27
Di ga lam Iesu ukaia ta Pailat
(Mak 15.1; Luk 23.1-2; Ioanes 18.28-32)
Bia gata malaan um ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunaan, diet ga worwor tikai, ma diet ga haut wara bubu bing Iesu. Ma diet ga kubus ira limana, diet gaam lam tar ia ta Pailat, no tamat ma Rom.
Iudas ga tapunuk gaam kukut
(Apostolo 1.18-19)
Ma bia Iudas, nong ga tur talur Iesu, ga nas bia di ga tulei bingbing Iesu, ga manga marmaris. Io, ga tar pukus ira aitul a sangahul na siliwa taar ta ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunaan. Ma ga tangai ta diet bia, “Iau ta gil tiga sakena kanong iau ta tar sei tikai nong pai gil ta sakena bia na hirua.”
Ma diet ga tangai tana bia, “Mehet na biha balik? Uga iat!”
Io, Iudas ga sei tar ira kinewa narako tano tamat na hala na lotu, gaam haan laah, gaam a kukut.
Ira pris diet ga kap lah ira siliwa, diet gaam tangai bia, “Pai takodas ma ira warkurai ta Moses bia dahat na bul kaiken ra kinewa tano bunbulaan kai ra tamat na hala na lotu, kanong a matana hinirua kaiken.” Senbia tiga sibana pisa, a nuna no tena gil kura ma ra pisa kana. Ma bia diet ga wor tikai laah, diet ga kap lah ira kinewa ma diet ga kul ia wara busbus ira minaat ma helik. Io hua, tuk katin, di kilam iakanong ra sibaan bia, ‘Pisa na hinirua.’ Io, iakan ga hatutun no nianga no poropet Jeremaia ga tangai bia, “Diet ga kap lah ira aitul a sangahul na siliwa, no matana ing Israel gata pua tar tana. 10 Ma bia diet ga palai tano sibana pisa, a nuna no tena gil kura ma ra pisa, diet ga kap lah no kinewa, diet gaam kul ia hoing no Watong gata tangai haminis bia iau na gil.”
Pailat ga tiri Iesu
(Mak 15.2-5; Luk 23.3-5; Ioanes 18.33-38)
11 Io, Iesu ga tur tano matmataan tano tamat ma Rom, ma no tamat ma Rom ga tiri ia bia, “Uga no king nudiet ira Iudeia?”
Iesu ga balu ia bia, “A num nianga at!”
12 Ma ing ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunaan, diet ga takun ia, pa ga babalu. 13 Ma Pailat ga tangai tana bia, “Haleng na linga kaikek diet tangtangai tar taam. I ngen hoeh bia u hadadei bia tar a mon?” 14 Ma Iesu pa ga babalu iat ta dahina uta ira linga diet ga takun ia utanei. Hua Pailat ga karup gaam lilik haleng.
 
Pailat ga tangai bia da tut Iesu tano kabai
(Mak 15.6-15; Luk 23.13-25; Ioanes 18.39—19.16)
15 A nudiet magingin ira Iudeia bia ta ira kaba Nian na Hinahaan Sakit bakut, no tamat ma Rom git hashasur tiga tunatuna makaia tano hala na harpidinau. Ia mon nong ira mataniabar diet ga nem ia. 16 Ma ta iakanong ra pakana bung, tiga tunatuna, no hinsana ne Barabas nong di ga his kahai ia narako tano hala na harpidinau. Ma ira mataniabar diet ga nunurei timaan tar ia ta ira nuna sakana tintalen. 17 Io, bia ira mataniabar diet ga hanuat hulungai, Pailat ga tiri diet bia, “Muat nem bia iau na waak sei siga ukaia ta muat—Barabas, bia Iesu nong di kilam bia Karisito?” 18 Ga tiri hua kanong ga nunurei tar bia diet ga lilik sakasaka taar ta Iesu, hua diet gaam tar sei ia tana.
19 Ma bia Pailat ga kis taar tano nuna kinkinis na warkurai, no nuna hahina ga tula nianga ukaia hoing ia. Ma ga tangai bia, “Iakan ra tunatuna pai gil tiga sakena. Waak u gil tiga linga tana kanong ra bung i ubal iau tiga tamat na barbarien utana.”
20 Senbia ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunaan, diet ga duan ira mataniabar bia diet na saring lah Barabas bia na langalanga ma bia Iesu na hirua.
21 Ma no tamat ma Rom ga tiri diet bia, “Siga ta dir kaiken, muat nem bia iau na hasur tar ia ta muat?”
Diet ga balu ia bia, “Barabas!”
22 Io, Pailat ga tiri diet bia, “Ma iau na bihanei um Iesu nong di kilam ia bia Karisito?”
Ma diet bakut, diet ga balu ia bia, “Da tut tar ia tano ula kabai!”
