ga tangai, ing bia tikai na sei no nuna hahina, na pakat tar ta nianga palai tano nudir palas tinolen ma na tar ia tano nuna hahina?”
Iesu ga balu diet, gaam tangai hoken: “Moses ga waak muat bia muat na sa hahina kanong a dadasina ira bala muat. Senbia pa ga ngan hua marau ra hatahun tano hakhakisi. Iau tangai ta muat, bia tikai i sei no nuna hahina nong pai sua tikai ma tiga mesa, ma i tolai tiga mes na hahina, i ta gil sakena kanong i ta sua tikai ma tiga mesa, pai nuna ia.”
10 Ma ira nuna bulu na hausur diet ga tangai tana bia, “Maris! Ing bia ira nudiet kinkinis na tinolen i ngan hua, io, i tahut bia pa da tolai.”
11 Iesu ga tangai ta diet bia, “Taia bia ira tunatuna bakut diet tale bia diet na mur iakan ra hausur. Diet sena mon ing Kalou i tar ia ta diet. 12 Aring burena bia ari tunatuna pa diet la taltolai. Aring pa diet tolai kanong di ga kahai at diet hua. Aring, kanong bia di ga kut diet, pa diet naga hatahuat bulu. Ma aring pa diet tolai kanong diet manga lik no matanitu maram ra mawai. Siga tikai i tale bia na hatur kahai ken ra hausur, i tahut bia na gil hua.”
Ira nat na bulu
(Mak 10.13-16; Luk 18.15-17)
13 Io, aring nat na bulu di ga lam tar diet taar ta Iesu bia na bul ira irua limana naliu ta diet ma na sasaring ta diet. Senbia ira nuna bulu na hausur diet ga bor diet ing diet ga lam hahuat ira nat na bulu.
14 Ma Iesu ga tangai bia, “Muat waak sasei ira bulu taar tagu. Pa muat na tur bat diet kanong no matanitu maram ra mawai, a nudiet ia ira mangana nat na bulu hoken.” 15 Ma bia ga bul ira airua limana ta diet, ga haan laah makaia.
Tiga watong
(Mak 10.17-31; Luk 18.18-30)
16 Io, tiga tunatuna ga haan tupas Iesu ma ga tangai bia, “Tena hausur, a bilai na pinapalim sa ing iau na gil bia iau naga kap no nilon hatikai?”
17 Ma Iesu ga tangai tana bia, “Wara biha bia u tiri iau utano linga nong i bilai? Tikai sena mon nong i bilai—ne Kalou. Ing bia u nem bia u na sola tano tutuna nilon, u na mur ira kaba warkurai ta Kalou.”
18 No tunatuna ga tiri bia, “Gahim?”
Ma Iesu ga balu ia hoken: “ ‘Waak u harubu bingbing bia. Waak u sua tikai ma tikai pai a num ia. Waak u kikinau. Waak u gil bisbis na nianga wara taktakun tikai. 19 U na ruu naam sus ma no pawasim. Ma u na marsei tikai hoing u marsei habal at uga.’ ”
20 Ma no marawana ga tangai bia, “Iau la murmur bakut kaikek. Asa baal um ing iau supi?”
21 Iesu ga balu ia, ma ga tangai tana hoken, “Ing bia u nem bia u na takodas harsakit, io, u na haan, ma u na suhuranei bakut ira num tabarikik, ma u na tar ira kinewa ta ira maris waing u naga hatur kahai ira tamat na hartabar aram naliu. Namur, u na mai ma u na mur iau.”
22 Bia no marawana ga hadadei tar hua, ga haan laah ma ra tamat na tapunuk, kanong bia a tamat na watong ia.
23 Ma Iesu ga tangai um ta ira nuna bulu na hausur bia, “Muat hadadei baa! I manga dadas bia tiga watong na sola tano matanitu maram ra mawai. 24 Iau wara hadadas tar habal muat. Ing bia tiga watong i sip bia na sola tana, na manga dadas tana. I malus bia tiga kamel na laka tano matana nil na sisingit bia tiga watong na sola tano matanitu ta Kalou.”
25 Ma bia ira nuna bulu na hausur diet ga hadadei tar hua, diet ga manga karup, diet gaam tangai tana hoken, “Bia hua, i nanaas bia taia tikai pai tale wara kapkap no nilon tutuna. Naka?”
26 Ma Iesu ga nas diet ma gaam tangai, “Ira tunatuna mon, pa diet haruat. Senbia Kalou i tale kanong ira linga bakut Kalou i tale wara gilgil.”
27 Io, Pita ga tangai tana bia, “Nas, ira numehet linga bakut, mehet ta haan talur tar wara murmur uga. Asa um kana ing mehet na kap?”
28 Ma Iesu ga tangai ta diet bia, “Muat hadadei baa! No sigara kinkinis na hanuat, ma Nong a Tunatuna Ia na kis tano nuna tamat na kinkinis na minamar. Ma muat mah, muat na kis ta ira sangahul ma irua na kinkinis na warkurai ma muat na kurei ira sangahul ma irua na huntunaan ma Israel. 29 Ma siga tikai na haan talur no nuna taman, ira tasina, ira hininina, no nuna tata, no pawasina, ira natina, bia ira nuna uma wara utagu, io, na hatur kahai a marmar na hartabar balin ta ing naluai. Ma na kap mah no nilon nong pa na pataam. 30 Ma haleng ing diet watong katin, diet na maris namur. Ma ing diet maris katin, diet na watong namur.