No Airuo
na Pakpakat tane
JON
Jon no patuana apostolo ga pakat ikin ra pakpakat. Taitus ikino pana bung ira ut na harpir di git hanana harbasie ura hinarpir ma no tahut na hininaawas. Ma ne Jon ga sip be ira Kristian di na harmarsai harbasie ma di na bala leh kike ra ut na harpir. Iesene iga hakatom bileng di ta ira tena harausur harabota ing pa di gale lik be no turadi Jisas aie no Mesaia tutuno ma no Natine God. Jon pai gale sip be ira Kristian di na bala leh di ta ira nudi hala, di nahula harahut ira nudi harausur harabota.
1
Dait na marse harbasiane dait haruat ma ira tutuno God te hapuasne.
Iou no patuana tena harbalaurai tano lotu, iou pakat ikin ra nianga ukaia tano numu lotu nong God te gilamis ie hoke tike bilai na haine, ma ukaia ho mu ira matanabar na lotu hoke ira natine. Ma iou, iou marse mu haruat ma ira tutuno God te hapuasne ta dait. Ma pata be iou sene mon. Pata. Di bakut ing di nunure ira tutuno tane God ma di te kap usurane kike ra tutuno, io, di marse bileng mu. Urah? Kinong ira tutuno ila kis ter ta dait ma pai nale panim leh.
Io, a harmarsai ma ra malum na kis tikai ma dait metuma hone Mama God ma ne Jisas Krais no Natine Mama kinong dait kis tikai ma ira tutuno ma dait marse harbasiane dait.
2 Jon 3Iou ga manga laro ing be iou ga nunure leh be ari ta mu, mu la lolon mur ira tutuno hoke no nudait Mama ga kure ter ta dait. 1 Jon 2:7Ma kakarek iou saring no numu lotu be dait na marse harbasiane dait. Ma be iou pakat ikin ra harkurai ukaia ho mu, paile sigarna ta mu. Pata. Aie mon ikinong dait ga hatur kawase menalalie ra hatahun. Ma a mangana linge so no tintalen na harmarsai? Aie horek: dait na mur ira harkurai tane God. Ma ikino harkurai nong mu ga hadade menalalie ra hatahun aie horek, be dait na hanana ma ra harmarsai harbasie ta dait.
Mu na harbalaurai ta ira tena harausur harakale.
1 Jon 4:1-3Iou saring mu hobi kinong a haleng di te hana tano ula hanuo ma di lamus habota ira matanabar. Di kike ing di harus be Jisas Krais i hanawat ukira hoke tike turadi. Ma ing be tikenong na harus leise Krais hobi aie no ebar tane Krais ma aie nong ila haabota lamus ira matanabar. Mu na harbalaurai be ira linge dait te papalim urie nahula panim leh iesene be mu na hatur kawase ira puspusno bakut ira numu mangason. Nesi tikenong pai lale kis ter tano harausur tane Krais ma ite hana longai sukun ie, io, paile hatur kawase God. Ma sene be nesi tikenong ila kis ter ta ikino harausur i hatur kawase Mama dur bakut ma no Natine. 10 Ma ing be tikenong na hanawat tupas mu ma paile hanawat ma ikino harausur, io, waak mu balbala leh ie ta ira numu hala ma waak mu balbalaan ma ie. 11 Ma waak mu gil hobi kinong nong i harbalaan ma ie i harahut ie ta ira nuno sana pinapalim.
12 Iou sip be ni hinawase mu uta haleng na linge iesene iou malok be ni pakat tike lawas na pakpakat ukaia ho mu. Ma iou lik be na tale iou be ni hana tupas mu iou nige tur mate mu ma dait nage wowor tikai waing no nudait gungunuama na duk.
13 Io, ira matanabar ta ikino lotu ing God te gilamis di ma di harbalaan ma mu, di tula harmarsai ukaia ho mu.

1:4 2 Jon 3

1:5 1 Jon 2:7

1:7 1 Jon 4:1-3