No Luaina
Pakpakat tane Pol tupas ira
KORIN
Pol ga so no lotu tusu Korin tano nuno airuo na hinana ma no tahut na hininaawas (nes Apostolo 18:1-18). No taman Korin a tamat na taman ie tano pana bung Pol ga hana ukaia ma a haleng na turadi kaia di ga mur ira bilingana tintalen ma di ga manga lotu tupas ira palim puo tikai ma ira sana gingilaan na hilawa. Io, tano nuno aitul a hinana Pol ga kiskis tusu Epesas (Apostolo 19:22) gom ser leh ari purpuruan tano lotu tusu Korin (1 Korin 1:11). Pol ga hadade uta di ira sigar Kristian rusu Korin be iga manga dades be ari na hilo sukun ira nudi sana tintalen menalalie. A tutuno be no Halhaaliena Tanuo ga manga tabar timaan ira Kristian kaia Korin ma ira haleng na bilai na hartabar iesene pa di gale lon timaan ma kike ra hartabar. Di ga lik be di manga minanes (1:18-2:16) ma di ga manga hatamat di (4:6-21). Tike tunana ga noh tikai ma no haine tano Tamana (5:1-8) ma di ga lamus harbasiane di be di na tur ra harkurai (6:1-11). Ma a mon harpaleng nalamin tano lotu bileng (1:10-17; 3:1-23). Ma ari mes na turadi di ga hanawat merasi Korin, di gom a tiri Pol uta ari linge di ira Kristian kaia Korin pa di gale manga palai ine (7:1; 8:1; 12:1; 16:1). Io kaie, Pol ga pakat ikin ra pakpakat be na hakatom di ta ira nudi sana tintalen ma ura balbalu timaan ira nudi tiniri. Iga hinawase di utano tintalen na tinolen (7:1-40) ma be tikenong pai nale hapuko no hinsaana naramon tane Krais ma ira tintalen i lik be i tahut be na gil ma sene no hinsaana i lik be i sana (8:1-11:1). Iga hinawase di be di na lotu hohaam ma ira nudi hartabar tano Halhaaliena Tanuo (11:2-14:40) ma be no tuntunut hut sukun ra minat tike tamat na surno tano tahut na hininaawas (15:1-58).
1
1-2 Aiou Pol nong God ga tato leh haruat ma no nuno sinisip be iou tike apostolo tane Krais Jisas. Ma mir ma no tasi dait Sostenes, mir tule kin ra nianga tupas mu ira matanabar na lotu tane God ing mu kis kaia Korin, mu ing God te bul hasisingen mu be mu nage halhaalien naramon tane Krais Jisas, mu ing ite tato leh mu be mu ira nuno matanabar tus tikai ma di bakut ta ira tamtaman ing di lotu tupas no nudait Watong Jisas Krais, aie no nudi Watong ma no nudait bileng.
A harmarsai ma ra malum tupas mu mekaia hone God no nudait Mama ma no Watong Jisas Krais.
Pol ga tanga tahut tupas God uta ira Korin kinong God gate manga haidane di ma ira kaba hartabar.
Iou la tangtanga tahut hait tane God uta mu kinong ite tabar bia mu naramon tane Krais Jisas ma no nuno harmarsai. Iou tanga tahut tana kinong ite manga haidane mu ma ira kaba hartabar bakut, ta ira kaba mangana nianga ma ta ira kaba mangana minanes bakut. Hokakarek God ga hatutuno no hininaawas utane Krais nalamin ta mu. Io kaie, pata tike hartabar be i panim kaia nalamin ta mu ing mu kiskis kawase ma ra tamat na namnamas tano harapuasa tano nudait Watong Jisas Krais. 1 Tesolonaika 3:13; 5:23Ma ina hatur hadades bileng mu tuk ter tano haphapatam be pa dale nes leh ta sasana ta mu ta ikino bung tano nudait Watong Jisas Krais. 1 Jon 1:3; 1 Tesolonaika 5:24Ma ne God na gil haruatne ira linge ga kukubus be na gil. Aie nong ga tato leh mu be mu na kap ra kinkinis tikai ma no Natine Jisas Krais no nudait Watong.
Pol ga tigel be pai nale mon harpaleng nalamin ta di naramon tano lotu.
10  Pilipai 2:2Bar hinsaagu tane Krais, iou saring mu tano hinsane Jisas Krais no nudait Watong be mu bakut, mu na haut tikai harbasie ta mu ma ina pata ta harpaleng kaia bileng ta mu. Ma iou saring mu be mu na tur tikai ma tike kapawena lilik mon. 11 Bar hinsaagu tane Krais, ari mekaia tano iabar tane Kloi di te hinawase iou be a mon hargor kaia nalamin ta mu. 12  1 Korin 3:4; Apostolo 18:24-28Ma i hokarek, be mu tiketike mu la tangtange ari linge i mes harbasie. Tikenong la tangtange be, “Aiou la murmur Pol.” Tike mes i tange be, “Aiou la murmur Apolos.” Ma tike mes bileng i tange be, “Aiou la murmur Pita.” Ma tike mes balik be, “Aiou la murmur Krais.” 