26
No harpingit wara bubu bing Iesu
(Mak 14.1-2; Luk 22.1-2; Ioanes 11.45-53)
Ma bia Iesu gata tangai bakut kaikek ira nianga, ga tangai ta ira nuna bulu na hausur hoken. “Muat nunurei tar bia no Nian na Hinahaan Sakit airua bung taar um utana. Ma daga tar sei Nong a Tunatuna Ia bia diet na tut tar ia tano ula kabai.” Io, ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunaan, diet ga hanuat hulungai narako tano tamat na hala ta Kepas, no tamat ta ira pris. Ma diet ga wor tikai bia diet na silhei tiga bilai na ngaas susuhai wara palpalim kahai Iesu bia diet naga bu bing ia. Ma diet ga tangai bia, “Pa dahat na gil hua kaia tano nian, ira tunatuna kaba diet tut na purpuruan ma dahat.”
Tiga hahina ga hurangai bus Iesu ma ra waiwai
(Mak 14.3-9; Ioanes 12.1-8)
Iesu ga kis taar Betani, narako tano hala tane Saimon, nong baa ga sam lepra. Ma bia Iesu ga ianiaan tano suuh na nian, tiga hahina ga hanuat taar tana, gaam kap hahuat tiga mangana bilai na gapgopai. Ma di ga gil ia ma ra haat di kilam ma alabasta. Ma narako tana, aring waiwai wara salsalaap ma a tamat na kinewa tana. Ma ga hurarai no waiwai tano wali Iesu.
Ma bia ira nuna bulu na hausur diet ga nas hua, diet ga rungurung, diet gaam tangai bia, “Wara biha tutun at bia i hapataam bia iakan ra waiwai? Di gaar suhuranei no waiwai daga kap ta tamat na kinewa wara harharahut ira maris.”
10 Senbia Iesu ga palai ta iakan, gaam tangai ta diet bia, “Waak muat kas na gil iakan ra hahina kanong i ta gil tiga bilai na linga sakit taar tagu. 11 Ira maris diet na kis tikai ma muat hatikai, senbia iau, pa iau na kis hatikai taar ma muat. 12 Bia i ta hurarai tar ia tano tamaigu, i gil hua wara tangtagurei iau tano bung bia da bus iau tana. 13 Muat na hadadei baa! Da hasahesa ta iakan ra tahut na hinhinawas ta ira taman bakut tano ula hanua. Bia da gil hua, io, no linga no hahina i ta gil tar ia da hinawas mah utana wara halilik tar ira tunatuna utana.”
Iudas ga haut wara tartar sei Iesu
(Mak 14.10-11; Luk 22.3-6)
14 Io, tikai ta diet ta ira sangahul ma irua na bulu na hausur, no hinsana ne Iudas Isikariot, ga haan taar ta ira tamat na pris. 15 Gaam tiri bia, “Ing bia iau na tar sei Iesu ta muat, asa tutun at ing muat na tar tagu?” Io, diet ga was tar aitul a sangahul na siliwa tana. 16 Tur lah ta iakano pakana bung ga silsilhei tiga bilai na ngaas wara tartar sei Iesu ta diet.
Iesu ga ien no Nian tikai ma ira nuna bulu na hausur
(Mak 14.12-21; Luk 22.7-14, 21-23; Ioanes 13.21-30)
17 Io, tano luena bung tano Nian na Beret Pai Lalat, ira bulu na hausur diet ga haan tupas Iesu, diet gaam tiri ia, “U nem bia mehet na tagurei no Nian na Hinahaan Sakit aha?” 18 Ga balu diet bia, “Mamur kaikek, mamur na haan laka tano pisa na hala, mamur na nas no tunatuna mamur palai taar tana. Mamur na tangai tana bia, ‘No tena hausur i tangai bia no nuna pakana bung i ta hanuat. Ia ma mehet ira nuna bulu na hausur, mehet na ien no Nian na Hinahaan Sakit kaia ra num hala.’ ” 19 Ma ira airua bulu na hausur dir ga gil hoing Iesu ga tangai ta dir, dir gaam tagurei no Nian na Hinahaan Sakit.
20 Ma bia gata manga matmatarahien Iesu ma ira nuna sangahul ma irua na bulu na hausur, diet ga kis tikai taar tano suuh na nian. 21 Ma bia diet ga ianiaan, Iesu ga tangai ta diet bia, “Muat hadadei baa! Tikai ta muat na tur talur iau ma na tar sei iau.”