23 Ma Pailat ga tiri diet bia, “Wara biha muat tangai hua? A mangana ronga sa i ta gil tar?”
Sen diet ga manga kakonga balik, diet gaam tangai bia, “Da tut tar ia ra ula kabai!”
24 Ma ing Pailat ga nas bia ira linga pa ga hilau timaan tuai um ma a purpuruan ga wara tamtaman tut, ga kap lah ra taah, gaam hilhilim ra matmataan ta ira mataniabar. Ma ga tangai ta diet bia, “Iau langalanga tano minaat ta iakan ra tunatuna. A numuat linga um!”
25 Ma ira tunatuna bakut, diet ga balu ia, diet gaam tangai bia, “Waak um ira tinirih tano nuna minaat na kisi mehet ma ira numehet bulumur mah!”
26 Io, Pailat ga hasur sei Barabas taar ta diet. Ma ga tulei tar Iesu ta ira nuna umri, diet gaam dangat ia ma diet gaam waak tar ia ta diet ing diet na tut tar ia tano ula kabai.
Ira umri diet ga hasakit ta Iesu
(Mak 15.16-20; Ioanes 19.2-3)
27 Io, ira umri tano tamat ma Rom, diet ga lam lah Iesu taar tiga sibaan tano tamat na ngasia ne Pailat, diet gaam tau hulungen ira mes na umri. 28 Diet ga kap sei ira nuna sigasigam ma diet ga hasigam ia ma tiga dardarana maal* Diet hasakit ta Iesu bia a king ia kanong ira dardarana maal i haruat hoing ira gar na king.. 29 Io, diet ga hihisanei tikanei ira talak hoing tiga vuvu, diet gaam hakukuhai no walina ma ia. Diet ga hapapalim tar no sot na limana ma tiga buka, diet gaam satudu manaluai tana, ma diet gaam hasakit tana hoken: “Mehet urur taam, king gar na Iudeia!” 30 Ma diet ga iabis ia, diet gaam kap lah no buka, ma diet gaam laulawat no walina. 31 Namur bia ira umri diet gata hasakit taar tana, diet ga kap sei no dardarana maal tana, diet gaam hasigam habalin ia ma ira nuna sigasigam at. Io, diet ga lam hasur um ia wara tutut tar ia tano ula kabai.
Diet ga tut tar Iesu tano kabai
(Mak 15.21-32; Luk 23.26-43; Ioanes 19.17-27)
32 Io, bia diet ga hanhansur, diet ga harusa tiga tunatuna ma Sairin, a hinsana Saimon. Ma diet ga duan ia bia na kap lah balik no kabai. 33 Ma diet ga hanhut uram tano sibaan di kilam ia bia Golgota (no kukuraina bia, no taman hoira ula turangan.) 34 Di ga tulsei ra wain ta Iesu bia na mamai. Kakek ra wain di gata bul tikanei tar ma ra melaiana linga wara bingbing ngunungut. Sen ing bia Iesu ga namianei walar tar, ga mola bia na mamai. 35 Ma ing diet gata tut tar ia tano ula kabai, diet ga mamagu ma ra satu wara nunurei lah bia siga na kap lah gahim ta ira maal ta Iesu. 36 Ma diet ga kis taar ta iakanong ra sibaan, ma diet gaam balaurei tar ia. 37 Ma ira nianga mah di ga takun ia manei, di ga pakat ma di ga bul tano kabai maram naliu tano walina. Ma ga tangai hoken: “Iesu iakan, no king gar na Iudeia.” 38 Ma diet ga tut tar mah airua tena kikinau taar ra irua mes na kabai, tikai tano sot na limana ma tikai tano nuna kesa. 39-40 Ma diet ing diet ga haan sakit kaia diet ga lawanei ira wali diet taar ta Iesu ma diet ga tangtangai hagawai ia hoken: “Uga ing u ga tangai bia u na durei no tamat na hala na lotu ma u na gil habal ia ta aitul a bung. Io, u na halon habalin uga! Ma ing bia a Nati Kalou uga, u na hansur makaia tano ula kabai!”
41 Ma diet ira tamat na pris, ma ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses, ma ira tamat ta ira huntunaan, diet ga hasakit mah tana hua. 42 Ma diet ga tangai hoken: “Ga halon ira mesa, ma pai tale bia na halon habal at ia. Ing bia ia no king gar na Israel, i tahut bia na hansur at kaiken maram tano ula kabai waing dahat naga nurnur tana. 43 Ga tangai bia i la so tar no nuna nurnur ta Kalou! Io, bia a tutuna ma bia Kalou i sip ia, i bilai bia Kalou na halon ia kaiken, kanong ga tangai bia a Nati Kalou ia.” 44 Ma ira irua tena kikinau ing di ga tut tar ta ira irua kabai huteta tana, dir mah, dir ga tangai hagawai ia.
