No Pakpakat ta Pol taar ta
TAITUS
Pol ga waak tar Taitus tano ailan Krit bia na balaurei no lotu kaia (nas no ula nianga ta 1 Timoti). Diet ira mataniabar makaia Krit diet ga manga sakena, hua Pol ga manga iangianga ta ira bilai na tintalen ing i tahut bia ira mataniabar na lotu ma ira lualua na lotu diet na mur (Taitus 2.2-13; 3.1-3). Bia da was Taitus 1.6-9 ma 1 Timoti 3.1-12 da nunurei bia a mangana tunatuna hoeh i tale bia na balaurei ira mataniabar na lotu. Pol ga hatumarang Taitus bia na bor diet ira sakana tena hausur bisbis (1.5; 1.10-16; 2.1; 2.7-8; 2.15; 3.9-11). I tahut bia ira lualua na lotu mah katin diet na nunurei timaan 1 Timoti, 2 Timoti, ma Taitus bia diet na tale wara balbalaurei timaan ira mataniabar na lotu.
1
Iau Pol tiga tultulai ta Kalou ma a apostolo ta Iesu Karisito, iau pakat ken ra nianga. Ma Kalou ga pilak lah iau hua bia ena harahut ira nurnur ta ira mataniabar ing Kalou gata gilimis lah diet bia diet na nunurei ira tutun ing Kalou i ta hapuasnei. Ma kaiken ra tutuna ing na lam diet wara murmur Kalou. Ma no burena bia dahat nurnur ma dahat nunurei ra tutuna ta Kalou kanong dahat kis kahai no nilon hathatikai. Kalou ga kukubus taar naluai sakit bia na tar kan ra nilon ta dahat. Ma Kalou pai bisbis. Senbia tano pakana bung haruat ma no nuna sinisip, Kalou ga hapuasnei no nuna nianga uta iakan ra nilon. Ma ga tar no pinapalim na warawai tagu bia ena ianga ma iakan ra nianga. Kalou no nudahat Tena Harhalon, ia nong ga tangai hadadas tagu bia iau na ianga hua.
Io, iau pakat ken ra nianga ukaia taam Taitus, no natigu tutuna tano nurnur datar bakut datar ta kap ia.
A harmarsai ma ra malum tupas uga maram ta Kalou no adahat Sus ma Iesu Karisito no nudahat Tena Harhalon.
Taitus na pilak ira lualua na lotu
Ma iau ga waak pakis uga kaia Krit waing u naga hatakodasnei ira linga pa ga takodas baa, bia u na pilak ira lualua na lotu ta ira tamtaman hoing iau ga tangai tar taam bia u na gil hua. Na tahut bia tiga lualua na lotu na tiga mangana tunatuna hoken: na manga bilai ira maukuana waing taia tikai na tale bia na kilam ia bia i ta gil ira sakena; tikai mon no nuna hahina; ira natina a tena nurnur diet ma ira mataniabar pa diet na tale bia diet na tangai bia ira natina, a tena ul pat diet. Ira lualua na lotu diet balaurei ira pinapalim ta Kalou. Io hua, i tahut bia ira tintalen ta tiga lualua na lotu na manga bilai bia tikai pa na tale bia na kilam ia bia i ta gil tiga sakena. Pa na tahut bia tiga lualua na tiga mangana tunatuna nong na hatamat habal at ia, bia na bala mamahien gasien, bia na tiga tena minom, bia na tena ngalngaluan, bia na tena sip kinewa. Na tiga tena balbalak lah ira hasira tano nuna hala, ma na sip ira bilai, na mur timaan ira bilai na lilik bia ira nuna tintalen na takodas ma na gamgamatien, ma na kurei hadadas ira nuna sinisip. Ma na tahut bia tiga lualua na lotu na palim hadadas kaikek ra nianga ing i tale bia da so ira nudahat nurnur tanai. Ma kaikek ra nianga ing i haruat ma no nudahat hausur. Ma na palim hadadas kaikek ra nianga waing naga tale bia na haragat ira mataniabar ma ra bilai na tutun na nianga, ma bia na tale wara pirpir diet ing diet walar bia diet na tur bat kaikek ra nianga.
10 Na tahut bia ira lualua na lotu diet ira mangana tunatuna hua kanong haleng ira ul pat ing diet iangianga bia ma diet lam habisbis ira mataniabar. Ma tutuna sakit ira Iudeia kaia nalamin ta diet, diet manga gil hua. 11 Muat na tigal diet bia pa diet na ianga kanong diet hanghagawai ira haratamaan ma ira nudiet hausur ing pai bilai bia diet na hausur tanai. Senbia diet gil hua wara gaiana kinewa ma a sakana magingin iakanong. 12 Ma tikai nalamin ta diet at, a poropet ia, ga tangai bia, “Ira gunan kis ma Krit, a tena bisbis diet. Diet haruat ma ra sakana roka. A malmalungana ma ra kas nian diet.” 13 Iakan ra hinhinawas i tutuna. Io hua, u na pir hadadas timaan diet ta ira nudiet sakena waing diet naga nurnur ta ira tutun na hausur. 14 Ma u na pir mah diet bia pa diet na mur ira bisbis na pir ta ira Iudeia ma pa diet na mur ira warkurai ta ira tunatuna ing diet tapaskai talur ira tutuna ta Kalou. 15 Diet ing diet gamgamatien, diet nas kilam ira linga bia i gamgamatien. Senbia diet ira bilingana ma ira tabuna nurnur, pa diet na nas kilam tiga linga bia i gamgamatien. Io, pai palai ira nudiet lilik, ma pai tale diet wara nasnas kilam no tahut ma no sakena. 16 Diet tangai bia diet nunurei Kalou, senbia ira nudiet tintalen i harhus sei diet. A tena takamola diet ma a mangana tunatuna ing da miligiruanei diet. Ma pa diet tale tutun at bia diet na gil tiga bilai na pinapalim.