22 Ing diet ga hadadei iakan ra nianga, diet ga manga tapunuk, io, tikatikai at ta diet ga tangai tane Iesu bia, “Nugu Watong, iau lik tutuna bia pai iau, naka?”
23 Ma Iesu ga balu diet bia, “Nong i ta hasuguh no ana beret tikai ma iau narako tano dis, ia a mon nong na tur talur iau ma na tar sei iau. 24 Nong a Tunatuna Ia na haan taar tano nuna minaat hoing at ira poropet diet gata pakat tar utana. Senbia maris ta iakano tunatuna nong na tur talur Nong a Tunatuna Ia ma na tar sei ia! Gaar tahut tana bia pa di gaar kaha ia, kanong na kap tiga tamat na harpidinau.”
25 Io, Iudas, nong na tur talur ia ma na tar sei ia, ga tangai tana bia, “Tena hausur, iau lik tutuna bia pai iau, naka?”
Iesu ga balu ia bia, “Uga a mon.”
No minaat ta Iesu i hatutun no sigara kunubus
(Mak 14.22-26; Luk 22.14-20; 1 Korin 11.23-25)
26 Bia diet ga ianiaan Iesu ga kap lah tiga sibana beret, ga tanga tahut ta Kalou tana, ma gaam bingit ia. Io, ga palau ira nuna bulu na hausur ma ia ma ga tangai ta diet bia, “Muat kap lah, ma muat naga ien ia. Iakan no tamaigu.”
27 Namur ga kap lah no gapgopai na wain, gaam tanga tahut ta Kalou tana. Ga tar ia ta diet, gaam tangai bia, “Muat bakut, muat mom. 28 Iakan no gapigu nong na hatutun no kunubus maram ta Kalou. Ma iau na tar bia sei ia wara punpun sai ira sakena gar na haleng. 29 Muat hadadei timaan! Pa iau na mamai habal ta wain tuk tano pakana bung tano matanitu tano nugu Tata ing iau na mom tikai balin ma muat.”
30 Ma bia diet gata ru tar tiga nirudu diet ga hansur makaia uram ra uladih Olip.
Iesu ga tangai bia Pita na harhus sei ia
(Mak 14.27-31; Luk 22.31-34; Ioanes 13.36-38)
31 Ma Iesu ga tangai ta diet bia, “Katin ra bung bia muat na nas bia di gilgil hoeh tagu, ma muat bakut, muat na hilau talur iau hoing no poropet gata pakat tar ta ira nianga ta Kalou. Ma Kalou ga tangai bia,
‘Iau na bu bing no tena balaura sipsip,
ma no nuna kaba sipsip diet na hilau harbasiai.’ ”
32 Ma Iesu ga tangai habal bia, “Kaikek i tutuna, senbia iau na lon huat balin, ma iau na luai ta muat uras Galili.”
33 Senbia Pita ga tangai tana bia, “A tutuna bia diet bakut dak, diet na hilau talur uga ing bia diet na nas asa ing da gil taam, senbia tutuna sakit bia iau, pa iau na hilau talur uga.”
34 Ma Iesu ga balu ia bia, “Hadadei baa! Katin at ra bung, bia no kareka pa na kakel baa, u na harhus sasei iau aitul a pakaan.”
35 Senbia Pita ga tangai tana, “A linga bia ing bia ena maat tikai ma uga. Pa iau na harhus sei at uga.” Ma ira mesa ta diet, diet ga tangai mah hua.
Iesu aram Getsemani
(Mak 14.32-42; Luk 22.39-46)
36 Io, Iesu ma ira nuna bulu na hausur, diet ga haan taar tiga sibaan di kilam ia bia Getsemani. Ma Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur bia, “Muat na kis taar kai, ma iau baa, iau na haan uram ma iau na sasaring.” 37 Io, ga lam lah Pita ma ira airua nati Sebedi, dal gaam sakatei ia. Iakano pakana bung ga kilinganei ra tamat na tapunuk ma ga manga kalar mah. 38 Io, ga tangai ta dal bia, “No nugu kidilona nilon i manga tirih sakit kaiken iau gi kilinganei bia iau wara minminaat. Mutal kis kai ma mutal na nanaas tikai ma iau.”
39 Io, ga haan kakari dahina, gaam singabukun uras napu tano pisa, ma gaam sasaring hoken: “Mama, ing bia i haruat tano num sinisip, iau nem bia u na kap sei iakan ra tinirih makai tagu nong i wara hinaan tupas iau. Ma senbia waak u gil ing iau sip. U na gil at ing u sip.”