13 Mu lik be Krais ta di sene mon tari? Di ga tut Pol tano ula kabai uta mu? Ma di ga baptais mu naramon tano hinsane Pol? 14  Apostolo 18:8; Rom 16:23Iou tanga tahut tane God be iou pai gale baptais tari ta mu iesene Kirispus ma ne Gaius sene mon. 15 Io kaie, paile tale tikenong be na tange be ite kap baptais naramon tano hinsagu. 16  1 Korin 16:15Io, ma iou lik leh bileng no hatatamana tane Sepanas ing iou ga baptais di. Ma mekaia um iou paile lik leh um tikenong be iou ga baptais. 17 Kinong urah, Krais pai gale tule iou be ni baptais. Pata. Iga tule iou be ni harpir utano tahut na hininaawas. Ma sene pata be ni harpir ma ra minminanes ma ra keskes na nianga gar na turadi mon, be no kabai tane Krais nahula ngan be a linge bia mon ie.
No ula hanuo i nes hanapu no kabai tane Krais iesene aie balik nong i hamanis no minanes ma no dades tane God.
18  Rom 1:16Iou tange hobi kinong dong ing di hanana tano ngas na hiniruo, di nes no nianga utano kabai be a ba na lilik mon ie. Iesene dait ing dait kis ter tano nuno haralon, dait nes kilam no nianga tano kabai be aie no dades tane God. 19  Ais 29:14I hokarek di ga pakat ing God ga tange,
“Iou ni gil hagae ira minminanes ta ira ut na minanes,
ma iou ni waak leise ira minminanes ta ira ut na minminanes.”
20  Ais 19:12; 33:18; 44:25; Jop 12:17Ma ham um ira minanes na lilik ta ira ut na minminanes? A ham um ira minanes ta ira tena harausur ta ira harkurai? Ma ham bileng no keskes ta di ira ut na so nianga? Tutuno sakit God te hamanis be ira minminanes tano ula hanuo a ba na lilik mon. 21  Matiu 11:25Tano nuno minminanes, God pai gale haut leh ira ut na minminanes tano ula hanuo be di na nunure ie. Di ga nes kilam no tahut na hininaawas be a ba na lilik ie. Io kaie, God ga sip be na papalim ma ikino hininaawas ura haalon dong ing di nurnur. 22 Ira Iudeia di la sipsip be di na nes ira dades na hakilang ura hamanis be tike linge i tutuno. Ma ira Grik di la sisilih ta ira minminanes. 23  Rom 9:32; 1 Korin 2:14Iesene mem ing mem harpir utano Mesaia nong di ga tut ter ie tano ula kabai. Taitus ira Iudeia a linge na tukatuke ta di kinong di malok tana. Taitus ira Grik di lik be a ba na lilik mon ikin ra linge. 24  Kolose 2:3Iesene di ing God te tato leh di, di ira Iudeia ma di ira Grik bileng, di nes kilam Krais be aie nong i hamanis no dades tane God ma no minanes tane God. 25  2 Korin 13:4Kinong urah, no pinapalim tane God ing di nes be i hamanis ra ba na lilik, i hamanis balik ra minminanes i tamat ta ira minminanes ta ira turadi. Ma no nuno pinapalim ing di nes be i tabales, i hamanis balik ra baso i tamat ta ira baso ta ira turadi.
26  Matiu 11:25; Jemes 2:5Kaba hinsaagu tane Krais, mu na lilik be a mangana turadi so mu ta ikino pana bung ing God ga tato leh mu. Paile haleng ta mu ing ira turadi di ga nes kilam be a lilie be a ut na minminanes be a ut na baso mu. 27 Iesene ura hahirhir ira ut na minminanes, God ga gilamis leh ira linge ing no ula hanuo i nes be i hamanis ra ba na lilik. Ma ura hahirhir ira ut na baso, God ga gilamis leh bileng ira linge ing no ula hanuo i nes be pata dades tana. 28 Iga gilamis ira linge ing no ula hanuo i nes hanapu ma i mikiane be a linge bia, ura gilgil hagae ira linge di lik be i tamat. 29  Epesas 2:9God ga gilamis kakarek ra linge hobi waing pata tikenong pai nagele sasa butbut ra matmataan tana. 30  Jer 23:5-6Iesene tano gingilaan tane God iat mu kis naramon tane Krais ma aie nong God te bul ie be no nudait minminanes. Ma aie no nudait minminanes hokakarek kinong naramon tane Krais God te harkurai be dait takados ma ite bul hasisingen dait be dait nage halhaalien ma ite kul halangalanga leh dait bileng. 31  Jer 9:24Io kaie, hoke di ga pakat tano nianga tane God, “Nesi nong i ura latlaat, i tahut be na let no Watong.”

1:8 1 Tesolonaika 3:13; 5:23

1:9 1 Jon 1:3; 1 Tesolonaika 5:24

1:10 Pilipai 2:2

1:12 1 Korin 3:4; Apostolo 18:24-28

1:14 Apostolo 18:8; Rom 16:23

1:16 1 Korin 16:15

1:18 Rom 1:16

1:19 Ais 29:14

1:20 Ais 19:12; 33:18; 44:25; Jop 12:17

1:21 Matiu 11:25

1:23 Rom 9:32; 1 Korin 2:14

1:24 Kolose 2:3

1:25 2 Korin 13:4

1:26 Matiu 11:25; Jemes 2:5

1:29 Epesas 2:9

1:30 Jer 23:5-6

1:31 Jer 9:24