Iesu ga maat
(Mak 15.21-32; Luk 23.26-43; Ioanes 19.17-27)
45 No hanua ga kankado hatahun lah ra sangahul ma irua na pakana bung ra kasakesa tuk taar ra aitul a pakana bung ra matarahien. 46 Ma ra aitul a pakana bung ra matarahien Iesu ga kukula ma ga tangai, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Ma no kukuraina bia, “Nugu God, nugu God, wara biha bia u ta haan talur iau?”
47 Ma bia aring ing diet ga tur taar huteta kaia diet ga hadadei ia, diet gaam tangai, “I ta tatau ne Elaija.” 48 Kaikek at tikai ta diet ga hilau, gaam hahung tiga gurgurun tes ma ra wain, gaam sako tar ia tiga sila dahai, io, ga tulsei haut ia bia Iesu naga dup ia. 49 Senbia ira mesa diet ga tangai bia, “Tur baa, dahat na nas baa bia Elaija na hanuat wara halhalon ia bia taia.”
50 Ma bia Iesu ga manga kup balin, io, ga waak sei no nuna nilon, gaam maat um.
51 Io, no tamat na maal, nong di la balo bat tar no tamat na hala na lotu ma ia, ga tasirik horua, hatahun lah maram naliu uras abuka napu. Ma ga gunagunei no pisa ma ira haat gaam banga. 52 Ira midi na bul minaat ga tamapapos ma haleng tena takodas ing diet gata maat, diet ga tut huat balin tikai ma ira palatamai diet. 53 Diet ga haan talur ira midi, io, namur bia Iesu ga tut hut balin, diet ga haan laka uram Ierusalem, no pisa na hala ta Kalou, ma ira haleng na tunatuna diet ga nas diet.
54 Ma tiga tamat na umri ma aring ing diet ga balaurei tar Iesu diet ga nas no kunakunar ma ira linga bakut ing ga hanuat, diet ga manga burut, diet gaam tangai bia, “Tutuna sakit, no Nati Kalou at ia!”
55 Ma a haleng na hahina diet ga tur taar helik dahina ma diet ga ngokngok ta ira linga ing ga hananhuat. Ma diet kaikek, ing diet ga mur Iesu maram Galili, diet gaam balaurei ia ta ira nuna sunupi. 56 Nalamin ta diet ne Maria nong ma Magadalen, ma Maria no puasi ne Jemes ma ne Iosep, ma no puasi dir mah ira irua nati Sebedi.
Di ga bul halaka Iesu tano midi
(Mak 15.42-47; Luk 23.50-56; Ioanes 19.38-42)
57 Bia gata matmatarahien hanahaan, tiga watong mana Arimatia, no hinsana Iosep, ga hanuat. A bulu na hausur mah ia ta Iesu. 58 Ma ga haan tupas Pailat, gaam saring lah no palatamai Iesu. Io, Pailat ga hartulai bia da tar sei ia tana. 59 Iosep ga kap lah no palatamai Iesu, gaam hihisanei bakut ia ma tiga sigara palpalana maal. 60 Io, ga bul halaka ia tano nuna sigara midi. Iakano midi ga gil hangasiaan tar ia tano parpara haat. Namur ga pukulanei bat no matana ma tiga tamat na haat, ma gaam haan laah um. 61 Ma Maria nong ma Magadalen, dir ma no maurana, dir ga kis taar kaia tiga palpal tano midi.
Diet ga balaurei timaan no midi
62 Ma tano bung manamur, a Bung Tagura ia, no Bung na Sinangeh, ira tamat na pris ma ira Parasi diet ga haan tupas Pailat. 63 Ma diet ga tangai tana, “Numehet tamat, mehet lik kahai tar iakanong ra tena bisbis ing baa ga lon taar, ga tangai bia aitul a bung na pataam ma na tut hut baal. 64 Io, mehet nem bia u na hartulai bia da balaurei timaan no matanangas tano midi tuk taar bia aitul a bung na pataam. Kaba ira nuna bulu na hausur diet gi kinau lah no palatamaina, ma diet gi tangai ta ira mataniabar bia i ta lon huat balin. Bia diet na bisbis hua, na manga sakena balik um ta ing Iesu ga tangai bia na tut huat baal.”
65 Ma Pailat ga balu diet bia, “Kaia. Muat lam lah taring ta ira umri diet naga balaurei timaan no matanangas tano midi hoing at muat lik tar hua.” 66 Io, diet ga haan laah, diet gaam a balaurei timaan no midi. Diet ga bul bat no matanangas na haat tano midi ma no binora ma diet ga waak tar ira umri bia diet na harbalaurai taar um kaia.

*27:28 Diet hasakit ta Iesu bia a king ia kanong ira dardarana maal i haruat hoing ira gar na king.