40 Io, ga haan tapukus balin taar ta ira nuna aitul a bulu na hausur ma ga nas dal bia dal ga sua sakit. Ma Iesu ga tangai tane Pita bia, “Maris! Pai tale bia u gaar nanaas taar mon baa ta dahina? 41 I tahut bia mutal na nanaas ma mutal na sasaring waing pa mutal naga puka ing bia ta harwalaam na haan tupas mutal. Ira bala mutal i nem taar um wara turtur bat ira harwalaam, senbia a tunatuna tutuna mon mutal kaikek naga dadas ta mutal.”
42 Io, ga haan laah baal tano airua pakaan, gaam sasaring bia, “Mama, bia iakan ra tinirih pa na haan laah tuk taar bia iau na sola tana, io, iau na mur haruatanei no num sinisip.”
43 Bia ga haan tapukus balin ga nas habal dal bia dal ga sua sakit, kanong dal ga manga sumsumela. 44 Io, ga haan talur habal dal, gaam a sasaring balin tano aitul a pakaan, ma ga sasaring baal hoing naluai.
45 Ga tapukus taar baal ta ira aitul a bulu na hausur, gaam tangai ta dal bia, “Iau marmaris bia kana a baa mutal susua ma mutal tatohun. Nas baa! No pakana bung i ta hanuat bia da tar sei Nong a Tunatuna Ia ta ira lima diet ira tena sakena. 46 Mutal tut ma datal na haan. Nas um! No tunatuna nong na tar sei iau ia kek tuai i hananhuat!”
Iudas ga tar sei Iesu
(Mak 14.43-50; Luk 22.47-53; Ioanes 18.3-12)
47 Ma bia Iesu ga iangianga baa, Iudas, tikai ta ira nuna sangahul ma irua na bulu na hausur, ga salo huat. A tamat na mataniabar diet ga hanuat tikai ma ia ma diet ga kapkap hani ra hisa ma ra dahai. Ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunaan diet ga tulei sei diet. 48 Io, no tunatuna nong ga tur talur Iesu, nong i wara tartar sei ia, gata tangai tar ta diet hoken: “No tunatuna nong iau na haianga lah ia ma iau na lusung ia, ia a mon. Muat na palim kahai ia.” 49 Kaikek at Iudas ga hanuat taar ta Iesu. Ga haianga lah ia hoken: “Tahut na bung taam, tena hausur!” ma gaam lusung ia.
50 Ma Iesu ga tangai bia, “Tasigu, u na gil ing u hanuat wara gilgil.”
Io, ira tunatuna diet ga hanuat taar tana, diet gaam palim kahai ia. 51 Io, tikai ta diet ing ga tur tikai taar ma Iesu ga sal lah no nuna hisa na hinarubu, gaam kato kutus sei tiga talingana no tultulai tano tamat ta ira pris. 52 Ma Iesu ga tangai tana bia, “Singbalai pukus no num hisa! Io, diet bakut ing diet palim hisa na hinarubu diet na maat at tano hisa. 53 Pau nunurei bia i tale bia iau na saring no nugu Tata wara harharahut iau, ma kaiken a mon gaar tulei hasur a arip na arip na angelo? 54 Bia iau gaar gil hua, ira nianga ta Kalou di ga pakat pa gaar hanuat tutuna kanong ira pakpakat i tangai bia na tutuna bia iakan na hanuat at.”
55 Ma ta iakanong ra pakana bung, Iesu ga tangai tano tamat na mataniabar bia, “Muat kap hahuat ira numuat hisa ma ra dahai na hinarubu wara palpalim kahai iau hoing balik bia iau tiga tena hatut purpuruan? Taia bia a tena hatut purpuruan iau! Ira kaba bungbung bakut iau git kiskis ma iau git hauhausur tano tamat na hala na lotu ma pa muat ga palim kahai iau. 56 Senbia kaiken bakut ra linga i ta hanuat wara hatutun ing ira poropet diet ga pakat.”
Io, ira nuna bulu na hausur diet ga hilau talur um ia.
No kaunsal diet ga kurei Iesu
(Mak 14.53-65; Luk 22.54-55, 63-71; Ioanes 18.13-14, 19-24)
57 Bia diet gata palim kahai Iesu, diet ga lam tar ia ta Kepas, no tamat ta ira pris. Ma ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses ma ira tamat ta ira huntunaan, diet gata kis hulungai taar kaia. 58 Ma Pita ga murmur hani at Iesu, ma ga helhelik haan at, tuk taar tano tingana hera tano ngasiana no tamat ta ira pris. Gaam tur huat kaia wara nasnas bia diet na gil hoeh ta Iesu, io, gaam a kis tikai taar ma ira tena harbalaurai ta iakano sibaan.
59 Ma ira tamat na pris ma ira kaba kaunsal, diet ga silsilhei ta mangana nianga wara tangtangai hagawai Iesu waing diet naga bu bing ia. 60 A tutuna bia a haleng diet ga hanuat, senbia pa diet ga nas lah tari mangana hartakun hua. Ma diet ing diet ga hanuat, diet ga tangai aring bisbis na nianga utana. Senbia, namur dahina, airua dir ga haan tupas ia. 61 Ma dir ga tangai bia, “Iakan ra tunatuna ga tangai hoken: ‘Iau tale bia iau na durei no tamat na hala na lotu ta Kalou, ma iau na hatur habal mon ia ta aitul a bung.’ ”
62 Io, no tamat ta ira pris ga taman tut, gaam tangai ta Iesu bia, “Iau karup bia pau balu diet! U na tangai hoeh ta ken ra mangana nianga diet takun uga manei?” 63 Senbia Iesu ga tur matien taar a mon.
Io, no tamat ta ira pris ga tangai tana bia, “Iau hasasalima uga taar tano lilona Kalou bia u na hasasei mehet bia uga no Mesaia,* No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’. no Nati Kalou, bia taia!”
64 Ma Iesu ga tangai tana bia, “Hokek a mon u ta tangai. Senbia iau tangai ta muat bia muat na nas Nong a Tunatuna Ia ma na kis taar tano tamat na kinkinis tano sot na lima Kalou no Dadasina, ma na hanhan suur ta ira baakut maram ra mawai.”
65 Io, no tamat ta ira pris ga diris ira nuna sigasigam ma gaam tangai bia, “I ta tangai hagawai Kalou! Pa dahat supi habalin um ta tunatuna wara hasahesa utana. Muat ta hadadei tar ing i ta tangai hagawai Kalou bia dir haruat mon. 66 Muat lik hoeh?”
Ma diet ga balu ia bia, “I tale at bia na maat!”
67-68 Io, diet ga iabis no matmataan tana. Diet gaam kubus bat ira matana, diet gaam tut ia ma ira lima diet, aring diet ga pasar ia, ma diet gaam tangai bia, “Ing bia uga no Mesaia, io, u na kilam sot bia siga iakanong i ta tut uga!”
Pita ga harhus sei Iesu
(Mak 14.66-72; Luk 22.56-62; Ioanes 18.15-18, 25-27)
69 Io, Pita ga kis taar kaia tano tingana hera ma tiga tultulai na hahina ga hanuat taar tana, gaam tangai bia, “Uga mah, u git tiktikai ma iakanong ma Galili, ne Iesu.”
70 Pita balik ga harhus gaam tangai ra matmataan ta diet bakut bia, “Pa iau nunurei kaikek ra linga u tangtangai!”
71 Ma bia ga haan laah ukaia ra matanangas huat, tiga mes na tultulai na hahina ga nas ia, gaam tangai ta ira mataniabar ing diet ga turtur haan kaia bia, “Iakan ra tunatuna git tiktikai ma Iesu ma Nasaret.”
72 Ma Pita ga harhus baal, gaam sasalima, ma gaam tangai, “Pa iau nunurei iakanong ra tunatuna!”
73 Io, namur dahina diet ing diet ga turtur huteta haan, diet ga hanuat taar tana, ma diet gaam tangai bia, “I palai bia uga tikai ta diet kanong ira num mangana sa nianga i haminis hua.”
74 Pita ga tangai ta diet bia, “Iau sasalima ma ra tutuna bia pa iau nunurei iakanong ra tunatuna! Bia iau bisbis, io, iau nem bia Kalou na hapidinau iau!”
Io, kaikek at no kareka ga kakel. 75 Ma Pita ga lik lah kan ra nianga ing Iesu ga tangai taar tana hoken: “Bia no kareka pa na kakel baa, ma u ta harhus sei iau aitul a pakaan.” Ma Pita ga haan talur iakano sibaan, ma gaam manga suah.

*26:63 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.